آموزش رایگان زبان

شرکت در مکالمه گروهی به زبان انگلیسی

در این درس به آموزش شرکت در مکالمه گروهی به زبان انگلیسی می‌پردازیم. از چند تکنیک برای شرکت در بحث‌های مختلف استفاده می‌کنیم و این روش‌ها را در دو سری با هم مرور می‌کنیم. لازمه یادگیری زبان انگلیسی و آموزش زبان به صورت صحیح تکرار است. سعی کنید این جملات را در موقعیت‌های مختلف تکرار کنید تا در حافظه بلند مدت شما ذخیره شود.

شرکت و صحبت کردن در یک مکالمه گروهی

مکالمه گروهی Not all your conversations are going to be a one-on-one encounter. Sometimes you will be joining a group where others are talking.
همه مکالمه‌های شما تک به تک نخواهد بود. بعضی وقت‌ها شما وارد یک گروه می‌شوید که در حال صحبت با یکدیگرند.
The most important skill in group situations is listening. Pay attention to the conversation and interject only when it is relevant.
مهم‌ترین مهارت در شرایط گروهی خوب گوش کردن است. به مکالمه توجه کن و تنها وقتی که لازم است مداخله کن.
Here are some phrases you can use:
اینجا چند عبارت وجود دارد که می‌توانید استفاده کنید:
Sharing Experiences or Ideas
به اشتراک گذاشتن تجربیات یا نظرات
If you have something to add to the conversation¸ here are a few examples of how you can do it:
اگر چیزی برای اضافه کردن به صحبت داری، اینجا چند مثال وجود دارد که چگونه می‌توانی آن‌ها را به صحبت اضافه کنی:
Actually¸ that happened to me once. It was really [annoying].
راستش، برای من هم همین اتفاق یک بار افتاد. واقعاً آزار دهنده بود.
I totally agree. The same thing happened to me too.
من کاملاً موافقم. همین اتفاق برای من هم افتاد.
That’s pretty common. I heard that a lot of people had the same experience.
این خیلی رایج است. شنیده‌ام که خیلی از افراد دیگر هم چنین چیزی را تجربه کرده‌اند.
You don’t need to share too much¸ but let the group know that you have more information to add. If they want to know more¸ they can ask for details.
نیازی نیست که بیش از حد به اشتراک بگذارید، اما بگذارید که گروه بداند که شما اطلاعات بیشتری برای درمیان گذاشتن دارید. اگر خواستند که بیشتر بدانند، می‌توانند از شما درخواست کنند.
Asking Questions to the Group
مطرح کردن سوال‌ها در گروه
If you notice that some people in a group aren’t participating as much in a conversation you can ask questions for the whole group. Here are some questions to stimulate more dialogue:
اگر متوجه شدید که افرادی در گروه زیاد در صحبت‌‌ها شرکت نمی‌کنند می‌توانید سوال‌هایی را برای تمام گروه مطرح کنید:
Has anyone ever … ?
آیا تا حالا برای شما …؟
How many of you think that …?
چند تاتون فکر می‌کنید که …؟
Do a lot of you … ?
خیلی از شماها …؟
Which one of you … ?
کدومتون …؟
Or¸ you can direct it to an individual. Just be sure not to single them out in an uncomfortable way. Here are some examples:
یا، می‌توانید از یک نفر بپرسید. فقط حواستان باشد تا سوال را منحصر به آن فرد نکنید تا مکالمه برای او سخت شود. چند مثال در زیر وجود دارند:
What do you think [Diana]? Has that ever happened to you?
تو چی فکر می‌کنی [دیانا]؟ برای تو هم اتفاق افتاده؟
Hey [Carlos]. Didn’t you also … ?
[کارلوس]. تو هم …؟