آموزش رایگان زبان

طریقه استفاده از as و like در جملات انگلیسی

تفاوت like و as

آیا می‌دانید طریقه استفاده از as و like در جملات انگلیسی به چه صورت است؟

به مثال‌های زیر نگاه کنید تا ببینید به چه صورتی از این کلمات در جملات استفاده کرده‌اند:

I worked as an actor for two years.
I went home early as I felt ill.
He looks as if he hasn’t slept.
As you know, this is the third time I’ve had to complain.
He looks like his dad.
She’s like a sister to me.
Try to do something relaxing, like reading a book or having a bath.

توضیحات گرامر

as و like اغلب به علت اینکه هر دو می‌توانند برای مقایسه استفاده شوند اشتباه گرفته می‌شوند.اما آنها تفاوت‌های مهمی با هم دارند که در ادامه آموزش زبان انگلیسی به آن می‌پردازیم.

مقایسه کردن

as + adjective + as and as much as

ما اغلب از ساختار as + adjective + as یا as much as که بگوییم چیزی دقیقا مشابه چیز دیگری از نظر کیفیت یا … است.

She loves curry as much as I do.
He’s not as tall as his brother.
It’s not as expensive as the other hotel.
That dog is as big as that child!

همینطور می توان از عبارت the same as نیز استفاده کرد

Your phone is the same as mine.
Texting is not the same as speaking in person.

like + noun

در جملات مقایسه ای زیر، like به همراه یک اسم یا ضمیر می آید تا به شباهت دو چیز اشاره کند.

He’s like a father to me.
She’s acting like a child.
It’s like a burger but with big mushrooms instead of bread.
There are lots of people like us.

از like برای مقایسه فعل های حسی استفاده می شود.

She looks like her mother.
It sounds like a cat.
Nothing tastes like homemade lemonade.
It smells like medicine.
It feels like cotton.

as if/as though + clause

As if و as though برای مقایسه یک موقعیت خیالی و یک موقعیت واقعی استفاده می‌‌شود و پس از آن‌ها نیز یک clause می آید.(a subject and verb)

You look as if you’ve seen a ghost.
I felt as if I was floating above the ground.
You talk as though we’re never going to see each other again.

Giving examples

ما همینطور می توانیم از like or such برای مثال ها استفاده کنیم.

You could try a team sport like football, basketball or hockey.
You should take something soft, such as a towel, to lie on.

Talking about a job or function

از As+اسم برای صحبت در مورد کار یا قابلیت استفاده می‌شود.

I worked as a shop assistant for two years.
He used his coat as a blanket to keep warm.

as to connect two phrases

از As به عنوان متصل کننده (حرف ربط) عبارات استفاده می‌شود که می‌تواند معانی گوناگونی داشته باشد.

as = ‘because’

All the tickets were sold out as we got there too late.
As the road was closed, I had to park on the next street.

as = ‘while’ or ‘during the time that’

She called as I was getting out of the bath.
As they were arriving, we were leaving.

as = ‘in the way that’

As we expected, it started to rain.
As you know, classes restart on 15 January.
As I said, I think this project will be a challenge.

نکات مربوط به طریقه استفاده از as و like در جملات انگلیسی

1- استفاده از as برای نشان دادن عملکرد یک شخص

به عنوان مثال، در جمله “As a teacher, I believe that education is the key to success” از as برای نشان دادن عملکرد یک شخص (در اینجا یک معلم) استفاده شده است.

2- استفاده از as به عنوان جایگزینی برای because (چون):

به عنوان مثال، در جمله “I couldn’t attend the meeting as I was stuck in traffic” از as به عنوان جایگزینی برای because استفاده شده است.

3- استفاده از like برای تشبیه کردن دو چیز با یکدیگر:

به عنوان مثال، در جمله “She sings like an angel” از like برای تشبیه کردن صدای او با صدای فرشته استفاده شده است.

4- استفاده از like به عنوان جایگزینی برای as if یا as though:

به عنوان مثال، در جمله “She looked at me like I was crazy” از like به عنوان جایگزینی برای “as if” یا “as though” استفاده شده است.

5- استفاده از like برای نشان دادن عادت شخصی:

به عنوان مثال، در جمله “I always wake up early, just like my mother” از like برای نشان دادن عادت شخصی در این مورد، بیدار شدن زود هنگام، استفاده شده است.

یک داستان و طریقه استفاده از as و like

Story

John was feeling sick and couldn’t go to work. As he sat at home, he looked outside the window and saw how beautiful the weather was. It was like the sun was smiling down on him. John decided to take a walk and enjoy the day.

ترجمه فارسی

جان علائم بیماری را تجربه کرد و نتوانست به محل کارش بروید. وقتی در خانه نشست، او به خارج از پنجره نگاه می‌کرد و دید که هوایی که دور و بر بود، بسیار زیبا بود. همچنین، خورشید چون لبخندی بر لب داشت، جذابیت خاصی داشت. جان تصمیم گرفت که قدم بزند و از روز خوش آب و هوا لذت ببرد.

نکات گرامری

  1. در این داستان، کلمه as برای نشان دادن دلیل (متناسب با فعل “couldn’t go to work”) و کلمه like برای تشبیه کردن آفتاب با لبخند استفاده شده است.
  2. می‌توان در جملات مختلف از as و like به صورت قابل تعویضی استفاده کرد، با این حال باید توجه داشت که هرکدام از این کلمات به معنای خود استفاده می‌شود.
  3. نکته‌ی دیگر این است که حتی اگر کلمات as و like در جملات گرامری مختلف ظاهر شوند، معنای هر دوی آن‌ها می‌تواند مشابه باشد. برای مثال، عبارت “It was like the sun was smiling down on him” می‌تواند به جای “It was as if the sun was smiling down on him” نیز استفاده شود.