Modals (نتیجه گیری در زمان حال)

Modals (نتیجه گیری در زمان حال)

آیا می‌دانید چگونه از افعال Modals (نتیجه گیری در زمان حال) استفاده کنید تا بگویید در مورد یک احتمال مطمئن هستید؟

در این درس به آموزش افعال مودال شامل( mustmightmaycould و can’t) در آموزش زبان انگلیسی می‌پردازیم. به مثال‌های زیر نگاه کنید:

  • That must be the main entrance. I can see people queuing to get in.
  • I’ve lost my keys. They might be at work or they could be in the car.
  • You can’t be bored already! You’ve only been here five minutes. 

Modals یا فعل‌های کمکی در زبان انگلیسی، برای نشان دادن احتمال، شرایط و موقعیت های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زمان حال، می‌توان از modals شامل can, may, must, should و … برای بیان فرضیات، تصمیمات و رویه‌های الزامی استفاده کرد.

برای مثال، با استفاده از فعل کمکی “must” می‌توانید به شرطی که یک پیش‌فرض صحیح باشد، نتیجه گیری کنید: “He must be at home now” (او الان باید در خانه باشد). همچنین با استفاده از فعل کمکی “should” می‌توانید به شرطی که یک رویه منطقی باشد، نتیجه گیری کنید: “You should always wear a helmet while riding a bike” (همیشه باید در حین رانندگی با دوچرخه، کلاه‌به‌سر بپوشید).

توضیحات گرامری

Modals (نتیجه گیری در زمان حال) را به این صورت می‌توان توضیح داد که ما می‌‌توانیم از افعال مودال برای نتیجه‌گیری و استباط استفاده کنیم .حدس زدن اینکه آیا با استفاده از اطلاعات موجود چیزی درست است. فعل مودالی که انتخاب می‌کنیم نشان می‌دهد که تا چه اندازه درمورد میزان احتمال اطمینان داریم. این درس بر نتیجه‌گیری در زمان حال یا آینده متمرکز است.

must

زمانی که مطمئن باشیم، چیزی درست است یا فقط یک احتمال واقع بینانه داشته باشیم از must استفاده می‌کنیم.

This must be her house. I can see her car in the garage.
He must live near here because he always walks to work.
Come inside and get warm. You must be freezing out there!

mightmaycould

از mightmay یا could زمانی استفاده می‌کنیم که از احتمال رویدادی خیلی مطمئن نباشیم.

She’s not here yet. She might be stuck in traffic.
He’s not answering. He could be in class.
We regret to inform you that some services may be delayed due to the bad weather.

هر سه این افعال یک معنی را می‌‌‌دهند فقط may مقداری رسمی‌تر است.

can’t

زمانی که اطمینان حاصل کنیم کاری غیر ممکن است، از can’t استفاده می‌کنیم.

It can’t be far now. We’ve been driving for hours.
She can’t know about the complaint. She’s promoted him to team leader.
It can’t be easy for him, looking after three kids on his own.

توجه داشته باشید بعد از این افعال همانند باقی افعال مودال فعل بصورت ساده می‌آید.

Modals (نتیجه گیری در زمان حال)

Modalکاربردمثال
Canبیان توانایی و اجازهI can swim. (من می‌توانم شنا کنم.)
Couldبیان توانایی در گذشتهWhen I was younger, I could run faster. (وقتی من جوان‌تر بودم، می‌توانستم سریع‌تر بدوید.)
Mayبیان احتمال و اجازهMay I use your phone? (می‌توانم از تلفن شما استفاده کنم؟)
Mightبیان احتمال ضعیفIt might rain tonight. (امشب ممکن است باران ببارد.)
Mustبیان الزام و پیش‌فرضYou must wear a seatbelt in the car. (شما باید در خودروی صندلی بخورید.)
Shouldبیان شور و خواستهYou should eat more fruits and vegetables. (باید بیشتر میوه و سبزیجات بخورید.)
Wouldبیان علاقه و احتمال در شرایط فرضیIf I had time, I would go to the gym. (اگر زمان داشته باشم، به باشگاه بدنسازی می‌روم.)

کاربرد Modals  در قالب یک داستان کوتاه

Sarah Story

Once upon a time, there was a little girl named Sarah. She lived in a small village with her parents and siblings. One day, Sarah’s family decided to go on a picnic by the river.داستان انگلیسی

While they were enjoying their lunch, Sarah saw a beautiful butterfly flying nearby. She chased after it, trying to catch it in her hands. However, she wasn’t able to catch it, and the butterfly flew away.

Feeling disappointed, Sarah returned to her family’s picnic spot. But as she looked around, she saw many other beautiful things in nature that she hadn’t noticed before, like the colorful flowers and the sparkling river water.

From that day on, Sarah started paying more attention to the beauty of nature around her, instead of just focusing on one thing. She realized that there was so much more to appreciate than just the butterfly she couldn’t catch.

ترجمه داستان سارا

یک بار، یک دختر کوچک به نام سارا در روستای کوچکی با پدر و مادر و خواهرانش زندگی می‌کرد. یک روز، خانواده سارا تصمیم گرفتند که برای پیک نیک در کنار رودخانه بروند.

در حالی که آن‌ها ناهار خود را لذت می‌بردند، سارا یک پروانه زیبا را در نزدیکی پریدن مشاهده کرد. او پس از آن پروانه دوید و تلاش کرد که آن را در دستانش بگیرد. با این حال، او نتوانست آن را بگیرد و پروانه پرواز کرد.

سارا که ناامید شده بود، به محل پیک نیک خانوادگی‌اش برگشت. اما هنگامی که اطراف خود را نگاه کرد، چیزهای زیبای دیگری در طبیعت که قبلاً توجه نکرده بود، مانند گل‌های رنگارنگ و آب رودخانه براق، را مشاهده کرد.

از آن روز، سارا شروع کرد به جذب زیبایی طبیعت اطرافش توجه کند، به جای اینکه فقط به چیزی که نتوانست بگیرد تمرکز کند. او متوجه شد که بسیاری چیزهای دیگر برای تقدیر از آن‌ها وجود دارد تا فقط پروانه‌ای که نتوانست بگیرد.

نکات گرامری داستان

در داستان فوق، نکات گرامری مربوط به Modal verbs عبارتند از:

  • برای بیان توصیه و پیشنهاد، از فعل مدال “should” استفاده شده است. به عنوان مثال: “Sarah should pay more attention to the beauty of nature around her”.
  • برای بیان توانایی، از فعل مدال “was able to” بجای فعل “could” استفاده شده است. به عنوان مثال: “However, she wasn’t able to catch it, and the butterfly flew away”.
  • برای بیان استعداد و توانایی در زمینه ای خاص، از فعل مدال “can” استفاده شده است. به عنوان مثال: “She chased after it, trying to catch it in her hands. However, she couldn’t catch it”.
  • برای بیان تمایل و آرزو، از فعل مدال “would” استفاده شده است. به عنوان مثال: “She would always try to catch butterflies and other insects”.