آموزش رایگان زبان

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسم‌های انگلیسی به دو دسته اسامی قابل‌شمارش و غیر‌قابل شمارش تقسیم می‌شوند.

آیا می‌دانید در جملات چگونه از  asomeanymuch and many استفاده کنید؟

به مثال‌های زیر نگاه کنید تا متوجه گرامر چگونگی استفاده از اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش در جملات شوید

I’m making a cup of tea.
There’s some money on the table.
Have we got any bread?
How many chairs do we need?
How much milk have we got?

توضیحات گرامر

اسامی می‌توانند قابل‌شمارش یا غیرقابل شمارش باشند. اسامی Countable قابل شمارش هستند ، به عنوان مثال یک سیب ، دو سیب ، سه سیب و غیره اما نمی‌توان اسامی Uncountable را شمرد ، به عنوان مثال هوا ، برنج ، آب و … وقتی اسم جدیدی را در آموزش زبان انگلیسی فرا می‌گیرید، باید قابل شمارش یا غیر قابل شمارش بودن آن را بررسی کنید و نحوه استفاده از آن را در جمله بیاموزید.

اسامی قابل شمارش

در جملات مثبت از a/an برای اسامی مفرد و some برای اسامی جمع استفاده می‌شود.

There’s a man at the door.
I have some friends in New York.

در جملات منفی از any برای اسامی جمع استفاده می‌شود.

اسامی غیر قابل شمارش

در اینجا چند نمونه از اسامی غیرقابل شمارش آورده شده است:

bread rice coffee information
money advice luggage furniture

در جملات مثبت از some برای اسامی غیرقابل شمارش و در جملات منفی از any استفاده می‌‌کنیم.

There’s some milk in the fridge.
There isn’t any coffee.

سوالات

در جملات سوالی از a/anany یا how many با اسامی قابل شمارش استفاده می‌شود.

Is there an email address to write to?
Are there any chairs?
How many chairs are there?

برای اسامی غیر قابل شمارش نیز از any و how much استفاده می‌شود.

Is there any sugar?
How much orange juice is there?

معمولا در زمان تقاضا کردن ، تعارف کردن چیزی از some استفاده می‌شود

Do you want some chocolate?
Can we have some more chairs, please?

در سوالات زمانی که فکر می‌کنیم مثبت است از some استفاده می‌کنیم

Have you got some new glasses?

عبارات دیگر مرتبط با مقدار

از  A lot of )lots of) هم برای اسامی قابل‌شمارش و هم برای اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌شود.

apple tree

There are lots of apples on the trees.
There is a lot of snow on the road
.

توجه داشته باشید از many و much در جملات مثبت استفاده نمی‌شود و به جای آن از a lot of استفاده می‌کنیم.

They have a lot of money.

در جملات منفی نیز از not many به همراه اسامی قابل شمارش و not much به همراه اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌کنیم.

There are a lot of carrots but there aren’t many potatoes.
There’s lots of juice but there isn’t much water.