رایتینگ 2Task: مقاله آیلتس – موضوع را مشخص کنید

مقاله آیلتس - موضوع را مشخص کنید

یاد بگیرید که چگونه موضوع یک سوال مقاله را شناسایی کنید و موضوع را مشخص کنید تا به شما در پاسخ صحیح به آن کمک کند. اگر موضوع سوال مقاله آیلتس را اشتباه تشخیص دهید، در خطر کسب نمره بسیار پایین قرار دارید.

موضوع را مشخص کنید

مقاله آیلتس – موضوع را مشخص کنید

اگر موضوع سوال مقاله  انگلیسی آیلتس را اشتباه تشخیص دهید، در خطر کسب نمره بسیار پایین قرار دارید.

برای پاسخگویی به وظیفه می‌توانید به باند 5 بیایید. بنابراین شناسایی موضوع یکی از اولین کارهایی است که باید انجام دهید.

در اینجا ما این کار را یاد می‌گیریم و تمرین می‌کنیم.

چگونه موضوع را شناسایی کنم؟

به یاد داشته باشید که در رایتینگ آیلتس معمولاً با موضوع یا مشکلی مواجه می‌شوید که در حال حاضر جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید در مورد آن بحث کنید.

بنابراین باید سوال را با دقت بخوانید و تشخیص دهید که موضوع چیست. شما معمولاً فقط به دنبال یک یا دو کلمه کلیدی خواهید بود.

به سوال زیر دقت کنید مشکل چیست؟

 • he crime rate among teenagers has increased dramatically in many countries.
 • Discuss some possible reasons for this increase and suggest solutions.

شما باید جرم نوجوانان را به عنوان موضوع مشخص می‌کردید.

 • The crime rate among teenagers has increased dramatically in many countries.

اگر موضوع «جنایت» را شناسایی کنم چه؟
اگر به طور کلی در مورد جنایت بنویسید، مقاله شما اشتباه خواهد بود. وقتی موضوعی دارید، ممکن است از شما بخواهد که در مورد یک منطقه، گروهی از افراد یا مکان خاصی صحبت کنید.

در این مورد، سوال به طور خاص از شما می‌خواهد که به موضوع جنایت TEENAGE بپردازید.

هنگامی که موضوع را شناسایی می‌کنید، همیشه با دقت نگاه کنید تا ببینید آیا در حال محدود شدن به یک منطقه خاص است که باید روی آن تمرکز کنید.

موضوع را مشخص کنید – تمرین کنید

به سوالات انشا زیر نگاهی بیندازید و بهترین پاسخ را برای شناسایی موضوع انتخاب کنید. به یاد داشته باشید، این یک تجزیه و تحلیل کامل از سوال نیست – شما فقط به دنبال حوزه موضوعی گسترده هستید.

گاهی اوقات ممکن است بیش از یک پاسخ ممکن باشد. در این مورد، زمانی که موضوع را شناسایی می‌کنید، دقیق‌ترین را انتخاب کنید.

 • نگارش موضوع انگلیسی‘Telecommuting’ refers to workers doing their jobs from home for part of each week and communicating with their office using
 • computer technology. Telecommuting is growing in many countries and is expected to be common for most office workers in
 • the coming decades.
 • How do you think society will be affected by the growth of telecommuting?
 • Working from hom

 

 •  Telecommuting
 •  Computer technology

 


 

 • To what extent is the use of animals in scientific research acceptable?

 

 •  Animal research
 •  Animals
 •  Scientific research

 


 

 • We are becoming increasingly dependent on computers. They are used in businesses, hospitals, crime detection and even to fly planes.

 

 • What things will they be used for in the future? Is this dependence on computers a good thing or should we be more suspicious of their benefits?

 

 •  The benefits of computers
 •  Computers in businesses, hospitals, crime detection, and flying.
 •  Computer dependency

 


 

 • In what ways has information technology changed work and working practices in the past 10 years?

 

 •  Information technology and work
 •  Information technology
 •  Working practices

 


 

 • Blood sports have become a hot topic for debate in recent years. As society develops it is increasingly seen as
 • an uncivilized activity and cruel to the helpless animals that are killed. All blood sports should be
 • banned.Discuss the main arguments for this statement and give your own opinion. Animal cruelty Blood sports Blood sports and uncivilized activity

   

A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including use

 • for food and research.Discuss the arguments in favour of both these positions and state your own position on th issue.
 •  Satisfying human needs Animals and humans
 •  Animal rights

 


Forests are the lungs of the earth. Destruction of the world’s forests amounts to death of the world we currently

know.To what extent do you agree or disagree?

 •  The Earth Deforestation
 •  Death of the world

 


The idea of going overseas for university study is an exciting prospect for many people. But while it may offer some

advantages, it is probably better to stay home because of the difficulties a student inevitably encounters living and

studying in a different culture.To what extent do you agree or disagree this statement?

 •  Studying abroad Studying
 •  Living in a different culture

 


 

 • Zoos are sometimes seen as necessary but not poor alternatives to a natural environment.Discuss some of the
 • arguments for and/or against keeping animals in zoos.
 •  Natural environments Alternatives to zoos
 •  Keeping animals in zoos

   

   

 • Many countries are currently witnessing an increase in criminal activity among young people.Discuss reasons
 • for this phenomenon and suggest ways to deal with the problem.
 •  Youth crime Criminal activity
 •  Increases in crime