آموزش رایگان زبان

گرامر نقل قول (questions) در زبان انگلیسی

در این درس به گرامر نقل قول (questions) در زبان انگلیسی می‌پردازیم.آیا می‌دانید سوالی را که کسی پرسیده چگونه گزارش دهید؟ به مثال‌های زیر نگاه کنید:

direct speech: ‘Do you work from home?’ he said.
indirect speech: He asked me if I worked from home.

direct speech: ‘Who did you see?’ she asked.
indirect speech: She asked me who I’d seen.

direct speech: ‘Could you write that down for me?’ she asked.
indirect speech: She asked me to write it down.

توضیحات گرامر

در رابطه با گرامر نقل قول (questions) در زبان انگلیسی باید گفت ، از reported question زمانی که بخواهیم سوالی که شخصی پرسیده را برای فرد دیگری تعریف کنیم استفاده می‌شود.برای این کار می‌توانیم از گفتار مستقیم یا گفتار غیرمستقیم استفاده کنیم.

direct speech: ‘Do you like working in sales?’ he asked.
indirect speech: He asked me if I liked working in sales.

در  indirect speech ساختار سوال را تغییر می‌دهیم  (e.g. Do you like) تبدیل به ساختار جمله خبری می‌شود (e.g. I like).

تغییرات مربوط به زمان‌ها و سایر کلمات را به همان طریقی که برای reported statements گفته شد انجام می‌دهیم.(e.g. have done → had done, today → that day).

Yes/no questions

در سوالاتی که با بله و نه جواب داده می‌شوند از  if یا whether برای توضیح سوال استفاده می‌کنیم. استفاده از If متداولتر است.

‘Are you going to the Helsinki conference?’

  • He asked me if I was going to the Helsinki conference.

‘Have you finished the project yet?’

  • She asked us whether we’d finished the project yet.

Questions with a question word

در سوالاتی که با کلمه های پرسشی what, where, why, who, when یا how شروع می‌شوند از کلمه سوالی برای گزارش سوال استفاده می‌شود.

‘What time does the train leave?’

  • He asked me what time the train left.

‘Where did he go?’

  • She asked where he went.

Reporting verbs

متداولترین فعل برای سوالی کردن ask است ولی از افعالی مثل enquire, want to know یا wonder. نیز استفاده می‌شود.

‘Did you bring your passports?’

  • She wanted to know if they’d brought their passports.

‘When could you get this done by?’

  • He wondered when we could get it done by.

Offers, requests and suggestions

اگر جملات سوالی با  offer, request or suggestion ساخته شده بود می‌شود از الگوی فعل خاص استفاده کردبرای مثال  offer + infinitive, ask + infinitive or suggest + ing.

‘Would you like me to help you?’

  • He offered to help me.

‘Can you hold this for me, please?’

  • She asked me to hold it.

‘Why don’t we check with Joel?’

  • She suggested checking with Joel.