جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی در زبان انگلیسی
conditionals grammar

در این درس می‌خواهیم به جملات شرطی در زبان انگلیسی بپردازیم.آیا با شیوه استفاده از جملات شرطی نوع صفر، یک و دو آشنایی دارید؟

به مثال‌های زیر که با جملات شرطی ساخته شده است نگاه کنید:

 • If you freeze water, it becomes solid.
 • If it rains tomorrow, I’ll take the car.
 • If I lived closer to the cinema, I would go more often.

جملات شرطی (Conditional Sentences) یکی از مهمترین بخش های گرامر زبان انگلیسی هستند. در این نوع از جملات، یک شرط به صورت فرضی ارائه می شود و بر اساس آن، یک نتیجه ممکن است رخ دهد.

جملات شرطی معمولاً شامل دو بخش هستند: شرط و نتیجه. شرط در واقع فرضیه ای است که در صورت برقرار بودن آن، نتیجه مشخصی خواهد داشت. نتیجه نیز نتیجه واقعی یا فرضی رخداد شرط را نشان می دهد.

جملات شرطی معمولاً به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: جملات شرطی واقعی و جملات شرطی غیر واقعی.

 1. جملات شرطی واقعی: در جملات شرطی واقعی، شرطی ارائه می شود که ممکن است در زمان حال، گذشته یا آینده رخ دهد و نتیجه آن هم ممکن است در زمان حال، گذشته یا آینده باشد. برای ساخت این جملات از فرمول if + present simple یا if + past simple استفاده می شود. به عنوان مثال:
 • If it rains, I will stay at home. (شرط در زمان حال و نتیجه در آینده)
 • If I had money, I would buy a car. (شرط در گذشته و نتیجه در زمان حال)
 1. جملات شرطی غیر واقعی: در جملات شرطی غیر واقعی، شرطی ارائه می شود که در واقعیت واقع نشده است و نتیجه نیز فرضی است. این جملات به دو دسته دیگر تقسیم می شوند: شرطی فرضی (Type 2) و شرطی بیشتر از فرضی (Type 3).
 • شرطی فرضی (Type 2): در این نوع از جملات، شرطی ارائه می شود که در زمان حال واقعی نیست.
جملات شرطی زبان انگلیسی

در این درس می‌خواهیم به جملات شرطی در زبان انگلیسی بپردازیم.آیا با شیوه استفاده از جملات شرطی نوع صفر، یک و دو آشنایی دارید؟

به مثال‌های زیر که با جملات شرطی ساخته شده است نگاه کنید:

If you freeze water, it becomes solid.
If it rains tomorrow, I’ll take the car.
If I lived closer to the cinema, I would go more often.

توضیحات گرامر

جملات شرطی نتیجه یک شرایط خاص را توصیف می‌کنند. قسمت if جمله شرط موجود را به شما می‌گوید (If you study hard) و قسمت اصلی نتیجه را به شما می‌گوید (you will pass your exams). ترتیب بندها معنی جمله را تغییر نمی‌دهد.

If you study hard, you will pass your exams.
You will pass your exams if you study hard.

جملات شرطی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

Zero conditional

ما از جملات شرطی نوع صفر برای صحبت در مورد مواردی که به طور کلی درست هستند ، به ویژه برای قوانین و مقررات استفاده می‌کنیم.

 • If I drink too much coffee, I can’t sleep at night.
 • Ice melts if you heat it.
 • When the sun goes down, it gets dark.

شیوه ساختار به این صورت است: if/when + present simple >> present simple

First conditional

ما از جملات شرطی نوع اول برای صحبت در مورد مواردی که مربوط به موقعیت‌های آینده است و ممکن است امکان‌پذیر باشد و به واقعیت نزدیک باشد استفاده می‌کنیم.

 • If it doesn’t rain tomorrow, we’ll go to the beach.
 • Arsenal will be top of the league if they win.
 • When I finish work, I’ll call you.

در جملات شرطی نوع اول از این ساختار استفاده می‌کنیم:

if/when + present simple >> will + infinitive.

در این ساختار از unlessas long as, as soon as یا  in case بجای if استفاده می‌شود.

