آموزش رایگان زبان

در این درس به جملات معلوم و مجهول می‌پردازیم. هنگامی که یک جمله معلوم است، فاعل جمله کسی است که عمل بیان شده توسط فعل را انجام می‌دهد. در جمله مجهول، فاعل، شخص یا چیزی است که بر روی فعل عمل می‌کند یا تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. جمله مجهول معمولاً با شکلی از فعل be – مانند is, was یا been- و فعل ماضی این فعل مانند “The ball was thrown by Jerry” تشکیل می‌شود.

جملات معلوم و مجهول

اگر فعال هستید، در حال انجام کاری هستید.

در جملات معلوم، فاعل جمله در حال انجام فعل است. شما قبلاً این نوع جملات را بدون دانستن آن مطالعه کرده‌اید.

The lady plays the piano
The driver drove the car

نکته: هر زمان که از هر یک از زمان‌هایی که در این ماژول یاد گرفته‌اید استفاده می‌کنید، از جملات معلوم استفاده می‌کنید.

Present We take a trip to Disney World every summer.
Past They took a trip to Disney World last year.
Future Noah will take a trip to Disney World once he saves enough money.
Present Progressive Sylvia is taking a trip to Disney World with her family.
Past Progressive Angel was taking a trip to Disney World even though he liked Disneyland better.
Future Progressive Sarah will be taking a trip to Disney World with her family next fall.
Present Perfect We have taken several trips to Disney World.
Past Perfect Before she visited Disneyland, Abby had taken several trips to Disney World.
Future Perfect By the end of this year, Nancy and Jaimie will have taken five trips to Disney World!

 اگر منفعل باشید، کاری با شما انجام می‌شود.

در جملات مجهول، فاعل در حال انجام عمل به وسیله چیز دیگری است. برای تشکیل افعال مجهول، از فرمی از فعل کمک کننده به اضافه فعل ماضی فعل اصلی استفاده کنید. فعل to be تقریباً در هر زمانی می‌تواند باشد.

The piano is played by the lady. (is + played)
The car was driven by the driver. (was + driven)

هر کجا که می توانید Active Voice را انتخاب کنید
وقتی جملات را به صورت مجهول می‌نویسید، نوشته شما جذاب‌تر است و سریعتر حرکت می‌کند.

The children climbed all over the jungle gym. Then they threw several balls in the air and dodged them

دقت کنید که توجه شما به اعمال کودکان چگونه است.

به همین جملات به صورت مجهول نگاه کنید:

The jungle gym was climbed by the children. Then several balls were thrown in the air and were dodged by the children

حالا توجه شما به اشیا است نه بچه‌ها. توجه کنید که ساختار این جملات چگونه ناجور و درهم است. وقتی یکی از جملات شما ناخوشایند به نظر می‌رسد، بررسی کنید که آیا از جملات مجهول استفاده می‌کنید یا خیر. اگر هستید، راه حل آسان این است که به جای آن از جملات مجهول استفاده کنید.

باورهای غلط رایج در مورد جملات معلوم و مجهول

تصور اشتباه شماره 1: استفاده از افعال مجهول هرگز درست نیست
بسیاری از معلمان دانش‌آموزان خود را از استفاده از افعال مجهول منصرف می‌کنند، اما گاهی اوقات این بهترین انتخاب است. وقتی مطمئن نیستید که چه کسی این عمل را انجام داده است یا زمانی که می‌خواهید به جای سوژه بر شی تأکید کنید، می‌تواند مفید باشد. همچنین اگر بخواهید سرعت نوشتن خود را کاهش دهید و روی یک صحنه تمرکز کنید، می‌تواند موثر باشد. گاهی اوقات می‌توانید از افعال مجهول برای تغییر ساختار جمله در نوشتار خود استفاده کنید، اما زیاد به این تکنیک تکیه نکنید.

President John F. Kennedy was assassinated by Lee Harvey Oswald

در این جمله به جای ترور رئیس جمهور بر شخصی که ترور رئیس جمهور را انجام داده تاکید شده است.

Misconception #2: Using To Be Always Means You Are Using Passive Voice

لطفاً این اشتباه را نداشته باشید که افعال مجهول را با سایر کاربردهای فعل to be اشتباه بگیرید. همانطور که قبلاً آموختید، to be می‌تواند یک فعل کمکی در زمان‌های پیشرونده یا یک فعل پیوند دهنده باشد.

Misconception #3: The Perfect Tenses Are Passive Voice

یکی دیگر از تصورات غلط رایج این است که زمان حال کامل و زمان گذشته کامل اشکالی از صدای مفعول هستند زیرا از فعل ماضی استفاده می‌کنند. مانند افعال مجهول، استفاده بیش از حد از این دو زمان می‌تواند نوشتار شما را ضعیف کند. با این حال، هنگامی که به درستی استفاده می‌شود، این زمان‌ها در واقع می‌توانند نوشتار شما را تقویت کنند. همچنین مواقعی وجود دارد که زمان‌های کامل تنها گزینه صحیح هستند.