گرامر بیان میزان اطمینان برای آینده

گرامر بیان میزان اطمینان برای آینده

در این درس به توضیح گرامر بیان میزان اطمینان برای آینده در آموزش زبان انگلیسی می‌پردازیم.

آیا می‌دانید چطور از عباراتی مثل will definitely, be likely to و probably won’t برای اینکه نشان دهید چقدر از وقایع اینده اطمینان دارید استفاده کنید؟

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

 • I’ll definitely be at the meeting, don’t worry.
 • She’s likely to say yes if you ask nicely.
 • It probably won’t rain later according to the weather forecast.

در زبان انگلیسی، “degrees of certainty” به معنی “درجات اطمینان” یا “درجات قطعیت” است. در زبان فارسی هم می‌توانیم از عبارت “درجات اطمینان” استفاده کنیم.

این مفهوم در زبان انگلیسی به دو صورت بیان می‌شود:

۱. بیان درجه قطعیت در مورد حقیقت یا محتمل‌ترین وقوع یک رویداد، به عنوان مثال:

 • I am certain that she is coming to the party tonight. (من مطمئنم که اون امشب به مهمونی میاد.)
 • He is likely to win the race. (احتمالاً او در مسابقه برنده خواهد شد.)

۲. بیان درجه قطعیت در مورد خود شخص و نظرات شخصی، به عنوان مثال:

 • I am pretty sure that I left my keys on the kitchen counter. (من تقریباً مطمئنم که کلید‌هام روی میز آشپزخانه گذاشتم.)
 • It seems to me that this restaurant is overrated. (به نظر من این رستوران بیش از حد تعریف شده است.)

برای بیان درجات قطعیت، می‌توان از عبارت‌های مختلفی استفاده کرد، مانند:

 • Absolutely certain (مطمئنی خیلی خیلی خیلی زیاد)
 • Fairly certain (تقریباً مطمئن)
 • Pretty sure (تقریباً مطمئن)
 • Likely (احتمالاً)
 • Maybe (شاید)
 • Not sure (مطمئن نیستم)

توضیحات گرامر

در توضیح گرامر بیان میزان اطمینان برای آینده می‌توان گفت، با استفاده از modal verbs و اصطلاحات دیگر می توانیم میزان اطمینان خود را در مورد آینده نشان دهیم.

Modal verbs and adverbs

می توانیم از افعال مودال(مثل will, might, may یا could) و قیودی مثل( probably and definitely) برای نشان دادن میزان اطمینان خود استفاده کنیم.

Very sure

People will definitely work from home more in the future.
Robots definitely won’t replace all human jobs.

Sure

Donna will really enjoy this film.
You won’t regret it.

Almost sure

We‘ll probably finish the project by tomorrow.
He probably won’t have enough time.

Not sure

might go to the party, but I’m not sure yet.
He hasn’t studied much, so he might not pass the exam.

وقتی مطمئن نیستید ، می‌توان از may, could and may not استفاده کرد. با این حال ، معمولاً از could not برای صحبت در مورد آینده استفاده نمی‌کنیم.

Other expressions

ما همچنین می توانیم از عبارات دیگری مانند likely to, یا verbs such as think و  doubt استفاده کنیم.

Very sure

He‘s bound to feel nervous before his driving test.
She‘s certain to get that job!
He‘s certain that he‘ll get here on time.
There’s no chance that we‘ll ever win the lottery.
There’s no way that my boss will give me the day off. 

Sure

I‘m sure that you‘ll do well in the interview.
Are you sure that you won’t be available?

Almost sure

The government‘s likely to call an election soon.
Ali‘s unlikely to be invited to the party.
There’s a good chance that it‘ll snow this week.
There’s not much chance that I‘ll finish this essay tonight.
She thinks he‘ll be able to help.
don’t think we‘ll have petrol-based cars in the future.
doubt they‘ll have any trouble finding the address.
What do you expect mobile phones will be like in ten years’ time?

Not sure

There’s a chance that she‘ll be back at work tomorrow.
There’s a chance that he might come and visit us next week.
think we might see more of these problems in the next few years.
I‘m not sure that I‘ll be able to finish this pizza!

