صفات و حروف اضافه Adjectives and prepositions

صفات درجه بندی و غیرقابل درجه بندی
آیا می‌دانید چگونه از صفات و حروف اضافه در زبان انگلیسی استفاده می‌شود؟ در این درس، به توضیح استفاده از این عناصر خواهیم پرداخت.

صفات و حروف اضافه

صفات و حروف اضافه در زبان انگلیسی دو نوع کلی هستند. صفات برای توصیف یا وصف اسم استفاده می‌شوند، در حالی که حروف اضافه به اسم کمک می‌کنند تا به موقعیت یا رابطهٔ اسم با بخش‌های دیگرِ جمله اشاره کنند.

مثال‌هایی از صفات

صفات در گرامر انگلیسی کلماتی هستند که به نحوی خصوصیت یا ویژگی اسم را بیان می‌کنند. صفت‌ها معمولاً قبل از یک اسم قرار می‌گیرند و در جمله نقش و تاثیر مهمی دارند.

به طور کلی، صفات دارای دو نوع بندی هستند: صفات کیفیتی (Qualitative Adjectives) و صفات تعدادی (Quantitative Adjectives).

صفات کیفیتی به خصوصیاتی همچون رنگ، شکل، اندازه، طعم و… اشاره می‌کنند. برخی از صفات کیفیتی عبارتند از:

 • Big (بزرگ)
 • Small (کوچک)
 • Happy (خوشحال)
 • Sad (غمگین)
 • Beautiful (زیبا)
 • Ugly (نازیبا)
 • Expensive (گران)
 • Cheap (ارزان)

صفات تعدادی به تعداد یا مقداری اشاره می‌کنند. برخی از صفات تعدادی عبارتند از:

 • One (یک)
 • Two (دو)
 • Several (چندین)
 • Many (بسیاری)
 • Few (کم)
 • All (همه)

صفات همچنین می‌توانند در سه درجه تفضیلی بیان شوند: مثبت، مقایسه‌ای و بیشتر از مقایسه‌ای. به طور کلی، صفت مثبت صفت اصلی است که خصوصیت یا ویژگی را بیان می‌کند. صفت مقایسه‌ای نشان دهنده تفاوت بین دو شیء است و می‌توان از کلمات “more” یا “less” پراستفاده کرد. صفت بیشتر از مقایسه‌ای نیز نشان دهنده تفاوت بیشتری از دو شیء است و معمولاً با استفاده از کلمه “most” یا “least” بیان می‌شود.

 1. “big” (بزرگ): a big house (یک خانهٔ بزرگ)
 2. “happy” (خوشحال): a happy child (یک کودک خوشحال)
 3. “fast” (سریع): a fast car (یک ماشین سریع)

مثال‌هایی از حروف اضافه

 1. “in” (در): I am in the room (من در اتاق هستم)
 2. “on” (روی): The book is on the table (کتاب بر روی میز است)
 3. “with” (با): She is with her friends (او با دوستان خود است)

علاوه بر این، برخی اسامی در زبان انگلیسی نیاز به حرف اضافهٔ خاصی دارند. برای نمونه:

 1. “at” (در): at the cinema (در سینما)
 2. “of” (از): a cup of tea (یک فنجان چای)
 3. “from” (از): a letter from my friend (یک نامه از دوست من)

در برخی موارد، ترکیباتی از صفت و حرف اضافه در زبان انگلیسی به کار می‌روند، که معنی جمله را تغییر می‌دهند. برای نمونه:

 1. “interested in” (علاقه‌مند به): I am interested in learning English (من علاقه‌مند به یادگیری زبان انگلیسی هستم)
 2. “famous for” (معروف به): Paris is famous for its beautiful architecture (پاریس به خاطر معماری زیبایش شهرت دارد)
 3. “afraid of” (ترسیده از): She is afraid of spiders (او از عنکبوت‌ها می‌ترسد)

استفاده از صفات و حروف اضافه

به این مثال‌ها نگاه کنید تا ببینید چطور صفات با حروف اضافه استفاده می‌شوند:

I’m interested in the idea.
My jacket is similar to yours.
She’s brilliant at maths.
My neighbour is angry about the party.

