جملات شرطی در زبان انگلیسی (2)

جملات شرطی در زبان انگلیسی(2)

چند نوع از جملات شرطی

در این درس در ادامه درس قبلی می‌خواهیم به انواع دیگر جملات شرطی در زبان انگلیسی (2) بپردازیم. در زبان انگلیسی، جملات شرطی با استفاده از فعل شرطی (Conditional Verbs) ساخته می‌شوند. این فعل‌ها به صورت دو بخش If و Then در جملات شرطی استفاده می‌شوند. در زیر چند نمونه از انواع جملات شرطی در زبان انگلیسی آورده شده است:

۱- نوع صفرم

این نوع جملات شرطی برای صحبت درباره چیزی که همیشه درست است واقعی استفاده می‌شود.

If + Present Simple, + Present Simple (اگر + حال ساده، + حال ساده)

در دستور زبان انگلیسی، جمله شرطی صفر (که «شرط غیرواقعی» نیز نامیده می‌شود) به جملاتی اشاره دارد که موقعیت‌های فرضی یا نامشخص را با استفاده از فرم‌های زمان حال ساده بدون هیچ فعل کمکی اضافی مانند «if»/ «unless» بیان می‌کنند. آنها اغلب حقایق کلی، حقایق علمی یا پیش‌بینی‌های مبتنی بر تجربیات گذشته را توصیف می‌کنند.

معمولاً با عباراتی مانند «همیشه»، «هرگز»، «هرگز» و غیره استفاده می‌شود:

برای مثال، او همیشه با اطمینان صحبت می‌کند.

She always speaks confidently.

همچنین برای توصیف شرایط تغییرناپذیر، قوانین طبیعی، حقایق جهانی، یا عادات/روال ها استفاده می شود.

به عنوان مثال: آب در 100 درجه سانتیگراد می جوشد / پرنده ای که روی شاخه نشسته است نمی افتد.

Water boils at 100 degrees Celsius / A bird sitting on a branch won’t fall.

می تواند نظرات شخصی یا واکنش های غریزی را بیان کند.

به عنوان مثال: او هرگز در سفر به خارج از کشور دلتنگ نمی شود. / سگ من همیشه به غریبه هایی که از خانه ما می گذرند صدا می‌کند.

He never gets homesick while travelling abroad. / My dog always barks at strangers passing by our house.

در تقابل با شرط اول که از عبارت «اگر» برای نشان دادن علت و معلول استفاده می کند. شرط دوم که برای صحبت در مورد سناریوهای فرضی از حالت فرعی (Irealis) استفاده می کند. شرط سوم در مورد خلاف واقع (رویدادهای غیرممکن) صحبت می کند.

به عنوان مثال، اگر فردا باران ببارد، به جای پیاده روی در خانه می مانیم / اگر دیروز سخت تر درس می خواند، امروز امتحانش را رد نمی کرد / ما می توانستیم تابستان گذشته زمان بیشتری را با او بگذرانیم اگر او اینطور مشغول نبود.

If it rains tomorrow, we’ll stay home instead of hiking / Had he studied harder yesterday, he wouldn’t have failed his exam today / We could have spent more time with her last summer if only she hadn’t been so busy.

۲- نوع اول

این نوع جملات شرطی برای صحبت درباره چیزی استفاده می‌شود که ممکن است در آینده واقعی شود.

If + Present Simple, + Future Simple (اگر + حال ساده، + آینده ساده)

مثال: If it rains tomorrow, I will stay at home. (اگر فردا باران ببارد، در خانه می‌مانم.)

۳- نوع دوم

این نوع جملات شرطی برای صحبت درباره چیزی استفاده می‌شود که در آینده واقعی نیست.

If + Past Simple, + Would + Infinitive (اگر + گذشته ساده، + would + مصدر)

مثال: If I had a lot of money, I would buy a big house. (اگر من پول زیادی داشتم، خانه بزرگی می‌خریدم.)

۴- نوع سوم

این نوع جملات شرطی برای صحبت درباره چیزی استفاده می‌شود که در گذشته واقعی نشده است.

If + Past Perfect, + Would Have + Past Participle (اگر + گذشته کامل، + would have + شکل سوم فعل)

مثال: If she had studied harder, she would have passed the exam. (اگر او سخت‌تر درس می‌خواند، امتحان را با موفقیت قبول می‌شد.)

آیا طریقه استفاده از جملات شرطی نوع سوم و جملات شرطی ترکیبی را می‌دانید؟

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

  • We would have walked to the top of the mountain if the weather hadn’t been so bad.
  • If we’d moved to Scotland when I was a child, I would have a Scottish accent now.
  • If she was really my friend, she wouldn’t have lied to me.

توضیحات گرامر

نکات گرامری

طریقه استفاده از جمله‌های شرطی نوع سوم و ترکیبی را با هم یاد می‌گیریم.

Third conditionals and mixed conditionals

جملات شرطی نتیجه یک شرایط خاص را توصیف می‌کنند. بند if شرایط را به شما می‌گوید (If I hadn’t been ill) و بند اصلی نتیجه را برای شما بیان می‌کند(I would have gone to the party). ترتیب بندها معنی را تغییر نمی‌دهد.

If I hadn’t been ill, I would have gone to the party.
I would have gone to the party if I hadn’t been ill.

جملات شرطی اغلب به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

Third conditional

جملات شرطی نوع سوم برای صحبت از گذشته به‌کار می‌روند. اگر اتفاق A می‌افتاد، منجر به اتفاق B می شد. در واقعیت، نه اتفاق A و نه اتفاق B رخ داده‌اند. از این رو، جملات شرطی نوع سوم اتفاقات نظری و خیالی را شرح می‌دهند.

