آموزش رایگان زبان

آیا می‌دانید چگونه از صفات و حروف اضافه در زبان انگلیسی استفاده می‌شود؟ در این درس، به توضیح استفاده از این عناصر خواهیم پرداخت.

استفاده از صفات و حروف اضافه

به این مثال‌ها نگاه کنید تا ببینید چطور صفات با حروف اضافه استفاده می‌شوند:

I’m interested in the idea.
My jacket is similar to yours.
She’s brilliant at maths.
My neighbour is angry about the party.

توضیح گرامر

بعضی از صفت ها با حرف اضافه خاصی استفاده می‌شوند. هیچ قانون دستوری وجود ندارد که حرف اضافه با کدام صفت مورد استفاده قرار گیرد ، بنابراین بهتر است سعی کنید آنها را با هم یاد بگیرید. برای یادگیری کامل‌‌تر ، واژگان جدید را در دفترچه یادداشت خود با یک جمله یا عبارت بنویسید. برخی روش ها برای یادگیری وجود دارند، بیایید ابتدا آنها را بررسی کنیم. فراموش نکنید بعد از حرف اضافه اسم یا اسم فعل( verb+ing)آورده می‌شود.

With at

ما از حرف اضافه  at به همراه صفت‌هایی مانند amazing / bad / good / brilliant / terrible و غیره استفاده می‌کنیم تا درباره مهارت‌ها و توانایی‌ها صحبت کنیم.

He’s really good at English.
She’s amazing at the piano.
They’re terrible at organising anything.
I’m not very good at drawing.

 

With about

ما اغلب از حرف اضافه with به همراه صفت‌هایی مانند happy / excited / angry/ sad/ stressed/worried  و غیره استفاده می‌کنیم تا درباره احساسات صحبت کنیم.

I’m angry about the decision.
He’s nervous about the presentation.
She’s excited about the new job.
They were worried about the exam.

 

With of

بعضی اوقات ما از حرف اضافه of به همراه صفت‌ها استفاده می‌کنیم

She was afraid of telling her mum.
I’m frightened of having an accident.
He’s scared of flying.
You should be proud of your progress.

 

With to

از حرف اضافه to برای برقراری ارتباط بین افراد و اشیا استفاده می‌شود.

He’s married to the director.
I’m addicted to my phone.
I’m allergic to nuts.
It’s similar to the old one.

 همچنین می‌‌توانیم از حرف اضافه to در مورد رفتار شخصی در مقابل فرد دیگر استفاده کرد.

They were really friendly to me.
Was he nice to you?
He is always polite to everyone.
She was very rude to the waitress.