آموزش رایگان زبان

عبارات موصولی در زبان انگلیسی

در این درس به توضیح عبارات موصولی در زبان انگلیسی می‌پردازیم.آیا می‌دانید چگونه با استفاده از عبارات موصولی تعریف کنید که در مورد چه کسی یا چه چیزی صحبت می‌کنید؟ به مثال‌های زیر نگاه کنید:

Are you the one who sent me the email?
The phone which has the most features is also the most expensive.
This is the video that I wanted to show you.
The person they spoke to was really helpful.

توضیحات گرامر

عبارات موصولی اطلاعاتی را درباره شخص یا مورد ذکر شده به ما می‌دهد.

عبارات موصولی تعریف کننده اطلاعات اساسی را در اختیار ما قرار می‌دهد – اطلاعاتی که به ما می‌گوید از چه کسی یا چه چیزی صحبت می‌کنیم.

The woman who lives next door works in a bank.
These are the flights that have been cancelled.

معمولاً از یک قید یا ضمیر نسبی برای شروع یک جمله نسبی تعریف کننده استفاده می‌کنیم که عبارتند از:

whowhichthatwhenwhere یا whose.

who/that

از who یا that برای صحبت در مورد افراد استفاده می‌شود.that متداول‌تر و غیررسمی‌تر است.

She’s the woman who cuts my hair.
He’s the man that I met at the conference.

which/that

از which یا that برای صحبت در مورد اشیا استفاده می‌کنیم.that متداول‌تر و غیررسمی‌تر است.

There was a one-year guarantee which came with the TV.
The laptop that I bought last week has started making a strange noise!

Other pronouns

when به زمان اشاره می‌کند.

Summer is the season when I’m happiest.

where به مکان اشاره می‌کند.

That’s the stadium where Real Madrid play.

whose اشاره به شخصی دارد که چیزی به او تعلق دارد.

He’s a musician whose albums have sold millions. 

Omitting the relative pronoun

بعضی اوقات می‌توانیم ضمایر نسبی را کنار بگذاریم.به عنوان مثال می‌توانیم whowhich یا that را اگر با فاعلی دنبال شود حذف کنیم.

The assistant [that] we met was really kind.
(we = subject, can omit that)

اگر با یک فعل همراه باشد ، معمولاً نمی‌توانیم آن را کنار بگذاریم.

The assistant that helped us was really kind.
(helped = verb, can’t omit that)