گرامر پایه: جملات معلوم و مجهول

گرامر پایه: جملات معلوم و مجهول

در این درس به جملات معلوم و مجهول می‌پردازیم. هنگامی که یک جمله معلوم است، فاعل جمله کسی است که عمل بیان شده توسط فعل را انجام می‌دهد. در جمله مجهول، فاعل، شخص یا چیزی است که بر روی فعل عمل می‌کند یا تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. جمله مجهول معمولاً با شکلی از فعل be – مانند is, was یا been- و فعل ماضی این فعل مانند “The ball was thrown by Jerry” تشکیل می‌شود.

جملات در زبان انگلیسی به دو دسته معلوم و مجهول تقسیم می‌شوند. در جملات معلوم، فاعل و فعل مشخص و معلوم هستند، در حالی که در جملات مجهول، فاعل نامعلوم است و تنها فعل و مفعول مشخص هستند.

مثال جمله معلوم:

 • She is cooking dinner. (او دارد شام درست می‌کند.)

در این جمله، فاعل (she) و فعل (is cooking) مشخص هستند.

مثال جمله مجهول:

 • Dinner is being cooked. (شام در حال پخته شدن است.)

در این جمله، فاعل مشخص نیست و تنها فعل مجهول (is being cooked) و مفعول (dinner) مشخص هستند.

برای تشخیص جملات مجهول در زبان انگلیسی، می‌توان از ساختار “be + Past Participle” استفاده کرد. به عنوان مثال، جملات زیر جملات مجهول هستند:

 • The cake was baked by my mother. (کیک توسط مادرم پخته شده است.)
 • The letter has been written. (نامه نوشته شده است.)

در این جملات، فاعل مشخص نیست و تنها فعل و مفعول مشخص هستند. به علاوه، معمولاً در جملات مجهول، از حروف اضافه مانند by استفاده می‌شود تا نشان داده شود که فاعل کیست.

جملات معلوم و مجهول

اگر فعال هستید، در حال انجام کاری هستید.

در جملات معلوم، فاعل جمله در حال انجام فعل است. شما قبلاً این نوع جملات را بدون دانستن آن مطالعه کرده‌اید.

The lady plays the piano
The driver drove the car

نکته: هر زمان که از هر یک از زمان‌هایی که در این ماژول یاد گرفته‌اید استفاده می‌کنید، از جملات معلوم استفاده می‌کنید.

Present We take a trip to Disney World every summer.
Past They took a trip to Disney World last year.
Future Noah will take a trip to Disney World once he saves enough money.
Present Progressive Sylvia is taking a trip to Disney World with her family.
Past Progressive Angel was taking a trip to Disney World even though he liked Disneyland better.
Future Progressive Sarah will be taking a trip to Disney World with her family next fall.
Present Perfect We have taken several trips to Disney World.
Past Perfect Before she visited Disneyland, Abby had taken several trips to Disney World.
Future Perfect By the end of this year, Nancy and Jaimie will have taken five trips to Disney World!

 اگر منفعل باشید، کاری با شما انجام می‌شود.

در جملات مجهول، فاعل در حال انجام عمل به وسیله چیز دیگری است. برای تشکیل افعال مجهول، از فرمی از فعل کمک کننده به اضافه فعل ماضی فعل اصلی استفاده کنید. فعل to be تقریباً در هر زمانی می‌تواند باشد.

The piano is played by the lady. (is + played)
The car was driven by the driver. (was + driven)

هر کجا که می توانید Active Voice را انتخاب کنید
وقتی جملات را به صورت مجهول می‌نویسید، نوشته شما جذاب‌تر است و سریعتر حرکت می‌کند.

The children climbed all over the jungle gym. Then they threw several balls in the air and dodged them

دقت کنید که توجه شما به اعمال کودکان چگونه است.

به همین جملات به صورت مجهول نگاه کنید:

The jungle gym was climbed by the children. Then several balls were thrown in the air and were dodged by the children

حالا توجه شما به اشیا است نه بچه‌ها. توجه کنید که ساختار این جملات چگونه ناجور و درهم است. وقتی یکی از جملات شما ناخوشایند به نظر می‌رسد، بررسی کنید که آیا از جملات مجهول استفاده می‌کنید یا خیر. اگر هستید، راه حل آسان این است که به جای آن از جملات مجهول استفاده کنید.