 • I’ll leave as soon as the babysitter arrives.
 • I don’t want to stay in London unless I get a well-paid job.
 • I’ll give you a key in case I’m not at home.
 • You can go to the party, as long as you’re back by midnight.

Second conditional

جملات شرطی نوع دوم برای تصور موقعیت‌های حال یا آینده استفاده می‌شود که در واقعیت غیرممکن یا بعید است.

 • If we had a garden, we could have a cat.
 • If I won a lot of money, I’d buy a big house in the country.
 • I wouldn’t worry if I were you.

این ساختار معمولاْ به این صورت است:  if + past simple >> + would + infinitive

اگر if همراه با فعل Tobe باشد حالت‌های  if I wereif he wereif she were و if it were از نظر گرامری صحیح است.

 • If I were you, I wouldn’t mention it.
 • If she was prime minister, she would invest more money in schools.
 • He would travel more if he was younger.

خلاصه نکات گرامری درباره جملات شرطی در زبان انگلیسی

بهتر است ابتدا تفاوت دو نوع جملات شرطی را بدانید.نکات گرامری

 1. First Conditional (Conditional Type 1): این نوع جملات شرطی برای صحبت در مورد چیزی که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد و احتمال اتفاق افتادن آن نسبتاً زیاد است، استفاده می‌شود.

نمونه: If it rains, I will stay at home.

در این جمله، فرض بر این است که باران می‌بارد و در این صورت، من خانه خواهم ماند.

10 نکته گرامری درباره‌ی جملات شرطی First Conditional:

۱- فعل اصلی در جملات شرطی نوع اول بعد از “if” همیشه به شکل ساده است. ۲- برای بیان شرط در جملات شرطی از “if” استفاده می‌شود. ۳- بعد از شرط، فعل اصلی در زمان آینده ساده قرار می‌گیرد. ۴- می‌توانید به جای “will” از “shall” در این نوع جملات استفاده کنید. با این حال، استفاده از “shall” در زبان انگلیسی مدرن کمتر شده است. ۵- برای ساخت منفی از فرمول “will+not” یا “won’t” استفاده می‌شود. ۶- شما همچنین می‌توانید فعل “to be” را به عنوان فعل اصلی در این نوع جملات استفاده کنید. در این صورت، فرمول جمله به شکل زیر خواهد بود: If it is sunny tomorrow, I will go to the beach. ۷- برای جایگزینی فعل اصلی با فعل‌های دیگر، می‌توانید از فرمول “if + Subject + Present Simple, Subject + Will + Infinitive” استفاده کنید. مثال:

 • If I have time, I will read a book.

۸- شما می‌توانید از عبارت‌هایی مانند “unless”, “provided that” و “as long as” در جملات شرطی استفاده کنید. مثال:

 • Unless it rains, I will go for a walk.
 • Provided that you finish your homework, you can watch TV.

۹- می‌توانید از فعل‌های دیگر به جای “will” استفاده کنید، اما معنای جمله تغییر خواهد کرد. برای مثال:

 • If it rains, I might stay at home.
 • If it rains, I could go to the cinema.

۱۰- در مورد احتمال وقوع یک رویداد، در صورتی که شما مطمئن نیستید، می‌توانید از عباراتی مانند “probably”, “possibly” و “might” قبل از فعل استفاده کنید. مثال:

 • If it’s sunny tomorrow, we might go for a picnic.

جملات شرطی در زبان انگلیسی با یک داستان

English StoryStory

Story: If I had a million dollars, I would buy a big house by the sea. The house would have a swimming pool and a big garden with palm trees. I would also buy a fancy car and travel to different countries.

ترجمه داستان به فارسی

اگر یک میلیون دلار داشته باشم، یک خانه بزرگ در کنار دریا خریداری خواهم کرد. این خانه یک استخر و یک باغ بزرگ با درختان نخل را دارا می‌باشد. من همچنین یک ماشین شیک نیز خریداری خواهم کرد و به کشورهای مختلف سفر خواهم کرد.

