عبارات موصولی در زبان انگلیسی

عبارات موصولی غیر تعریف در زبان انگلیسی

در این درس به توضیح عبارات موصولی در زبان انگلیسی می‌پردازیم.آیا می‌دانید چگونه با استفاده از عبارات موصولی تعریف کنید که در مورد چه کسی یا چه چیزی صحبت می‌کنید؟ به مثال‌های زیر نگاه کنید:

Are you the one who sent me the email?
The phone which has the most features is also the most expensive.
This is the video that I wanted to show you.
The person they spoke to was really helpful.

توضیحات گرامر

عبارات موصولی اطلاعاتی را درباره شخص یا مورد ذکر شده به ما می‌دهد.

عبارات موصولی تعریف کننده اطلاعات اساسی را در اختیار ما قرار می‌دهد – اطلاعاتی که به ما می‌گوید از چه کسی یا چه چیزی صحبت می‌کنیم.

The woman who lives next door works in a bank.
These are the flights that have been cancelled.

معمولاً از یک قید یا ضمیر نسبی برای شروع یک جمله نسبی تعریف کننده استفاده می‌کنیم که عبارتند از:

whowhichthatwhenwhere یا whose.

who/that

از who یا that برای صحبت در مورد افراد استفاده می‌شود.that متداول‌تر و غیررسمی‌تر است.

She’s the woman who cuts my hair.
He’s the man that I met at the conference.

which/that

از which یا that برای صحبت در مورد اشیا استفاده می‌کنیم.that متداول‌تر و غیررسمی‌تر است.

There was a one-year guarantee which came with the TV.
The laptop that I bought last week has started making a strange noise!

Other pronouns

when به زمان اشاره می‌کند.

Summer is the season when I’m happiest.

where به مکان اشاره می‌کند.

That’s the stadium where Real Madrid play.

whose اشاره به شخصی دارد که چیزی به او تعلق دارد.

He’s a musician whose albums have sold millions. 

Omitting the relative pronoun

بعضی اوقات می‌توانیم ضمایر نسبی را کنار بگذاریم.به عنوان مثال می‌توانیم whowhich یا that را اگر با فاعلی دنبال شود حذف کنیم.

The assistant [that] we met was really kind.
(we = subject, can omit that)

اگر با یک فعل همراه باشد ، معمولاً نمی‌توانیم آن را کنار بگذاریم.

The assistant that helped us was really kind.
(helped = verb, can’t omit that)

عبارات موصولی در زبان انگلیسی بر اساس یک داستان کوتاه

English Story

“Mary wanted to go to the beach, but it was raining outside. Instead, she decided to stay at home and read a book. While she was reading, she heard a knock at the door. It was her friend Sarah, who had come over to play board games. They had a lot of fun playing together, and Mary was glad she hadn’t gone to the beach after all.”

ترجمه فارسی داستان

“مری می‌خواست به ساحل برود، اما خارج از خانه باران می‌بارید. به جای آن، تصمیم گرفت در خانه بماند و یک کتاب بخواند. در حالی که داشت می‌خواند، صدای در می‌شنود. دوستش سارا بود که برای بازی بازی های تخته ای سراغ او آمده بود. آنها با هم بازی کردند و مری خوشحال بود که به ساحل نرفته بود.”

نکات گرامری داستان

این داستان از چند عبارت موصولی استفاده می‌کند که برای نوشتن داستان‌های زبان انگلیسی بسیار مفید هستند. در اینجا نکات گرامری این عبارات را ذکر می‌کنیم:

  1. “but” برای مقایسه دو ایده با استفاده از عبارت منفی استفاده می‌شود. در این داستان، “Mary wanted to go to the beach, but it was raining outside” به معنی “مری می‌خواست به ساحل برود، اما خارج از خانه باران می‌بارید” است.
  2. “instead” برای نشان دادن تغییر در طرح یا روند استفاده می‌شود. در این داستان، “Instead, she decided to stay at home and read a book” به معنی “به جای آن، تصمیم گرفت در خانه بماند و یک کتاب بخواند” است.
  3. “while” برای نشان دادن اینکه دو اتفاق در همان زمان رخ می‌دهند، استفاده می‌شود. در این داستان، “While she was reading, she heard a knock at the door” به معنی “در حالی که داشت می‌خواند، صدای در می‌شنود” است.
  4. “and” برای اتصال دو ایده یا دو عمل استفاده می‌شود. در این داستان، “They had a lot of fun playing together, and Mary was glad she hadn’t gone to the beach after all” به معنی “آنها با هم بازی کردند و مری خوشحال بود که به ساحل نرفته بود” است.