باورهای غلط رایج در مورد جملات معلوم و مجهول

تصور اشتباه شماره 1: استفاده از افعال مجهول هرگز درست نیست
بسیاری از معلمان دانش‌آموزان خود را از استفاده از افعال مجهول منصرف می‌کنند، اما گاهی اوقات این بهترین انتخاب است. وقتی مطمئن نیستید که چه کسی این عمل را انجام داده است یا زمانی که می‌خواهید به جای سوژه بر شی تأکید کنید، می‌تواند مفید باشد. همچنین اگر بخواهید سرعت نوشتن خود را کاهش دهید و روی یک صحنه تمرکز کنید، می‌تواند موثر باشد. گاهی اوقات می‌توانید از افعال مجهول برای تغییر ساختار جمله در نوشتار خود استفاده کنید، اما زیاد به این تکنیک تکیه نکنید.

President John F. Kennedy was assassinated by Lee Harvey Oswald

در این جمله به جای ترور رئیس جمهور بر شخصی که ترور رئیس جمهور را انجام داده تاکید شده است.

Misconception #2: Using To Be Always Means You Are Using Passive Voice

لطفاً این اشتباه را نداشته باشید که افعال مجهول را با سایر کاربردهای فعل to be اشتباه بگیرید. همانطور که قبلاً آموختید، to be می‌تواند یک فعل کمکی در زمان‌های پیشرونده یا یک فعل پیوند دهنده باشد.

Misconception #3: The Perfect Tenses Are Passive Voice

یکی دیگر از تصورات غلط رایج این است که زمان حال کامل و زمان گذشته کامل اشکالی از صدای مفعول هستند زیرا از فعل ماضی استفاده می‌کنند. مانند افعال مجهول، استفاده بیش از حد از این دو زمان می‌تواند نوشتار شما را ضعیف کند. با این حال، هنگامی که به درستی استفاده می‌شود، این زمان‌ها در واقع می‌توانند نوشتار شما را تقویت کنند. همچنین مواقعی وجود دارد که زمان‌های کامل تنها گزینه صحیح هستند.

نکات گرامری درباره جملات معلوم و مجهول

درباره جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی، چند نکته گرامری وجود دارد که در ادامه برخی از آن‌ها را بیان می‌کنم:

 1. در جملات معلوم، فاعل و فعل به ترتیب مشخص هستند و مفعول به عنوان شیءی که از فعل تحت تأثیر قرار می‌گیرد نشان داده می‌شود. در جملات مجهول، فاعل مشخص نیست و فعل به صورت مجهول (مثلاً “is done”) استفاده می‌شود.نکات گرامری
 2. برای ساختن جملات مجهول، از ساختار “be + Past Participle” استفاده می‌شود. به عنوان مثال، “is done” و “has been eaten” جملات مجهول هستند.
 3. برای تغییر یک جمله معلوم به جمله مجهول، فعل در جمله اول به صورت مفعول در جمله دوم قرار می‌گیرد و فاعل به عنوان شخص یا شیءی که فعل را انجام می‌دهد، نشان داده نمی‌شود.
 4. در جملات مجهول، برای نشان دادن فاعل، می‌توان از حروف اضافه مانند “by” استفاده کرد. به عنوان مثال، “The letter was written by John” به معنای “نامه توسط جان نوشته شد” است.
 5. در جملات مجهول، فاعل ممکن است ناشناخته باشد یا برای بیان تأکید در نظر گرفته نشود.
 6. در جملات مجهول، مفعول به عنوان شیءی که تحت تأثیر فعل قرار می‌گیرد، نشان داده می‌شود. به عنوان مثال، “The cake was eaten” به معنای “کیک خورده شد” است.
 7. در جملات مجهول، می‌توان از فعل‌هایی که بیانگر تغییر وضعیت هستند مانند “become” استفاده کرد. به عنوان مثال، “The weather became colder” به معنای “هوا سردتر شد” است.

