آموزش رایگان زبان

قیدها در زبان انگلیسی – حرف P

قیدها در زبان انگلیسی - حرف P

قیدها در زبان انگلیسی – حرف P همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند.

یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود.

بیست قید در زبان انگلیسی که با حرف P شروع می‌شوند

در اینجا مثال‌هایی از قیدها در زبان انگلیسی – حرف P برای شما درج شده است:

 1. Perhaps: شاید؛ در جمله: Perhaps we will go to the cinema tonight.
 2. Particularly: به ویژه؛ در جمله: This restaurant is particularly good for seafood.
 3. Precisely: دقیقاً؛ در جمله: I will meet you precisely at noon.
 4. Previously: پیشتر، قبلاً؛ در جمله: Have you previously visited this museum?
 5. Poorly: بدون کیفیت، ناکافی؛ در جمله: The food was poorly cooked.
 6. Positively: به صورت قطعی، مثبتاً؛ در جمله: She reacted positively to the news.
 7. Potentially: به صورت بالقوه؛ در جمله: This new project is potentially very profitable.
 8. Practically: تقریباً؛ در جمله: The train station is practically next to the hotel.
 9. Precariously: به صورت مستقلزم، خطرناک؛ در جمله: The house was precariously perched on the edge of the cliff.
 10. Painfully: به صورت دردناک؛ در جمله: He had to painfully admit that he was wrong.
 11. Playfully: به شوخی؛ در جمله: The children were playfully running around in the garden.
 12. Perfectly: به صورت کامل؛ در جمله: The cake was perfectly baked.
 13. Politely: به صورت مودبانه؛ در جمله: She politely declined the offer.
 14. Proudly: به صورت افتخارآمیز؛ در جمله: He proudly displayed his art collection.
 15. Properly: به صورت مناسب؛ در جمله: Please make sure you properly secure your luggage.
 16. Publicly: به صورت عمومی؛ در جمله: The company publicly announced its new policy.
 17. Promptly: به صورت سریع؛ در جمله: Please arrive promptly at 9am.
 18. Painstakingly: با دقت و زحمت؛ در جمله: The artist painstakingly created every detail in the painting.
 19. Pointlessly: به صورت بیهوده؛ در جمله: Their argument was completely pointlessly.
 20. Privately: به شکل خصوصی؛ در جمله: She wanted to discuss the matter privately with her lawyer.