آموزش رایگان زبان

حرف اضافه on یکی از پرکاربردترین حرف‌های اضافه در زبان انگلیسی است که دارای معانی متعددی است. در ادامه به معنی on در زبان فارسی می‌پردازیم.

معنی on در فارسی

برخی از معانی اصلی این حرف اضافه عبارتند از:

 • بر روی

در این معنا، حرف اضافه on نشان می‌دهد که چیزی روی چیزی دیگر قرار دارد. به عنوان مثال:

 • The book is on the table (کتاب روی میز است.)

 • The cat is sitting on the couch (گربه روی کاناپه نشسته است.)

 • The bird is flying on the wire (پرنده روی سیم پرواز می‌کند.)

 • در

در این معنا، حرف اضافه on نشان می‌دهد که چیزی در داخل چیزی دیگر قرار دارد. به عنوان مثال:

 • I am on vacation (من در تعطیلات هستم.)

 • The meeting is on Monday (جلسه در روز دوشنبه برگزار می‌شود.)

 • The information is on the website (اطلاعات در وب‌سایت قرار دارد.)

 • در حال انجام

در این معنا، حرف اضافه on نشان می‌دهد که چیزی در حال انجام است. به عنوان مثال:

 • The concert is on at 8:00 PM (کنسرت ساعت ۸ شب برگزار می‌شود.)

 • The parade is on for the next two days (رژه برای دو روز آینده ادامه دارد.)

 • The sale is on until the end of the month (فروش تا آخر ماه ادامه دارد.)

 • روشن

در این معنا، حرف اضافه on نشان می‌دهد که چیزی روشن است. به عنوان مثال:

 • The light is on (چراغ روشن است.)

 • The computer is on (کامپیوتر روشن است.)

 • The phone is on (تلفن روشن است.)

 • در مورد

در این معنا، حرف اضافه on نشان می‌دهد که صحبت در مورد چیزی است. به عنوان مثال:

 • The article is on the latest news. (مقاله در مورد آخرین اخبار است.)
 • The movie is on the life of a famous actor. (فیلم در مورد زندگی یک بازیگر مشهور است.)

 • مربوط به

در این معنا، حرف اضافه on نشان می‌دهد که چیزی مربوط به چیزی دیگر است. به عنوان مثال:

 • This is related to my job (این موضوع مربوط به شغل من است.)

 • My education is on finance(تحصیلاتم در زمینه مالی است.)

 • My research is on artificial intelligence (تحقیقات من در زمینه هوش مصنوعی است.)

معنی on در فارسیداستان کوتاه حاوی معنی on

The Lamp

Once upon a time, there was a lamp that lived in a dark room. The lamp was very lonely, and it wished that it could be on. One day, a little girl came into the room. The little girl saw the lamp.She put it on a table and turned it on. The lamp was so happy to be on, and it shone brightly. The little girl and the lamp became friends, and they played together every day.

ترجمه داستان

لامپ

روزی روزگاری، لامپ کوچکی در اتاقی تاریک زندگی می‌کرد. لامپ بسیار تنها بود و آرزو داشت که روشن شود. روزی دختر کوچکی وارد اتاق شد. دختر لامپ را دید. آن را روی میز گذاشته و  روشن کرد. لامپ از این که روشن شده بود بسیار خوشحال شد و به شدت می‌درخشید. دختر و لامپ با هم دوست شدند و هر روز با هم بازی می‌کردند.

نتیجه‌گیری

حرف اضافه on در زبان انگلیسی دارای معانی متعددی است که بسته به کاربرد آن در جمله تغییر می‌کند. با یادگیری کاربردهای مختلف این حرف اضافه و معنی on می‌توانید درک بهتری از زبان انگلیسی داشته باشید.