گرامر بیان میزان اطمینان برای آینده بر اساس یک داستان

Story

One sunny day, a dog and a cat were walking down the street when they saw a bird sitting on a tree branch. The dog said to the cat, “I am absolutely certain that I can catch that bird.” The cat replied, “I’m not so sure about that. Birds can be very fast and hard to catch.” But the dog was determined and said, “I am very confident in my abilities. Just watch me!” So the dog ran towards the tree, jumped up and tried to catch the bird. But the bird flew away, and the dog fell back down to the ground. The cat laughed and said, “See? I told you birds are hard to catch.”

ترجمه فارسی این داستان

یک روز آفتابی، یک سگ و یک گربه در حال پیاده روی در خیابان بودند که یک پرنده روی شاخه درخت نشسته بود. سگ به گربه گفت: “من مطمئنم که می‌تونم اون پرنده رو بگیرم.” گربه پاسخ داد: “مطمئن نیستم. پرنده‌ها می‌تونن خیلی سریع باشند و سخت برای گرفتن باشند.” اما سگ مصمم بود و گفت: “من به توانایی‌های خودم خیلی اطمینان دارم. فقط منو ببین!” بنابراین، سگ به سوی درخت دوید، پرید و سعی کرد پرنده را بگیرد. ولی پرنده پرواز کرد و سگ به زمین افتاد. گربه خندید و گفت: “ببین؟ بهت گفته بودم که پرنده‌ها سخت برای گرفتن هستند.”

نکات گرامری

در این داستان، سگ با استفاده از عبارات “I am absolutely certain” و “very confident in my abilities” از درجه قطعیت بالایی برای شکار پرنده صحبت می‌کند. در حالی که گربه با استفاده از عبارت “not so sure” از درجه قطعیت کمتری برای شکار پرنده صحبت می‌کند. سپس، همانطور که در داستان اتفاق افتاد، سگ نتوانست پرنده را بگیرد و گربه درست حدس زده بود.

نکات گرامری مهم در این داستان شامل استفاده از فعل‌های حال ساده و استمراری، صحبت کردن درباره قطعیت و نظر شخصی و استفاده از صفات “certain” و “confident” هستند.

ده نکته گرامر بیان میزان اطمینان برای آینده

 1. برای بیان میزان اطمینان پیرامون وقوع یک اتفاق در آینده، از modal verbs مثل will، might، may و could استفاده می‌شود.
 2. Will به کار می‌روند تا در مورد یک حقیقت آینده صحبت کنید، مانند: The sun will rise tomorrow.
 3. برای بیان میزان قطعیت در مورد وقوع یک اتفاق در آینده، از فعل to be به همراه going to استفاده می‌کنیم، مانند: I am going to visit my parents next weekend.
 4. Might و may برای بیان شک و تردید در مورد وقوع یک اتفاق در آینده استفاده می‌شوند، مانند: I might go to the party tonight, but I’m not sure yet.
 5. Could برای بیان یک احتمال در مورد چیزی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد، استفاده می‌شود، مانند: He could arrive late, so we should be prepared.
 6. برای بیان یک عمل آتی که زمان وقوع آن قطعی نیست، از فعل to be به همراه present participle استفاده می‌شود، مانند: He is studying for the test tomorrow.
 7. برای بیان یک عمل آتی که در حال حاضر برنامه ریزی شده است، از فعل to be به همراه going to و Verb استفاده می‌شود، مانند: They are going to have a party next weekend.
 8. برای بیان مدت زمان یک عمل آتی، از preposition for به همراه یک تعداد زمان استفاده می‌شود، مانند: We will study for two hours tonight.
 9. برای بیان زمان شروع یک عمل آتی، از preposition from به همراه یک تعداد زمان استفاده می‌شود، مانند: I will work from 9 to 5 tomorrow.
 10. برای بیان شک و تردید در مورد میزان اطمینان پیرامون وقوع یک اتفاق در آینده، از modal verbs مثل may not، might not و could not استفاده می‌شود، مانند: I may not be able to attend the meeting tomorrow.

نمونه سوالات گرامر بیان میزان اطمینان برای آینده

 1. Which of the following modal verbs is commonly used to express certainty about the future?

a) Can

b) May

c) Will

d) None of the above

Answer: c) Will

 1. Which of the following sentences correctly expresses certainty about a future event using “will”?

a) I will may visit my grandparents next weekend.

b) I can’t decide whether I’ll go to the party or not.

c) It will rain tomorrow.

d) None of the above.

