نمونه سوالات گرامر آیلتس

نمونه سوالات گرامر آیلتس

10 مورد نمونه سوالات گرامر آیلتس

نمونه سوالات گرامر آیلتس بخشی از سوالات زبانی هستند که به مهارت زبان افراد پرداخته و میزان آشنایی آن‌ها با قواعد گرامری زبان انگلیسی را می‌سنجد. این سوالات شامل تشخیص خطا، تکمیل جمله و انتخاب فعل و ضمیر صحیح می‌شوند و برای پاسخ دادن به آن‌ها باید با قواعد گرامری انگلیسی آشنا باشید. برای موفقیت در این بخش از آزمون، پیشنهاد می‌شود قواعد گرامری را به خوبی مطالعه کنید و تمرین کافی در حل این نوع سوالات داشته باشید.

Here are some sample questions from the grammar section of the IELTS exam, along with detailed explanations:

1. Identify the correct form of the verb to complete the sentence:

The group of students _____ (is/are) planning a trip to the museum.

Answer: is. “Group” is a singular noun, so it takes a singular verb form, which is “is.”

2. Choose the correct article to fill in the blank:

I spent _____ hour studying for the test last night.

Answer: an. “Hour” begins with a vowel sound, so it requires the use of the indefinite article “an.”

3. Select the appropriate preposition to complete the sentence:

I’m not very good _____ math.

Answer: at. To express one’s proficiency in a subject or skill, you use the preposition “at.” For example: “I’m good at playing guitar.”

4. Choose the correct word to complete the sentence:

She didn’t have _____ money to buy the dress.

a) enough b) too c) more

Answer: enough. The phrase “didn’t have enough” means that there was insufficient quantity of something, in this case money.

5. Identify the correct sentence structure:

a) She invited me to her party, but I couldn’t go because I had to work. b) Invited me to her party she did, but I couldn’t go because of work obligations. c) To her party she invited me, but because of work obligations I couldn’t go.

Answer: a. This sentence has a clear subject-verb-object structure and follows standard English grammar rules. Options b and c use alternative sentence structures that may be grammatically correct, but they are less common in everyday speech and writing.

I hope these sample questions and explanations were helpful!

6. Identify the error in the following sentence: “He has been working here since two weeks.”

Answer: The correct sentence should be “He has been working here for two weeks.” In English, we use “for” to indicate a duration of time.

7. Choose the appropriate verb to complete the sentence: “The team _____ a lot of progress last month.”

a) made b) had made c) have made d) will make

Answer: a) made. This is the simple past tense, which is used to describe completed actions in the past.

8. Identify the error in the following sentence: “I’m looking forward to meet you.”

Answer: The correct sentence should be “I’m looking forward to meeting you.” In English, we use “to + verb-ing” after certain verbs, including “look forward to”.

9. Choose the appropriate pronoun to complete the sentence: “_____ is a great singer!”

a) He b) She c) They d) I

Answer: a) He. This sentence requires a subject pronoun, and the context suggests that the person being referred to is male.

10. Identify the error in the following sentence: “The book was wrote by a famous author.”

Answer: The correct sentence should be “The book was written by a famous author.” In English, we use “was/were + past participle” to form the passive voice.

ترجمه فارسی توضیحات سوالات گرامر آیلتس

۱. فرم صحیح فعل را برای تکمیل جمله شناسایی کنید:

گروه دانشجویان، سفری به موزه را برنامه‌ریزی می‌کنند.

پاسخ: is. “Group” یک اسم مفرد است، بنابراین فعل مفرد خود را که “is” است به کار می‌برد.

۲. حرف تعریف مناسب را برای پر کردن خالی انتخاب کنید:

دیشب یک ساعت برای مطالعه برای آزمون صرف کردم.

پاسخ: an. کلمه “hour” با صدای واکه‌ای آغاز می‌شود، بنابراین نیاز به استفاده از حرف تعریف نامعین “an” دارد.

۳. حرف اضافه مناسب را برای تکمیل جمله انتخاب کنید:

در ریاضی خیلی خوب نیستم.

پاسخ: at. برای بیان توانایی شخص در یک موضوع یا مهارت، از حرف اضافه “at” استفاده می‌شود. به عنوان مثال: “I’m good at playing guitar.”

۴. کلمه صحیح را برای تکمیل جمله انتخاب کنید:

او پول کافی برای خرید لباس نداشت.

