آموزش رایگان زبان

موارد استفاده از Capital letters و apostrophes در زبان انگلیسی

در این درس می‌خواهیم به موارد استفاده از Capital letters و apostrophes در زبان انگلیسی بپردازیم.آیا می‌دانید طریقه صحیح استفاده از حروف بزرگ و نقطه ویرگول در جملات انگلیسی چیست؟

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

ndia celebrates Independence Day on 15 August.
Adam speaks English, Arabic and some Persian.
It’s really cold today! They say it’ll snow tonight.
Jane’s staying at her parents’ house this week.

توضیحات گرامر

Capitalisation

موارد زیادی وجود دارد که شما باید از حروف بزرگ استفاده کنید  به عنوان مثال ، برای شروع یک جمله یا برای ضمیر I  .در اینجا چند قانون مهم دیگر برای استفاده از آنها وجود دارد.

Days, months and holidays

روزهای هفته، ماه‌ها و جشن‌ها و فستیوال‌ها را با حروف بزرگ شروع می‌کنیم ولی فصل‌ها را خیر.

His birthday party is on Thursday.https://isic.ir/international/
Schools are closed at Christmas.
It rains a lot in April and May, but the summer is very dry.

Names of people and places

نام افراد و مکان‌ها ، از جمله خیابان‌ها ، سیارات ، قاره‌ها و کشورها را با حروف بزرگ می‌نویسیم

Bea Jankowski has lived on Church Street in Manchester for 20 years.
The Earth is the third planet from the Sun.
Russia is in both Europe and Asia.

کلماتی که از نام مکان‌ها می آیند، به عنوان مثال زبان‌ها ، ملیت‌ها و صفت‌هایی که به افراد یا وابستگی‌های یک کشور ، منطقه یا شهر اشاره دارند ،با حروف بزرگ نوشته می‌شوند. همچنین اسامی و صفاتی را که از نام ادیان گرفته شده‌اند را با حروف بزرگ می‌نویسیم.

Some Canadians speak French.
Londoners eat a lot of Indian food.
Most Muslims fast during the day for Ramadan.

Titles and names of institutions

نام سازمان‌ها و معمولاً کلمات مهم در عناوین کتاب و فیلم با حروف بزرگ نوشته می‌شوند. وقتی عنوان شغلی یک شخص قبل از نام اوست ، هر دو را بزرگ بنویسید. اگر عنوان از نام آنها جدا است ، فقط نام آنها را با حروف بزرگ وارد کنید.

Salome Zourabichvili, the president of Georgia, is visiting President Alvi tomorrow.
The chief executive officer lives in New York.
We are reading 
War and Peace with Ms Ioana, our teacher.

Apostrophes

از دیگر موارد استفاده از Capital letters و apostrophes در زبان انگلیسی apostrophe است. از apostrophe برای نشان دادن اختصار یا مالکیت استفاده می‌شود.

Contractions

از apostrophe استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم که در اختصار حروف از دست رفته وجود دارد.

It’s raining. (It’s = It is)
Don’t worry, it won’t rain. (Don’t = Do not; won’t = will not)
She can’t drive because she’s broken her leg. (can’t = cannot; she’s = she has)
I’d like a coffee, please. (I’d = I would)

توجه داشته باشید که it’s می‌توان اختصاری از  it is یا it has باشد. its یکی از ضمایر ملکی نیز است.

Possession

همچنین از apostrophe با حرف s بعد از یک اسم (به طور معمول یک شخص ، حیوان یا گروه) استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم این اسم صاحب شخص یا چیزی است.

My cat’s favourite toy is a small, red ball.
Sadiq’s parents live in Liverpool.

South Korea’s economy is growing.

Singular or plural

زمانی که مالک مفرد باشد از  ‘s استفاده می‌شود.

Marie’s mother is going to Hong Kong.

همینطور از ‘s زمانی که مالک جمع باشد و در انتهای اسم s نداشته باشیم استفاده می‌‌‌شود.

The People’s Republic of China
My cousin writes children’s books.

زمانی که در پایان اسم S داشته باشیم از (s’) استفاده می‌کنیم.

This is a picture of my parents’ house.
Our friend’s new car is red. She just got it yesterday.
Our friends’ new car is red. They just got it yesterday.

زمانی که در حرف پایانی اسم مفرد s باشد از ‘s استفاده می‌کنیم.

James’s brother-in-law is German.
He has a collection of Dickens’s novels.