صفت‌‌های منتهی به ed و ing

صفت‌‌های منتهی به ed و ing

در این درس به توضیح گرامر صفت‌‌های منتهی به ed و ing می‌پردازیم. آیا تفاوت بین bored و boring را می‌دانید؟

به این مثال‌ها نگاه کنید تا ببینید چطور از صفت‌‌های منتهی به ed و ing استفاده می‌شود.

boring

I was really bored in that presentation.
That was a really boring presentation.

توضیحات گرامر

صفت‌هایی که به -ed منتهی می‌شوند (به عنوان مثال boredinterested) و صفت‌هایی که به -ing ختم می‌‌شوند (به عنوان مثال boringinteresting) اغلب اشتباه گرفته می‌شوند. در توضیح صفت‌‌های منتهی به ed و ing می‌توان گفت صفاتی که با ing- ساخته شوند برای اشاره به اشیا و چیزها به کار می‌روند، نه برای فرد و صفاتی که با ed- ساخته شوند برای افراد به کار می‌روند، نه برای اشیا و چیزها.

-ed adjectives

صفاتی که به ed ختم می‌شوند به طور کلی احساسات را توصیف می‌کنند و بیان کننده احساس افراد هستند

I was so bored in that lesson, I almost fell asleep.
He was surprised to see Helen after all those years.
She was really tired and went to bed early.

-ing adjectives

صفاتی که به ing ختم می‌‌شوند به طور کلی بیان کننده مواردی هستند که باعث ایجاد احساسات می‌‌شوند.

frightening icon

Have you seen that film? It’s really frightening.
I could listen to her for hours. She’s so interesting.
I can’t sleep! That noise is really annoying!

در اینجا به تعدادی از صفت‌هایی که در زبان انگلیسی می‌توانند به هر دو صورت ed و ing فرم در بیایند اشاره می‌کنیم.

annoyed annoying
bored boring
confused confusing
disappointed disappointing
excited exciting
frightened frightening
interested interesting
surprised surprising
tired tiring
worried worrying

نکات گرامری صفت‌‌های منتهی به ed و ing

  1. صفات منتهی به “ed” معمولاً برای توصیف حساسیت و رفتار پیچیده استفاده می‌شوند، در حالی که صفات منتهی به “ing” برای توصیف فعالیت ها و وضعیت‌ها به کار می‌روند.
  2. اغلب صفات منتهی به “ed” برای توصیف عواقب یک عمل استفاده می‌شود، در حالی که صفات منتهی به “ing” برای توصیف عمل روزمره و عادی به کار می‌روند.
  3. صفات منتهی به “ed” معمولاً برای بیان شرایط یا وضعیتی که نتیجه یک فعل استفاده می‌شود، درحالی که صفات منتهی به “ing” بیانگر فعالیت و عمل الحاقی هستند.
  4. برخی صفات منتهی به “ed” ممکن است به صفات منتهی به “ing” شبیه باشند، مانند “boring” و “bored”. در این حالت ، “boring” برای توصیف فعالیت استفاده می‌شود و “bored” برای توصیف حس ناخوشایندی که نتیجه یک فعل استفاده می‌شود.
  5. اغلب صفات منتهی به “ed” نشان‌دهنده فعل گذشته هستند، در حالی که صفات منتهی به “ing” معمولاً برای تشریح جاری بودن از فعل استفاده می‌شود.
  6. بعضی از صفات منتهی به “ed” ممکن است برای توصیف عمل الحاقی در زمان حال به کار روند، مانند “excited” که بیانگر حالت هیجان زده هست.
  7. برخی از صفات منتهی به “ing” ممکن است برای توصیف خصوصیت‌های انسانی به کار روند، مانند “charming”، که بیانگر جذابیت فردی هست.
  8. در برخی موارد، هر دو صفت “ed” و “ing” به کار روند، مانند “interested” که بیانگر علاقه مند بودن به چیزی هست.
  9. صفت منتهی به “ed” ممکن است برای توصیف عواقب منفی یا نامطلوب فعل استفاده شود، در حالی که صفت منتهی به “ing” برای بیان مفهوم مثبتی که توسط فعل ایجاد می‌شود به کار می‌روند.
  10. بعضی از صفات منتهی به “ing” با فعل خود یک اسم مرتبط دارند، مانند “swimming” که به پرش به آب مرتبط هست