الف) enough
ب) too
ج) more

پاسخ: enough. عبارت “didn’t have enough” بیانگر برخورداری ناکافی از چیزی است، در این مورد پول.

۵. ساختار جمله صحیح را شناسایی کنید:

الف) She invited me to her party, but I couldn’t go because I had to work.
ب) Invited me to her party she did, but I couldn’t go because of work obligations.
ج) To her party she invited me, but because of work obligations I couldn’t go.

پاسخ: الف. این جمله ساختار موضوع-فعل-مفعول روشن و قواعد گرامری انگلیسی استاندارد را دنبال می‌کند. گزینه‌های ب و ج از ساختار جملات دیگری استفاده می‌کنند که ممکن است به لحاظ گرامری درست باشند، اما در سخنوری و نوشتار روزمره کمتر به کار می‌روند.

6 – سوال: خطای جمله زیر را شناسایی کنید: “He has been working here since two weeks.”

پاسخ: جمله صحیح باید “He has been working here for two weeks.” باشد. در انگلیسی، ما از “for” برای نشان دادن مدت زمان استفاده می‌کنیم.

7 – سوال: فعل مناسب برای تکمیل جمله “The team _____ a lot of progress last month.” را انتخاب کنید.

الف) made ب) had made ج) have made د) will make

پاسخ: الف) made. این زمان گذشته ساده است که برای توصیف کردن اعمالی که در گذشته انجام شده‌اند، استفاده می‌شود.

8 – سوال: خطای جمله زیر را شناسایی کنید: “I’m looking forward to meet you.”

پاسخ: جمله صحیح باید “I’m looking forward to meeting you.” باشد. در انگلیسی، ما پس از برخی از فعل‌ها، از “to + verb-ing” استفاده می‌کنیم، از جمله “look forward to”.

9 – سوال: ضمیر مناسب برای تکمیل جمله “_____ is a great singer!” را انتخاب کنید.

الف) He ب) She ج) They د) I

پاسخ: الف) He. این جمله به ضمیر فاعلی نیاز دارد و متن نشان می‌دهد که فرد مورد اشاره مرد است.

10 – سوال: خطای جمله زیر را شناسایی کنید: “The book was wrote by a famous author.”

پاسخ: جمله صحیح باید “The book was written by a famous author.” باشد. در انگلیسی، برای ساختن فعل نشان دهنده‌ی شکل گذشته، از “was/were + past participle” استفاده می‌شود.

نکات گرامر آیلتس

نکات تخصصی پاسخ به نمونه سوالات گرامر آیلتس

برای پاسخ دادن به سوالات گرامر آیلتس، نکات زیر را می‌توان در نظر گرفت:

  1. توجه داشته باشید که گرامر زبان انگلیسی شامل ساختارهای مختلفی است که باید با دقت و کامل بفهمید.
  2. به خاطر داشته باشید که گرامر زبان انگلیسی از قواعد ثابت و مشخصی پیروی می‌کند. پس برای یادگیری آن، باید به دقت و با تمرکز به مطالعه آن بپردازید.
  3. از مراجع معتبر و معتبر برای یادگیری گرامر استفاده کنید. بهتر است از کتاب‌هایی که به صورت عمده توسط اساتید زبان‌آموزی پیشنهاد می‌شود استفاده کنید.
  4. با استفاده از منابع مختلف، باید به یادگیری گرامر با روش‌های مختلف پرداخت. این شامل خواندن، نوشتن، گوش دادن، صحبت کردن و مشاهده فیلم‌های آموزشی است.
  5. تمرین بیشتر با سوالات مختلف آیلتس به شما کمک می‌کند تا با ساختارهای گرامری جدید آشنا شوید و بتوانید به درستی به آن‌ها پاسخ دهید.
  6. از حافظه‌ی بلندمدت خود برای حفظ قواعد گرامری استفاده کنید. بهتر است هنگام یادگیری، به مرور قواعد و تکرار آن‌ها بپردازید تا به خوبی در حافظه‌ی بلندمدت شما ثبت شود.
  7. در آزمون آیلتس، بهتر است از ساختارهای ساده و روان استفاده کنید. پس از گرامر پیچیده استفاده نکنید، مگر اینکه مطمئن به درستی آن باشید.
  8. پس از پاسخ دادن به سوالات گرامر آیلتس، سعی کنید پاسخ خود را به دقت بررسی کنید تا از اشتباهات جلوگیری شود.