قیدها در زبان انگلیسی – حرف Q و R

قیدها در زبان انگلیسی - حرف Q R

قیدها در زبان انگلیسی – حرف Q و R همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند.

یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود.

نمونه‌هایی از قیدها در زبان انگلیسی – حرف Q و R

مثال قیدها با حرف Q

 • She quickly finished her homework.
 • The dog ran quickly towards the ball.

مثال قیدها با حرف R

1- Right: به‌معنای “درست” است و برای بیان صحت یا درستی چیزی به‌کار می‌رود، مثلاً: “I did the right thing.”

2- Really: به‌معنای “واقعاً” است و برای تأکید بیشتر بر روی یک موضوع یا افزایش شدت عبارتی به‌کار می‌رود، مثلاً: “I’m really tired.”

3- Rarely: به‌معنای “به ندرت” است و برای بیان کمیت کمی یا کم‌فراوانی یک چیز به‌کار می‌رود، مثلاً: “I rarely eat fast food.”

4- Rapidly: به‌معنای “به سرعت” است و برای بیان سرعت یا تندی یک فرایند به‌کار می‌رود، مثلاً: “The car rapidly accelerated.”

5- Roughly: به‌معنای “تقریباً” است و برای بیان یک تخمین تقریبی به‌کار می‌رود، مثلاً: “It will take roughly two hours to get there.”

6- Regularly: به‌معنای “با تنظیم” یا “به‌صورت منظم” است و برای بیان یک عادت یا عمل متناوب به‌کار می‌رود، مثلاً: “I regularly exercise in the morning.”

7- Respectfully: به‌معنای “با احترام” است و برای بیان احترام و تواضع در مقابل شخص دیگر به‌کار می‌رود، مثلاً: “I respectfully disagree with your opinion.”

8- Regardless: به‌معنای “بدون توجه به” است و برای بیان اینکه یک چیز نباید توجهی به شرایط دیگر داشته باشد، به‌کار می‌رود، مثلاً: “I will do it regardless of the consequences.”

مثال قیدها در زبان انگلیسی – حرف Q و R

الف) قیدهای با حرف Q:

 1. Which of the following adverbs starts with “q” and means in a way that is done without any mistakes or errors? a) quietly b) quickly c) qualitatively d) perfectly

Answer: d) perfectly

 1. Which of the following adverbs starts with “q” and means in a way that is very strange or unusual? a) quite b) queerly c) quickly d) quietly

Answer: b) queerly

 1. Which of the following adverbs starts with “q” and means in a way that is difficult to understand or explain? a) quaintly b) questioningly c) quickly d) quietly

Answer: a) quaintly

 1. Which of the following adverbs starts with “q” and means in a way that is done in a careful or cautious manner? a) quaintly b) quickly c) quietly d) cautiously

Answer: d) cautiously

 1. Which of the following adverbs starts with “q” and means in a way that is done in a peaceful or calm manner? a) quaintly b) quietly c) quickly d) queasily

Answer: b) quietly

ب) قیدهای با حرف R:

 1. Which of the following adverbs starts with “r” and means in a way that is done in a quick or speedy manner? a) roughly b) really c) rapidly d) regularly

Answer: c) rapidly

 1. Which of the following adverbs starts with “r” and means in a way that is done with great force or energy? a) rigorously b) ruthlessly c) readily d) rapidly

Answer: a) rigorously

 1. Which of the following adverbs starts with “r” and means in a way that is done without any difficulty or effort? a) regularly b) readily c) roughly d) royally

Answer: b) readily

 1. Which of the following adverbs starts with “r” and means in a way that is showing respect or admiration for someone or something? a) regrettably b) respectfully c) repetitively d) routinely

Answer: b) respectfully

 1. Which of the following adverbs starts with “r” and means in a way that is done in a rough or harsh manner? a) roughly b) rapidly c) reluctantly d) royally

Answer: a) roughly