آموزش رایگان زبان

صحبت در مورد توانایی‌های گذشته

در این درس می‌خواهیم به صحبت در مورد توانایی‌های گذشته بپردازیم.آیا می‌دانید چطور از could, was able to و managed برای صحبت در مورد توانایی های گذشته در زبان انگلیسی استفاده کرد؟

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

I could play the guitar when I was seven years old.
The police weren’t able to catch the speeding car.
The bird managed to escape from its cage and fly away.

 

توضیحات گرامر

General ability

از could یا couldn’t برای صحبت در مورد توانایی‌ها در گذشته استفاده می‌شود.

She could paint before she started school.
I couldn’t cook until I went to university.
When I lived next to the pool, I could go swimming every day.

Ability on one occasion – successful

هنگامی که در مورد دستیابی به یک موقعیت خاص در گذشته صحبت می کنیم  از ساختار زیر استفاده می کنیم.

was/were able to (= had the ability to) and managed to (= succeeded in doing something difficult ).

The burglar was able to get in through the bathroom window.
The burglar managed to get in through the bathroom window even though it was locked.

استفاده از Could معمولا زمانی که در مورد یک توانایی در گذشته مشخص صحبت می‌کنیم صحیح نیست.

Ability on one occasion – unsuccessful

زمانی که در مورد دست نیافتن به موقعیت خاص در گذشته صحبت می‌کنیم از ساختار زیر استفاده می‌شود.

wasn’t/weren’t able todidn’t manage to or couldn’t

The speaker wasn’t able to attend the conference due to illness.
She couldn’t watch the match because she was working.
They worked on it for months but they didn’t manage to find a solution.

توجه داشته باشید که wasn’t/weren’t able بسیار رسمی‌تر از couldn’t است، در حالیکه didn’t manage تاکید می‌کند که انجام آن کار مشکل بوده است.