قیدها در زبان انگلیسی – حرف T

قیدها در زبان انگلیسی - حرف T

قیدها در زبان انگلیسی – حرف T همراه با مثال‌هایی جهت درک بهتر کاربرد این قیدها در قالب یک ویدئو در سایت Hi English به نمایش گذاشته شده‌اند.

قیدها در زبان انگلیسی یکی از دسته های مهم کلماتی هستند که بسیار به کار می‌روند. قیدها کلماتی هستند که برای توصیف یک فعالیت، صفت یا قید دیگر به کار می‌روند و به جمله کمک می‌کنند تا مفهوم بهتری از عمل، حالت یا فضا به دست آید.

یادگیری قیدها، یکی از اصول آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شود.

مثال‌هایی از قیدها در زبان انگلیسی – حرف T

 • Today: به معنای امروز. مثال: I have a lot of work to do today.
 • Tomorrow: به معنای فردا. مثال: We’re leaving for our vacation tomorrow.
 • Tonight: به معنای امشب. مثال: Let’s go out for dinner tonight.
 • Twice: به معنای دو بار. مثال: I exercise twice a week.
 • Together: به معنای با هم. مثال: Let’s work together to finish this project.
 • Truly: به معنای واقعاً. مثال: I truly believe in you.
 • Temporarily: به معنای به‌طور موقت. مثال: The store is closed temporarily for renovation.
 • Typically: به معنای به طور معمول. مثال: Typically, I wake up early in the morning.
 • Technically: به معنای به نحو فنی. مثال: Technically speaking, it’s not difficult to fix this problem.
 • Totally: به معنای کاملاً. مثال: I’m totally exhausted after working all day.
 • Tragically: به معنای به طور فاجعه‌بار. مثال: Tragically, he lost his life in the accident.
 • Terribly: به معنای بدترین حالت. مثال: I’m terribly sorry for being late.
 • Unfortunately: به معنای به طور ناگوار. مثال: Unfortunately, we can’t attend your wedding.
 • Usually: به معنای به طور معمول. مثال: I usually have coffee in the morning.
 • Virtually: به معنای تقریباً. مثال: We’ve virtually completed the project.
 • Honestly: به معنای صادقانه. مثال: Honestly speaking, I don’t like this idea.
 • Immediately: به معنای بلافاصله. مثال: Please call me back immediately.
 • Intensely: به معنای با شدت. مثال: She was intensely focused on her work.
 • Quietly: به معنای به طور آرام و بی‌صدا. مثال: The baby is sleeping quietly in his crib.
 • Patiently: به معنای صبورانه. مثال: You need to wait patiently for the results.

یک مثال داستانی بر اساس قیدها در زبان انگلیسی – حرف T

Story

The terrible thunderstorm had taken its toll on the tiny town. The torrential rain had caused flooding in the streets and the lightning had struck several buildings, leaving them in ruins. The townspeople had huddled together in the local community center, seeking refuge from the destruction outside.

As they waited for the storm to pass, they shared stories of times when their community had come together in times of crisis. They remembered how they had banded together to rebuild after a tornado had devastated the town years ago. Despite the fear and uncertainty they felt in that moment, they knew that they would overcome this latest challenge by working together.

Eventually, the storm subsided and the sun emerged from behind the clouds. The townspeople emerged from the community center to assess the damage and begin the long process of rebuilding. But they did so with a newfound sense of resilience and unity, knowing that they could face anything as long as they were there to support one another.

ترجمه داستان

توفان ترسناک رعد و برق اثر خود را بر شهر کوچک گرفته بود. بارش باران سیلابی در خیابان‌ها به وجود آورده بود و رعد و برق چندین ساختمان را نابود کرده بود، باقیمانده‌ها هم فروپاشیده بودند. مردم شهر در مرکز اجتماعی محلی جمع شده بودند و در پناه از ویرانی بیرون قرار گرفته بودند.

در حالی که منتظر گذشت توفان بودند، داستان‌هایی از زمان‌هایی که جامعه آنها در زمان‌های بحرانی به هم پیوسته بود به اشتراک گذاشتند. آنها به یاد داشتند که پس از چند سال از تخریب شدید توسط توفان، چگونه با همدیگر برای بازسازی شهر کار کرده بودند. با وجود ترس و نامطمئنی که در آن لحظه احساس می‌کردند، می‌دانستند که می‌توانند با کار با هم این چالش را غلبه کنند.

سرانجام، توفان خاتمه یافت و خورشید از پشت ابرها ظاهر شد. مردم شهر از مرکز اجتماعی برای بررسی خسارت و شروع فرآیند بلندمدت بازسازی خارج شدند. اما آنها با احساس جدیدی از مقاومت و همبستگی، می‌دانستند که با حمایت یکدیگر، همه چیز قابل پیش بینی است.

نکات گرامری

 1. toll (n.) به معنای خسارت، صدمه است.
 2. huddled (v.) به معنای جمع شدن، گرد هم آمدن است.
 3. subsided (v.) به معنای کاهش یافتن، فروکش کردن است.
 4. emerged (v.) به معنای ظاهر شدن، پدیدار شدن است.