گرامر پایه: ضمایر نسبی

ضمایر نسبی

ضمایر نسبی ضمایری هستند که برای اشاره به اسم‌هایی که قبلاً ذکر شد، اعم از افراد، مکان‌ها، اشیاء، حیوانات یا ایده‌ها استفاده می‌شوند. از ضمایر نسبی می‌توان برای اتصال دو جمله استفاده کرد.

ضمایر نسبی

خویشاوند کسی است که با شما رابطه دارد. ضمایر نسبی رابطه بین اسم و جمله را نشان می دهند. این بند اطلاعات توصیفی در مورد اسم ارائه می دهد. همچنین می توانید از ضمایر نسبی برای ترکیب دو جمله در یک جمله استفاده کنید.

Relative Pronouns
That Which Who Whom Whose

توجه: برخی از ضمایر نسبی ممکن است شبیه ضمایر پرسشی یا اثباتی به نظر برسند، اما این بدان معنا نیست که هر سه نوع ضمایر یکسان هستند. در ادامه این درس درباره تفاوت‌های این سه نوع بیشتر خواهید آموخت.

توجه: برخی از ضمایر نسبی ممکن است شبیه ضمایر پرسشی یا اثباتی به نظر برسند، اما این بدان معنا نیست که هر سه نوع ضمایر یکسان هستند. در ادامه این درس درباره تفاوت‌های این سه نوع بیشتر خواهید آموخت.

نمونه‌هایی از ضمایر نسبی

I like roller coasters that have lots of loops
(that = roller coasters)

Ice cream, which is my favorite dessert, tastes very refreshing on a hot summer day
(which = ice cream)

Teachers who have a sense of humor are easy to get along with
(who = teachers)

My cousin, who is from Illinois, visits me every year
(who = my cousin)

The friend whom you saw yesterday wants to go out again tonight
(whom = friend)

The man whose shirt was stained rushed home for a change of clothes
(whose = the man’s)

در هر یک از این جملات می‌بینید که ضمیر نسبی اطلاعات اضافی درباره اسم معرفی می‌کند.

همچنین می‌توانید از ضمایر نسبی برای ترکیب دو جمله استفاده کنید. این ویژگی ضمایر نسبی را به ابزاری عالی برای بهبود نوشتار شما تبدیل می‌کند. به دو جمله زیر دقت کنید:

The team won the championship. The team went to Disneyland to celebrate

آن‌ها کمی خشک و مکانیکی به نظر می‌رسند، اینطور نیست؟ می‌توانید با استفاده از ضمیر نسبی that به جای اسم تیم در جمله دوم آن مشکل را برطرف کنید. انجام این کار به شما امکان می‌دهد هر دو جمله را در یک جمله ترکیب کنید.

The team that won the championship went to Disneyland to celebrate

حالا شما به جای دو جمله پراکنده، یک جمله مختصر دارید. همچنین توجه کنید که  won the championship به ما اطلاعات بیشتری در مورد تیم می‌دهد. ما نمی‌دانستیم کدام تیم بدون استفاده از ضمیر نسبی به دیزنی لند رفت تا اطلاعات بیشتری به ما بدهد.

توجه: اگرچه می‌توان از ضمایر نسبی برای اتصال جملات استفاده کرد، اما آن‌ها با حروف ربط یکسان نیستند. یک ضمیر نسبی دو نقش را ایفا می‌کند: هم به عنوان ضمیر و هم به عنوان رابط عمل می‌کند. از سوی دیگر، تنها نقش یک ربط، اتصال دو بند است. حروف ربط هرگز نمی‌توانند ضمیر باشند.
همانطور که احتمالاً قبلاً متوجه شده‌اید، بسیاری از ضمایر پرسشی، اثباتی و نسبی دقیقاً یکسان هستند. برای تشخیص تفاوت، باید نحوه استفاده از این ضمایر در یک جمله را تجزیه و تحلیل کنید. اگر از آن‌ها برای پرسیدن سوال استفاده می‌شود، پرسشی هستند. وقتی از آن‌ها برای نشان دادن یا اشاره به چیزی استفاده می‌کنید، نمایشی هستند. اگر 1) ضمیر اطلاعات توصیفی درباره یک اسم معرفی کند یا 2) ضمیر مانند یک حرف ربط عمل کند، متوجه خواهید شد که آیا یک ضمیر نسبی است. در زیر چند نمونه برای کمک به درک تفاوت‌ها مشاهده خواهید کرد.

?Interrogative: Whom did you ask about the movie times
(The pronoun whom is being used to ask a question)

.Relative: Dave is the person whom you asked about the movie times
(The pronoun whom is being use to introduce additional information about Dave)

Demonstrative: That is the book I found
(The pronoun that shows which book I found. It may help you to imagine someone pointing to the book)

Relative: I found the book that you lost. (book I found = book you lost)
The pronoun that connects the two sentences You lost the book and I found the book

جدول ضمایر نسبی

جدول زیر شامل نحوه استفاده از ضمایر نسبی در زبان انگلیسی است:

نوع ضمیر نسبی فرهنگ لغت استفاده
Who اشخاص (فرد یا گروه) فاعل یا مفعول جمله
Whom اشخاص (فرد یا گروه) مفعول جمله
Which اشیاء و حیوانات فاعل یا مفعول جمله
That اشخاص، اشیاء و حیوانات فاعل یا مفعول جمله

به عنوان مثال، عبارت “The person who is standing in the corner”، نشان میدهد که شخصی که در گوشه‌ای ایستاده را داریم مشخص می‌کنیم. در اینجا، who به عنوان ضمیر نسبی برای اشخاص (فرد یا گروه) به کار رفته و به معنای “که” استفاده شده است.

همچنین، مثال دیگری به این شکل هست: “The cat which is sleeping on the sofa”. در اینجا، which به عنوان ضمیر نسبی برای حیوانات و اشیاء به کار رفته و به معنای “که” استفاده شده.