قیدها در زبان انگلیسی – حرف L

قیدها در زبان انگلیسی - حرف L

قیدها در زبان انگلیسی – حرف L همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند.

یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود.

مجموعه قیدها در زبان انگلیسی - حرف L

در این بخش قیدها در زبان انگلیسی – حرف L به تفکیک دو حرف آغازین را مشاهده خواهید کرد.

قیدهایی با حروف آغازین: LA

 • labially
 • laboredly
 • laconically
 • lacteally
 • lacteously
 • laggingly
 • lagly
 • laically
 • lamellarly
 • lamely
 • lamentingly
 • landward
 • lang
 • langsyne
 • languente
 • languishingly
 • lankly
 • large
 • largely
 • larghetto
 • largo
 • las
 • lasse
 • last
 • lasting
 • lastly
 • late
 • lately
 • latently
 • later
 • laterad
 • laterally
 • lateward
 • latinly
 • latterly
 • laudably
 • laughingly
 • lavishly
 • laxly
 • lazily

قیدهایی با حروف آغازین: LE

 • leanly
 • leapingly
 • least
 • leastways
 • leastwise
 • leef
 • leeringly
 • leeward
 • left
 • leftward
 • legally
 • leggiadro
 • leggiero
 • legibly
 • legislatively
 • legitimately
 • leisurably
 • leisurely
 • lengthily
 • lengthways
 • lengthwise
 • leniently
 • lentamente
 • lenticularly
 • lento
 • less
 • lesser
 • levelly
 • lever
 • levitically

قیدهایی با حروف آغازین: LI

 • liberally
 • lickety-split
 • lief
 • light
 • lightly
 • like
 • likely
 • likewise
 • limbmeal
 • limitedly
 • limpingly
 • lineally
 • linearly
 • lingeringly
 • linguistically
 • liquidly
 • lispingly
 • literally
 • literatim
 • lithely
 • lithologically
 • litigiously
 • little
 • liturgically
 • live
 • livelily
 • lively
 • lives
 • livingly

قیدهایی با حروف آغازین: LO

 • loathingly
 • loathly
 • lobately
 • locally
 • loco
 • loftily
 • logarithmetically
 • logarithmically
 • logically
 • loiteringly
 • lollingly
 • long
 • longingly
 • longitudinally
 • longly
 • longways
 • longwise
 • loobily
 • loosely
 • loquaciously
 • lordly
 • losingly
 • lot
 • loud
 • loudly
 • lousily
 • lovelily
 • lovely
 • loverwise
 • lovingly
 • low
 • loweringly
 • lowlily
 • lowly
 • loyally

قیدهایی با حروف آغازین: LU و LY

 • lubberly
 • lucidly
 • luciferously
 • luckily
 • lucratively
 • luculently
 • lullingly
 • lustily
 • luxuriantly
 • lyingly
 • lyrically

مثال‌هایی از قیدها با حرف L

۱. Largely: به طور گسترده، بیشتر
Example: The company’s success is largely due to its strong marketing team. (موفقیت شرکت بیشتر به خاطر تیم بازاریابی قوی آن است.)
۲. Loudly: با صدای بلند، بلند
Example: She shouted loudly so that everyone could hear her. (او با صدای بلند فریاد زد تا همه بشنوند.)
۳. Lightly: به طور سبک، به صورت سبک
Example: He tapped the computer keyboard lightly. (او کیبورد رایانه را به طور سبک لمس کرد.)
۴. Later: بعدا، بعد
Example: I’ll see you later today. (امروز بعدا ملاقات می‌کنیم.)
۵. Likely: به احتمال زیاد، احتمال بسیار زیاد
Example: It’s likely that it will rain today. (احتمال بسیار زیادی دارد که امروز باران ببارد.)
۶. Longingly: با حس تمایل، به طور شوق‌انگیز
Example: She looked longingly at the ice cream. (او با حس تمایل به بستنی نگاه می‌کرد.)
۷. Lazily: به آرامی و کم‌تحرکی، به غیرفعالی
Example: He spent the whole day lazily lounging on the couch. (او تمام روز را با لذت بر روی مبل کنده بود.)
۸. Lately: در این دوره، در آخرین زمان‌ها
Example: Lately, she’s been feeling a bit stressed out. (در آخرین زمان‌ها، او کمی استرس دارد.)