آموزش رایگان زبان

جملات شرطی در زبان انگلیسی (2)

در این درس در ادامه درس قبلی می‌خواهیم به انواع دیگر جملات شرطی در زبان انگلیسی (2) بپردازیم.

آیا طریقه استفاده از جملات شرطی نوع سوم و جملات شرطی ترکیبی را می‌دانید؟

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

We would have walked to the top of the mountain if the weather hadn’t been so bad.
If we’d moved to Scotland when I was a child, I would have a Scottish accent now.
If she was really my friend, she wouldn’t have lied to me.

 

توضیحات گرامر

طریقه استفاده از جمله‌های شرطی نوع سوم و ترکیبی را با هم یاد می‌گیریم.

Third conditionals and mixed conditionals

جملات شرطی نتیجه یک شرایط خاص را توصیف می‌کنند. بند if شرایط را به شما می‌گوید (If I hadn’t been ill) و بند اصلی نتیجه را برای شما بیان می‌کند(I would have gone to the party). ترتیب بندها معنی را تغییر نمی‌دهد.

If I hadn’t been ill, I would have gone to the party.
I would have gone to the party if I hadn’t been ill.

جملات شرطی اغلب به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

Third conditional

جملات شرطی نوع سوم برای صحبت از گذشته به‌کار می‌روند. اگر اتفاق A می‌افتاد، منجر به اتفاق B می شد. در واقعیت، نه اتفاق A و نه اتفاق B رخ داده‌اند. از این رو، جملات شرطی نوع سوم اتفاقات نظری و خیالی را شرح می‌دهند.

If I had understood the instructions properly, I would have passed the exam.
We wouldn’t have got lost if my phone hadn’t run out of battery.
در جملات شرطی نوع سوم از ساختار زیر استفاده می‌شود.
If + past perfect >> would have + past participle.

Mixed conditionals

شرطی ترکیبی Mixed type conditional برای اشاره به زمانی که در گذشته است و موقعیتی که تا زمان حال ادامه پیدا کرده و هنوز در حال رخ دادن است، استفاده می‌شود.

1. Past/Present

در اینجا یک جمله تصور می‌شود که چگونه تغییر در وضعیت گذشته می‌تواند نتیجه‌ای در حال حاضر داشته باشد.

If I hadn’t got the job in Tokyo, I wouldn’t be with my current partner.

ساختار این ترکیب به این شکل است:

If + past perfect >> would + infinitive

2. Present/Past

در اینجا یک جمله تصور می‌شود که چگونه یک وضعیت متفاوت در حال حاضر به معنای متفاوت بودن گذشته است.

It’s really important. If it wasn’t, I wouldn’t have called you on your holiday.

ساختار این ترکیب به شکل زیر است:

If + past simple >> would have + past participle