Answer: c) It will rain tomorrow.

 1. Which of the following auxiliary verbs is commonly used to form the future tense in English?

a) Do

b) Have

c) Will

d) Be

Answer: c) Will

 1. Which of the following sentences correctly expresses a high degree of certainty about a future event using “will”?

a) I might go to the movies tonight.

b) I am going to the concert tomorrow.

c) The train will arrive at 9 pm sharp.

d) None of the above.

Answer: c) The train will arrive at 9 pm sharp.

 1. Which of the following adverbs can be used to modify the verb “will” to express greater certainty about a future event?

a) Maybe

b) Probably

c) Definitely d) None of the above.

Answer: c) Definitely

 1. Which of the following auxiliary verbs is commonly used to form the present continuous tense in English?

a) Do

b) Have

c) Will

d) Be

Answer: d) Be

 1. Which of the following sentences correctly expresses a future event using the present continuous tense with a high degree of certainty?

a) I am flying to New York next week.

b) I am considering buying a new car.

c) He is working on his thesis right now.

d) None of the above.

Answer: a) I am flying to New York next week.

 1. Which of the following auxiliary verbs is commonly used to form the present perfect tense in English?

a) Do

b) Have

c) Will

d) Be

Answer: b) Have

 1. Which of the following sentences correctly expresses a future event using the present perfect tense with a high degree of certainty?

a) I have seen that movie before.

b) She has been studying French for five years.

c) They have already made plans for the weekend.

d) None of the above.

Answer: c) They have already made plans for the weekend.

 1. Which of the following adverbs can be used to modify the verb “will” to express a lower level of certainty about a future event?

a) Maybe

b) Probably

c) Definitely

d) None of the above.

Answer: a) Maybe

گرامر بیان میزان اطمینان برای آینده در سبک نوشتاری ‌آکادمیک

در سبک های نوشتاری آکادمیک یا رسمی، نویسندگان ممکن است نیاز داشته باشند سطوح مختلفی از اطمینان را در مورد اطلاعات ارائه شده در متون خود بیان کنند. متداول‌ترین راه‌ها برای انجام این کار عبارتند از گزاره‌های واجد شرایط، اصلاح‌کننده‌های محدودکننده، قیدهای احتمالی و افعال مودال. نمونه هایی از هر نوع در زیر ذکر شده است.

اظهارات واجد شرایط

گزاره های واجد شرایط جزئیات بیشتری را ارائه می دهند که محدودیت هایی را برای میزان اطمینان بیان شده توسط یک جمله ایجاد می کند، به عنوان مثال، “طبق تحقیقات”، “تا آنجا که من می دانم.” مثال: تا آنجایی که من می دانم، مطالعات اخیر نتایج امیدوارکننده ای را نشان می دهد که نشان می دهد…

اصلاح‌کننده‌های محدودکننده

اصلاح‌کننده‌های محدودکننده دامنه تعمیم‌هایی را که در جملات انجام می‌شود محدود می‌کنند، که اغلب به عدم قطعیت یا درک ناقص حقایق خاص دلالت دارند. مثال‌های رایج کلماتی مانند «بعضی»، «بسیار»، «چند» هستند. مثال: برخی از کارشناسان معتقدند…; بسیاری از مردم استدلال می کنند که…; چند منبع پیشنهاد می کنند…

قیدهای احتمالی

قیدهای احتمالی احتمال وقوع احتمالی، رخ دادن یا واقعی بودن چیزی را بیان می کنند، به عنوان مثال، احتمالا، احتمالاً، احتمالاً، قطعا، و غیره. مثال: با در نظر گرفتن مقدار کار باقی مانده، بسیار بعید است که قبل از ظهر تمام کنیم. برعکس، می توان ادعا کرد که …

افعال معین

افعال معین به بیان نظرات ظریف، عدم قطعیت ها و پیامدهای بالقوه از طریق افعال کمکی وجهی مانند may, should, could, may, ought, had better کمک می کنند. مثال: اگر پیش‌بینی‌های فعلی درست باقی بماند، به نظر می‌رسد که شرکت ما ممکن است در سال آینده به رشد قابل توجهی دست یابد. با این وجود، شرایط غیرمنتظره اغلب رخ می دهد …