توضیح گرامر

بعضی از صفت ها با حرف اضافه خاصی استفاده می‌شوند. هیچ قانون دستوری وجود ندارد که حرف اضافه با کدام صفت مورد استفاده قرار گیرد ، بنابراین بهتر است سعی کنید آنها را با هم یاد بگیرید. برای یادگیری کامل‌‌تر ، واژگان جدید را در دفترچه یادداشت خود با یک جمله یا عبارت بنویسید. برخی روش ها برای یادگیری وجود دارند، بیایید ابتدا آنها را بررسی کنیم. فراموش نکنید بعد از حرف اضافه اسم یا اسم فعل( verb+ing)آورده می‌شود.

With at

ما از حرف اضافه  at به همراه صفت‌هایی مانند amazing / bad / good / brilliant / terrible و غیره استفاده می‌کنیم تا درباره مهارت‌ها و توانایی‌ها صحبت کنیم.

He’s really good at English.
She’s amazing at the piano.
They’re terrible at organising anything.
I’m not very good at drawing.

 

With about

ما اغلب از حرف اضافه with به همراه صفت‌هایی مانند happy / excited / angry/ sad/ stressed/worried  و غیره استفاده می‌کنیم تا درباره احساسات صحبت کنیم.

I’m angry about the decision.
He’s nervous about the presentation.
She’s excited about the new job.
They were worried about the exam.

 

With of

بعضی اوقات ما از حرف اضافه of به همراه صفت‌ها استفاده می‌کنیم

She was afraid of telling her mum.
I’m frightened of having an accident.
He’s scared of flying.
You should be proud of your progress.

 

With to

از حرف اضافه to برای برقراری ارتباط بین افراد و اشیا استفاده می‌شود.

He’s married to the director.
I’m addicted to my phone.
I’m allergic to nuts.
It’s similar to the old one.

 همچنین می‌‌توانیم از حرف اضافه to در مورد رفتار شخصی در مقابل فرد دیگر استفاده کرد.

They were really friendly to me.
Was he nice to you?
He is always polite to everyone.
She was very rude to the waitress.

 

هشت نکته گرامری درباره صفات و حروف اضافه

 1. برخی صفات به تنهایی قابل استفاده هستند، در حالی که برخی دیگر نیاز به حرف اضافه دارند. به عنوان مثال، برای توصیف مکان یا لوازم ، “on” و “in” را می‌توان با صفات مرتبط استفاده کرد.
 2. بعضی از صفات و حروف اضافه یکسان هستند، در حالی که دیگری متفاوت هستند. به عنوان مثال، “interested in” و “fascinated by” دو حرف اضافه متفاوت هستند که هر یک نشان دهنده یک معنی خاص هستند.
 3. برخی از صفات و حروف اضافه مترادف هستند و می‌توانند جایگزین یکدیگر باشند. به عنوان مثال، “happy with” و “pleased with” دو حرف اضافه مترادف هستند.
 4. بعضی از صفات و حروف اضافه باعث تغییر معنی جمله می‌شوند. به عنوان مثال، “interested in” نشان دهنده علاقه و تمایل به چیزی است، در حالی که “good at” نشان دهنده مهارت و توانایی در انجام کاری است.
 5. برخی از صفات و حروف اضافه فعلی هستند، به معنی اینکه نحوه عملکرد فعل را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، “interested in” و “fascinated by” دو صفت هستند که نشان دهنده رفتار فرد در قبال چیزی است.
 6. برخی از صفات و حروف اضافه دارای چندین معنی هستند و باید بسته به جمله و موضوع مناسب آنها را انتخاب کرد. به عنوان مثال، “with” می‌تواند به معنای “با”، “دارای” و “نتیجه شده از” باشد.
 7. برخی از صفات و حروف اضافه معمولاً در کنار یک فعل خاص استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، “afraid of” بعد از فعل “to be” استفاده می‌شود و “accustomed to” بعد از فعل “get” یا “become” می‌آید.
 8. برخی از اسامی نیز می‌توانند حرف اضافه داشته باشند. به عنوان مثال، “interested in”، “famous for” و “similar to” همگی نشان دهنده رابطه اشیاء با یکدیگر هست