If I had understood the instructions properly, I would have passed the exam.
We wouldn’t have got lost if my phone hadn’t run out of battery.
در جملات شرطی نوع سوم از ساختار زیر استفاده می‌شود.
If + past perfect >> would have + past participle.

Mixed conditionals

شرطی ترکیبی Mixed type conditional برای اشاره به زمانی که در گذشته است و موقعیتی که تا زمان حال ادامه پیدا کرده و هنوز در حال رخ دادن است، استفاده می‌شود.

1. Past/Present

در اینجا یک جمله تصور می‌شود که چگونه تغییر در وضعیت گذشته می‌تواند نتیجه‌ای در حال حاضر داشته باشد.

If I hadn’t got the job in Tokyo, I wouldn’t be with my current partner.

ساختار این ترکیب به این شکل است:

If + past perfect >> would + infinitive

2. Present/Past

در اینجا یک جمله تصور می‌شود که چگونه یک وضعیت متفاوت در حال حاضر به معنای متفاوت بودن گذشته است.

It’s really important. If it wasn’t, I wouldn’t have called you on your holiday.

ساختار این ترکیب به شکل زیر است:

If + past simple >> would have + past participle

جدول جملات شرطی در زبان انگلیسی (2)

در زیر توضیحات گرامری و نمونه‌هایی از دو نوع شرطی Third Conditionals و Mixed Conditionals در قالب جدول بیان شده است:

Conditional Type Third Conditionals Mixed Conditionals
شرطی نوع سوم – If + past perfect, would have + past participle – If + past perfect, would/could/might + base form / If + simple past, would/could/might + have + past participle
Example If I had studied harder, I would have passed the exam. If I had more free time, I could attend the party tonight. / If she hadn’t missed her flight, she might be with us now.

در شرطی نوع سوم (Third Conditionals)، فرضیه ای که با همکاری یا بستگی به سابقه پیشین، ممکن بوده است را بیان می‌کند. این نوع شرطی برای بیان شرایطی استفاده می‌شود که در گذشته رخ داده‌اند و نتیجه آنها در حال حاضر قابل تغییر نیست. فرمت این نوع شرطی به شکل “If + past perfect, would have + past participle” است.

در مقابل، در شرطی ترکیبی (Mixed Conditionals)، جمله شرطی و جمله نتیجه با یکدیگر ترکیب می‌شوند و از آن برای بیان شرایطی استفاده می‌شود که همزمان با گذشته و حال رخ داده‌اند. فرمت این نوع شرطی به دو صورت مختلف قابل بیان است:

  • If + past perfect, would/could/might + base form
  • If + simple past, would/could/might + have + past participle

برای آوردن مثال‌هایی از هر دو نوع شرطی، قسمت Example در جدول بالا را بررسی کنید.

نمونه سوالات جملات شرطی در زبان انگلیسی (2)

نمونه سوالات زبان انگلیسی۱. Which type of conditional sentence is this? “If I study hard, I will pass the exam.”

A) First Conditional
B) Second Conditional
C) Third Conditional
D) Fourth Conditional
Answer: A

۲. What is the correct form for a first conditional sentence?

A) If + past simple, would + base verb
B) If + present simple, will + base verb
C) If + past perfect, would have + past participle
D) If + present perfect, had + past participle
Answer: B

۳. Which type of conditional sentence is this? “If I were you, I would quit that job.”

A) First Conditional
B) Second Conditional
C) Third Conditional
D) Zero Conditional
Answer: B

۴. What is the difference between the second and third conditional?

A) The second conditional is used for things that are unlikely to happen, while the third conditional is used for things that didn’t happen in the past.
B) The second conditional is used for hypothetical situations in the present or future, while the third conditional is used for hypothetical situations in the past.
C) The second conditional is used for things that are certain to happen, while the third conditional is used for things that might happen.
D) There is no difference between them.
Answer: B

۵. Which type of conditional sentence is this? “If I had known about the party, I would have gone.”

A) First Conditional
B) Second Conditional
C) Third Conditional
D) Zero Conditional
Answer: C

۶. What is the correct form for a second conditional sentence?

A) If + past simple, would + base verb
B) If + present simple, will + base verb
C) If + past perfect, would have + past participle
D) If + present perfect, had + past participle
Answer: A

۷. Which type of conditional sentence is this? “If it rains, the picnic will be canceled.”

A) First Conditional
B) Second Conditional
C) Third Conditional
D) Zero Conditional
Answer: D

۸. What is the correct form for a zero conditional sentence?

A) If + past simple, would + base verb
B) If + present simple, will + base verb
C) If + past perfect, would have + past participle
D) If + present simple, present simple
Answer: D

۹. Which type of conditional sentence is this? “If I had studied more, I would have passed the exam.”

A) First Conditional
B) Second Conditional
C) Third Conditional
D) Fourth Conditional
Answer: C

۱۰. What is the correct form for a third conditional sentence?

A) If + past simple, would + base verb
B) If + present simple, will + base verb
C) If + past perfect, would have + past participle
D) If + past perfect, would have + past participle (conditional perfect)
Answer: C

نمونه سوالات آزمون آیلتس درباره جملات شرطی در زبان انگلیسی

Q1

If he ________ a better job, he could afford a nicer apartment. (find)

پاسخ:
If he found a better job, he could afford a nicer apartment.

Q2

If I ________ you tomorrow, I would bring your book back. (see)

پاسخ:
If I saw you tomorrow, I would bring your book back.

Q3

What ________ you do if you won the lottery? (do)

پاسخ:
What would you do if you won the lottery?

Q4

If it rains, we ________ the picnic. (cancel)

پاسخ:
If it rains, we will cancel the picnic.

Q5

If he ________ harder, he would have passed the exam. (study)

پاسخ:
If he had studied harder, he would have passed the exam.