آموزش رایگان زبان

قیدها در زبان انگلیسی – حرف B و C

قیدها در زبان انگلیسی - حرف B و C

قیدها در زبان انگلیسی – حرف B و C همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند.

یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود.

مثال قیدها در زبان انگلیسی – حرف B و C

ده قید زبان انگلیسی با حرف B

در این قسمت ده قید با حرف B در زبان انگلیسی همراه با مثال و ترجمه فارسی برای شما ذکر شده است:

 1. Beautifully: به زیبایی، به نحو زیبا Example: She sings beautifully. (او به نحو زیبا می‌خواند.)
 2. Briefly: به صورت خلاصه، به طور مختصر Example: Let me explain briefly. (بگذارید خلاصه توضیح دهم.)
 3. Brightly: به طور درخشان، با روشنایی Example: The sun shines brightly today. (امروز خورشید با روشنایی درخشان می‌تابد.)
 4. Badly: به نحو بد، بدون مهربانی Example: He behaved badly with his friends. (او با دوستانش به نحو بد رفتار کرد.)
 5. Boldly: با جرات، به شجاعت Example: She boldly confronted her fears. (او به شجاعت با ترس‌هایش روبرو شد.)
 6. Briskly: با سرعت، به طور پرشتاب Example: He walked briskly to catch the train. (او با سرعت به سمت قطار رفت تا آن را بگیرد.)
 7. Busily: با مشغولیت، به شلوغی Example: She was busily typing on her laptop. (او با شلوغی روی لپ‌تاپش تایپ می‌کرد.)
 8. Barely: به سختی، به ندرت Example: He barely passed the exam. (او به سختی در آزمون گذراند.)
 9. Blindly: به صورت نابینا، بی‌اراده Example: He followed his instincts blindly. (او به اراده کمک نکرده و به دلیل غریزه پیروی کرده است.)
 10. Blissfully: با خوشبختی، با برکت Example: They lived blissfully ever after. (آنها به همراه برکت و خوشبختی از این به بعد زندگی کردند.)

ده قید زبان انگلیسی با حرف C

برای تکمیل یادگیری شما ده قید با حرف C نیز قید کرده‌ایم:

 1. Carefully: با دقت، به دقت Example: She carefully read the instructions before starting. (او قبل از شروع با دقت دستورالعمل‌ها را خواند.)
 2. Clearly: به وضوح، به صورت روشن Example: He spoke clearly so that everyone could hear him. (او به صورت روشن صحبت کرد تا همه‌ی مردم او را بشنوند.)
 3. Comfortably: با راحتی، به آسایش Example: She sat comfortably on the couch. (او با آسایش روی مبل نشست.)
 4. Commonly: به طور رایج، به طور معمول Example: It is commonly believed that breakfast is the most important meal of the day. (این باور معمول است که صبحانه، مهم‌ترین وعده‌ی غذایی روز است.)
 5. Completely: به طور کامل، به صورت کامل Example: She completely forgot about the meeting. (او به طور کامل از جلسه فراموش کرده بود.)
 6. Continuously: به صورت پیوسته، بدون وقفه Example: The machine ran continuously for seven days. (ماشین هفت روز پیوسته به کار ادامه داد.)
 7. Crazily: با شور و شوق، به صورت دیوانه‌وار Example: He danced crazily at the party. (او در مهمانی به شور و شوق رقصید.)
 8. Crossly: به ناراحتی، به خشم Example: She looked at him crossly when he interrupted her. (او با خشم به او نگاه کرد که او را در حین صحبت او قطع کرده بود.)
 9. Curiously: با کنجکاوی، به صورت عجیب و غریب Example: He curiously examined the strange object. (او با کنجکاوی اشیای عجیبی را بررسی کرد.)
 10. Carelessly: به طور بی‌احتیاطی، به صورت بی‌ملاحظه Example: He carelessly threw the ball and broke the window. (او به طور بی‌ملاحظه توپ را پرتاب کرد و پنجره را شکست.)

نمونه سوالات قیدها در زبان انگلیسی – حرف B و C

الف) قیدهای با حرف b:

 1. Which of the following adverbs starts with “b” and means very fast? a) badly b) barely c) briskly d) broadly

Answer: c) briskly

 1. Which of the following adverbs starts with “b” and means in a way that is not strict? a) brutally b) basically c) brightly d) bravely

Answer: b) basically

 1. Which of the following adverbs starts with “b” and means without any delay? a) before b) backward c) behind d) promptly

Answer: d) promptly

 1. Which of the following adverbs starts with “b” and means in a way that is intended to cause laughter? a) bitterly b) boringly c) bravely d) humorously

Answer: d) humorously

 1. Which of the following adverbs starts with “b” and means in a way that is difficult to understand or explain? a) bafflingly b) barely c) boldly d) busily

Answer: a) bafflingly

ب) قیدهای با حرف c:

 1. Which of the following adverbs starts with “c” and means in a way that is not certain or clear? a) carefully b) certainly c) confidently d) cautiously

Answer: b) certainly

 1. Which of the following adverbs starts with “c” and means in a way that is not friendly or sociable? a) cheerfully b) carelessly c) coldly d) calmly

Answer: c) coldly

 1. Which of the following adverbs starts with “c” and means in a way that is done in a careful or cautious manner? a) carefully b) certainly c) calmly d) curiously

Answer: a) carefully

 1. Which of the following adverbs starts with “c” and means in a way that is impolite or disrespectful? a) cautiously b) charmingly c) crudely d) carelessly

Answer: c) crudely

 1. Which of the following adverbs starts with “c” and means in a way that is done in a relaxed manner? a) casually b) cheerfully c) confidently d) cruelly

Answer: a) casually