آموزش رایگان زبان

قیدها در زبان انگلیسی – حرف L همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند.

یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود.

مجموعه قیدها در زبان انگلیسی - حرف L

در این بخش قیدها در زبان انگلیسی – حرف L به تفکیک دو حرف آغازین را مشاهده خواهید کرد.

قیدهایی با حروف آغازین: LA

 • labially
 • laboredly
 • laconically
 • lacteally
 • lacteously
 • laggingly
 • lagly
 • laically
 • lamellarly
 • lamely
 • lamentingly
 • landward
 • lang
 • langsyne
 • languente
 • languishingly
 • lankly
 • large
 • largely
 • larghetto
 • largo
 • las
 • lasse
 • last
 • lasting
 • lastly
 • late
 • lately
 • latently
 • later
 • laterad
 • laterally
 • lateward
 • latinly
 • latterly
 • laudably
 • laughingly
 • lavishly
 • laxly
 • lazily

قیدهایی با حروف آغازین: LE

 • leanly
 • leapingly
 • least
 • leastways
 • leastwise
 • leef
 • leeringly
 • leeward
 • left
 • leftward
 • legally
 • leggiadro
 • leggiero
 • legibly
 • legislatively
 • legitimately
 • leisurably
 • leisurely
 • lengthily
 • lengthways
 • lengthwise
 • leniently
 • lentamente
 • lenticularly
 • lento
 • less
 • lesser
 • levelly
 • lever
 • levitically

قیدهایی با حروف آغازین: LI

 • liberally
 • lickety-split
 • lief
 • light
 • lightly
 • like
 • likely
 • likewise
 • limbmeal
 • limitedly
 • limpingly
 • lineally
 • linearly
 • lingeringly
 • linguistically
 • liquidly
 • lispingly
 • literally
 • literatim
 • lithely
 • lithologically
 • litigiously
 • little
 • liturgically
 • live
 • livelily
 • lively
 • lives
 • livingly

قیدهایی با حروف آغازین: LO

 • loathingly
 • loathly
 • lobately
 • locally
 • loco
 • loftily
 • logarithmetically
 • logarithmically
 • logically
 • loiteringly
 • lollingly
 • long
 • longingly
 • longitudinally
 • longly
 • longways
 • longwise
 • loobily
 • loosely
 • loquaciously
 • lordly
 • losingly
 • lot
 • loud
 • loudly
 • lousily
 • lovelily
 • lovely
 • loverwise
 • lovingly
 • low
 • loweringly
 • lowlily
 • lowly
 • loyally

قیدهایی با حروف آغازین: LU و LY

 • lubberly
 • lucidly
 • luciferously
 • luckily
 • lucratively
 • luculently
 • lullingly
 • lustily
 • luxuriantly
 • lyingly
 • lyrically