یک مثال داستانی درباره جملات معلوم و مجهول

Story

Once upon a time, a beautiful garden was planted by the river. The flowers and trees in the garden were admired by everyone who passed by. However, the garden would not have been possible without the hard work of the gardener who tended to it day and night.

One day, while the gardener was working in the garden, he noticed that some of the flowers had been trampled on. He became angry and decided to find out who had caused the damage. After investigating, he discovered that a group of children had been playing and accidentally stepped on the flowers. Instead of scolding them, the kind-hearted gardener taught the children how to take care of the garden and appreciate its beauty.

ترجمه داستان

روزی یک باغ زیبا کنار رودخانه کاشته شد. گل ها و درختان در باغ توسط همه کسانی که از آن رد می شدند تحسین شدند. با این حال، باغ بدون کار سخت باغبان که شبانه روز به آن مراقبت می کرد، ممکن نبود.

یک روز، در حالی که باغبان در باغ کار می کرد، متوجه شد که برخی از گل ها پای خورده بودند. او عصبانی شد و تصمیم گرفت بیابد کی باعث آسیب شدید. پس از بررسی، کشف کرد که یک گروه از بچه ها بازی می کردند و به طور تصادفی روی گل ها قدم گذاشتند. به جای سرزنش آنها، باغبان مهربان، به آنها نحوه مراقبت از باغ و قدردانی از زیبایی آن را آموزش داد.

نکات داستانداستان انگلیسی

 • جملات معلوم در این داستان شامل جملات فعل مجهول هستند، مانند “a beautiful garden was planted” و “the flowers and trees in the garden were admired”.
 • جملات مجهول همچنین در داستان به کار رفته‌اند، مانند “Some of the flowers had been trampled on”.
 • صفت ها و قیدهای موجود در داستان، به خوبی از زیبایی باغ و مشغولیت باغبان با آن نشان می دهند.

نمونه سوالات جملات معلوم و مجهول زبان انگلیسی

 1. Which of the following sentences is written in the active voice?

a) The cake was baked by my sister.

b) The book was read by me.

c) The door was opened by John.

d) The car was driven by my father.

Answer: d) The car was driven by my father.

 1. Which sentence is in the passive voice?

a) She sings beautifully.

b) They are playing soccer.

c) The dog chased the cat.

d) The cake was eaten by the guests.

Answer: d) The cake was eaten by the guests.

 1. Which of the following is the active form of “The letter was written by Mary”?

a) Mary wrote the letter.

b) The letter was writing by Mary.

c) Mary has written the letter.

d) Mary is writing the letter.

Answer: a) Mary wrote the letter.

 1. Which of the following sentences is written in the passive voice?

a) The teacher explained the lesson.

b) The storm destroyed the house.

c) The doctor treated the patient.

d) The song was sung by the choir.

Answer: d) The song was sung by the choir.

 1. Which of the following is the passive form of “She ate the pizza”?

a) The pizza was eaten by her.

b) She was eating the pizza.

c) The pizza was being eaten by her.

d) She had eaten the pizza.

Answer: a) The pizza was eaten by her.

 1. Which sentence is in the active voice?

a) The window was broken by the ball.

b) The book was written by a famous author.

c) The cake was baked by my grandmother.

d) The door was opened by the key.

Answer: a) The window was broken by the ball.

 1. Which of the following is the active form of “The movie was watched by the children”?

a) The children watched the movie.

b) The movie was watching the children.

c) The children were watching the movie.

d) The movie has been watched by the children.

Answer: a) The children watched the movie.

 1. Which sentence is in the passive voice?

a) I am cooking dinner.

b) They are playing tennis.

c) The letter was sent by mail.

d) He sings in the choir.

Answer: c) The letter was sent by mail.

 1. Which of the following is the passive form of “They built the house”?

a) The house was built by them.

b) They were building the house.

c) The house had been built by them.

d) They have built the house.

Answer: a) The house was built by them.

 1. Which sentence is in the active voice?

a) The car was repaired by the mechanic.

b) The poem was written by Blake.

c) The bridge was destroyed by the flood.

d) The cake was baked by Sally.

Answer: d) The cake was baked by Sally.