آموزش رایگان زبان

گرامر پایه: صفت مرکب

صفت مرکب

صفت مرکب صفتی است که از چند کلمه منفرد تشکیل شده است. معمولاً کلمات هنگام استفاده به عنوان صفت با خط فاصله یا خط تیره به هم متصل می‌شوند. کلماتی مانند absent-minded و happy-go-lucky نمونه‌هایی از صفت‌های مرکب هستند.

صفت مرکب

یک صفت مرکب از دو یا چند کلمه در کنار هم تشکیل شده است.

برخی از صفت‌ها مرکب هستند. برخی به صورت یک کلمه (بسته) نوشته می‌شوند و برخی با خط فاصله نوشته می‌شوند. تعداد کمی به صورت دو کلمه‌ای (باز) نوشته می‌شوند.
ترکیبات خط فاصله معمولاً زمانی اتفاق می‌افتند که نویسنده بخواهد مشخص کند که صفت اول در حال تعدیل صفت دوم است، نه اینکه هر دو صفت اسم را تغییر می‌دهند. اگر جمله با صفت‌ها به عنوان صفت محمول نوشته شود، اغلب آن‌ها خط فاصله ندارند.

از خط فاصله استفاده کنید:

به طور کلی، زمانی که این دو صفت با هم به عنوان یک ایده واحد کار می‌کنند، از خط فاصله استفاده کنید.

Gina’s half-finished essay sat on the counter
My two-year-old sister loves puppies

در برخی از ترکیب‌ها معمولا از خط تیره استفاده می‌شود.

آن‌ها شامل موارد زیر هستند

پیشوندهایی با کلماتی که باید با حروف بزرگ نوشته شوند (طرفدار آمریکایی)
اعداد یا حروف ترکیب شده با کلمات (20 فوت)
پیشوندهایی با تاریخ (اواسط دهه 1920)
برای اجتناب از سه حرف مشابه در یک ردیف (مانند توپ)
اعداد از بیست و یک تا نود و نه
پیشوندهایی مانند ex, near, mid, self, and all (همه دیدنی، خود خدمت) کسری به عنوان صفت یا قید (یک دوم خدمت)

خط فاصله برای وضوح

انگلیسی آمریکایی در مقایسه با انگلیسی بریتانیایی از compound adjectives خط فاصله کمتری استفاده می‌کند. استفاده از خط فاصله زمانی که ممکن است معنی نامشخص باشد، مهم است.

We bought three pound weights

(ما سه وزنه خریدیم که هر کدام یک پوند وزن داشتند.)

We bought three-pound weights

(ما چندین وزنه خریدیم که هر کدام سه پوند وزن داشتند.)

I saw a man eating snake

(مردی را دیدم که داشت گوشت مار می‌خورد.)

I saw a man-eating snake

(ماری را دیدم که مردها را می‌خورد.)

صفت‌های خط دار در یک لیست

اگر از دو یا چند صفت خط فاصله در یک لیست استفاده می‌کنید، می‌توانید خط فاصله را به حالت تعلیق درآورید.

I like vanilla-, strawberry-, and chocolate-flavored ice cream

صفت‌های خطی بلند

گاهی اوقات ایجاد صفت‌های خط تیره طولانی سرگرم کننده است.

The about-to-be-senior students were looking forward to their next school year
My always-annoying-but-sometimes-cute little sister was bugging me again

از خط فاصله استفاده نکنید

قیدهای ترکیب شده با صفت، به ویژه قیدهایی که به ly ختم می‌شوند، خط فاصله نمی‌گیرند.

The slowly moving train blocked the traffic.   (Slowly is an adverb)
The slow-moving train blocked the traffic.   (Slow is an adjective)

اگر ترکیب از اسم پیروی کند، معمولاً نیازی به خط فاصله ندارید. به این دلیل که وقتی از اسم می‌آید، آخرین صفت باقی می‌ماند، اما اولی تبدیل به قید می‌شود.