نکات گرامری

 • در جملات شرطی نوع دو (Second Conditional)، فعل اصلی در زمان حال ساده است و فعل کمکی “would” پس از آن قرار می‌گیرد.
 • از “if” برای شروع جمله شرطی استفاده می‌شود.
 • در جمله‌ی شرطی نوع دو، فرض بر این است که شرایط فعلی متفاوت از آنچه در حال حاضر واقعی است، هستند.
 • برای ساخت منفی در جملات شرطی نوع دو، از “would not” یا “wouldn’t” استفاده می‌شود.
 • برای جایگزینی فعل اصلی با فعل‌های دیگر، باید فعل کمکی “would” را تغییر دهید. به عنوان مثال، می‌توان از “could” و “might” استفاده کرد.
 • شما همچنین می‌توانید از عباراتی مانند “as if”, “as though” و “suppose” در جملات شرطی استفاده کنید.

جدول جملات شرطی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، جملات شرطی (Conditional Sentences) به سه نوع اصلی تقسیم می‌شوند که در ادامه به همراه مثال برای هر یک از آنها آورده شده است:

نوع شرط نتیجه
Conditional Type 1 If + present simple, will / can / may / might + infinitive
فعل در حال ساده فعل در آینده
Example: If I have time, I will go to the gym.
مثال: اگر وقت داشته باشم، به باشگاه خواهم رفت.
نوع شرط نتیجه
Conditional Type 2 If + past simple, would / could / might + infinitive
فعل گذشته ساده فعل گذشته
Example: If I had a car, I would drive to work.
مثال: اگر ماشین داشته باشم، به محل کار رانندگی خواهم کرد.
نوع شرط نتیجه
Conditional Type 3 If + past perfect, would / could / might + have + past participle
فعل گذشته کامل فعل شرطی در گذشته
Example: If I had studied harder, I would have passed the test.
مثال: اگر بیشتر سخت‌کوشی می‌کردم، امتحان را پاس می‌کردم.

باید توجه داشت که جملات شرطی ممکن است از حالت منفی و ترکیبی از حالت‌های مختلف به همراه افعال مختلف نیز استفاده شوند.

نمونه سوالات جملات شرطی در زبان انگلیسی

سوال 1: What is the first conditional?

A) A condition that is likely to happen
B) A condition that is impossible to happen
C) A condition that is hypothetical
D) A condition that is in the past

پاسخ صحیح: A

سوال 2: Which tense is used in the second conditional?

A) Past simple
B) Present simple
C) Future simple
D) Conditional

پاسخ صحیح: D

سوال 3: What does the third conditional express?

A) An unreal situation in the present
B) An unreal situation in the future
C) An unreal situation in the past
D) A real situation in the past

پاسخ صحیح: C

سوال 4: What is the structure of the first conditional?

A) If + past simple, would + infinitive
B) If + past perfect, would have + past participle
C) If + present simple, will + infinitive
D)If + present simple, would + infinitive

پاسخ صحیح: D

سوال 5: Which of the following is an example of the second conditional?

A) If I had known you were coming, I would have baked a cake.
B) If it rains tomorrow, we’ll stay inside.
C) If I win the lottery, I will buy a new car.
D) If I had enough money, I would travel around the world.

پاسخ صحیح: D

سوال 6: What is the meaning of “unless” in a conditional sentence?

A) It expresses a possible condition
B) It expresses an impossible condition
C) It expresses a negative condition
D) It expresses a positive condition

پاسخ صحیح: C

سوال 7: Which tense is used in the third conditional?

A) Past simple
B) Present perfect
C) Past perfect
D) Conditional

پاسخ صحیح: C

سوال 8: What is the structure of the zero conditional?

A) If + past simple, would + infinitive
B) If + past perfect, would have + past participle
C) If + present simple, will + infinitive
D) If + present simple, present simple

پاسخ صحیح: D

سوال 9: Which of the following is an example of the first conditional?

A) If I had known you were coming, I would have baked a cake.
B) If it rains tomorrow, we’ll stay inside.
C) If I win the lottery, I will buy a new car.
D) If I study hard, I will pass the exam.

پاسخ صحیح: D

سوال 10: What is the difference between the first and second conditionals?

A) The first conditional expresses a hypothetical situation, while the second expresses an unreal situation in the present or future.
B) The first conditional expresses an unreal situation in the present or future, while the second expresses a hypothetical situation.
C) The first conditional expresses a possible condition, while the second expresses an impossible condition.
D) There is no difference between the two conditionals.

پاسخ صحیح: B