آموزش رایگان زبان

صفت‌‌های منتهی به ed و ing

در این درس به توضیح گرامر صفت‌‌های منتهی به ed و ing می‌پردازیم. آیا تفاوت بین bored و boring را می‌دانید؟

به این مثال‌ها نگاه کنید تا ببینید چطور از صفت‌‌های منتهی به ed و ing استفاده می‌شود.

boring

I was really bored in that presentation.
That was a really boring presentation.

توضیحات گرامر

صفت‌هایی که به -ed منتهی می‌شوند (به عنوان مثال boredinterested) و صفت‌هایی که به -ing ختم می‌‌شوند (به عنوان مثال boringinteresting) اغلب اشتباه گرفته می‌شوند. در توضیح صفت‌‌های منتهی به ed و ing می‌توان گفت صفاتی که با ing- ساخته شوند برای اشاره به اشیا و چیزها به کار می‌روند، نه برای فرد و صفاتی که با ed- ساخته شوند برای افراد به کار می‌روند، نه برای اشیا و چیزها.

-ed adjectives

صفاتی که به ed ختم می‌شوند به طور کلی احساسات را توصیف می‌کنند و بیان کننده احساس افراد هستند

I was so bored in that lesson, I almost fell asleep.
He was surprised to see Helen after all those years.
She was really tired and went to bed early.

-ing adjectives

صفاتی که به ing ختم می‌‌شوند به طور کلی بیان کننده مواردی هستند که باعث ایجاد احساسات می‌‌شوند.

frightening icon

Have you seen that film? It’s really frightening.
I could listen to her for hours. She’s so interesting.
I can’t sleep! That noise is really annoying!

در اینجا به تعدادی از صفت‌هایی که در زبان انگلیسی می‌توانند به هر دو صورت ed و ing فرم در بیایند اشاره می‌کنیم.

annoyed annoying
bored boring
confused confusing
disappointed disappointing
excited exciting
frightened frightening
interested interesting
surprised surprising
tired tiring
worried worrying