Gina’s essay was half finished.   (Finished is an adjective describing essay.  Half is now an adverb describing finished.)
My sister is two years old.   (Old is still an adjective describing sister, but two describes years and years describes old.)

نمونه صفات مرکب در زبان انگلیسی

صفت مرکبتوضیح
Red-hotخیلی داغ
Blue-greenبه رنگ آبی و سبز
High-pitchedبا صدای بلند
Heavy-handedنامناسب و بی‌احساس در کار
Half-bakedنامناسب و ناتمام
Broad-mindedفرد دارای دیدگاه‌های جهانی و گسترده
Well-behavedرفتار مناسب و قابل قبول
Open-mindedفردی که به ایده‌ها و نظرات دیگران باز است و آمادگی پذیرش آن‌ها را دارد
Short-temperedفردی که به سرعت عصبانی می‌شود
Good-lookingظاهر زیبا و جذاب
Hard-workingفردی که سخت کوش است
Self-confidentخودمانی در انجام کارها و اعتماد به نفس بالا
Fast-pacedبا تندی و سرعت
Quick-wittedفردی با ذهن تیز و سریع
Mouth-wateringخیلی خوشمزه و لذیذ
Light-heartedبا دلخوشی و خوشحالی
Deep-seatedعمیق و قدیمی
Far-fetchedنامعقول یا غیرقابل پذیرش
Well-readفردی که کتاب‌های زیادی خوانده باشد
Good-naturedبا خوی خوب و مهربان
Open-heartedبا دلسوزی و انسان‌دوستی
Straightforwardبا صراحت و رکت
Two-facedدو رویی و ناسزاگویی
Free-spiritedفردی که آزاد و مستقل است
Single-mindedکسی که به هدف خود پایبند است
Full-bodiedبا طعم، بوی و مزه کامل
Tight-lippedفردی که سخن نمی‌گوید و اطلاعات را به راحتی در اختیار دیگران نمی‌گذارد
Wide-eyedبا شگفتی و تعجب
Brainyبا هوش بالا و دانش پایه یا عمیق
Tone-deafفردی که نمی‌تواند صدای خواندن یا شنیدن را تشخیص دهد
Level-headedفردی که در برابر موقعیت‌های فشار آرام باقی می‌ماند
Self-centeredفردی که فقط به خودش اهمیت

نمونه سوالات درباره صفت مرکب

  1. What are compound adjectives in English? a) Adjectives that modify two or more nouns b) Adjectives that are formed by combining two or more words c) Adjectives that are formed by adding a prefix to the base adjective d) Adjectives that have a hyphen between them

Answer: b) Adjectives that are formed by combining two or more words

  1. Which of the following is a compound adjective? a) Blue-eyed b) Beautiful c) Honest d) Tall

Answer: a) Blue-eyed

  1. How are compound adjectives usually written? a) With a comma b) With a period c) With a hyphen d) Without any punctuation

Answer: c) With a hyphen

  1. Which of the following is correct? a) A dark brown horse b) A dark-brown horse c) A darkbrown horse d) A dark brown-horse

Answer: b) A dark-brown horse

  1. Which of the following is a compound adjective? a) Fast b) Middle-aged c) Big d) Friendly

Answer: b) Middle-aged

  1. Which of the following is not a compound adjective? a) Heavy-duty b) High-speed c) Long d) Red-hot

Answer: c) Long

  1. Which of the following is written correctly? a) A three year old child b) A three-year-old child c) A three-year old child d) A three year-old child

Answer: b) A three-year-old child

  1. Which of the following is a compound adjective? a) Shiny b) Snowy-white c) Angry d) Old-fashioned

Answer: b) Snowy-white

  1. Which of the following is not a compound adjective? a) All-inclusive b) Good-looking c) Handmade d) Large

Answer: d) Large

  1. Which of the following is written correctly? a) A well known author b) A well-known author c) A wellknown author d) A well know author

Answer: b) A well-known author