آموزش رایگان زبان

گرامر بیان میزان اطمینان برای آینده

در این درس به توضیح گرامر بیان میزان اطمینان برای آینده در آموزش زبان انگلیسی می‌پردازیم.

آیا می‌دانید چطور از عباراتی مثل will definitely, be likely to و probably won’t برای اینکه نشان دهید چقدر از وقایع اینده اطمینان دارید استفاده کنید؟

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

I’ll definitely be at the meeting, don’t worry.
She’s likely to say yes if you ask nicely.
It probably won’t rain later according to the weather forecast.

توضیحات گرامر

در توضیح گرامر بیان میزان اطمینان برای آینده می‌توان گفت، با استفاده از modal verbs و اصطلاحات دیگر می توانیم میزان اطمینان خود را در مورد آینده نشان دهیم.

Modal verbs and adverbs

می توانیم از افعال مودال(مثل will, might, may یا could) و قیودی مثل( probably and definitely) برای نشان دادن میزان اطمینان خود استفاده کنیم.

Very sure

People will definitely work from home more in the future.
Robots definitely won’t replace all human jobs.

Sure

Donna will really enjoy this film.
You won’t regret it.

Almost sure

We‘ll probably finish the project by tomorrow.
He probably won’t have enough time.

Not sure

might go to the party, but I’m not sure yet.
He hasn’t studied much, so he might not pass the exam.

وقتی مطمئن نیستید ، می‌توان از may, could and may not استفاده کرد. با این حال ، معمولاً از could not برای صحبت در مورد آینده استفاده نمی‌کنیم.

Other expressions

ما همچنین می توانیم از عبارات دیگری مانند likely to, یا verbs such as think و  doubt استفاده کنیم.

Very sure

He‘s bound to feel nervous before his driving test.
She‘s certain to get that job!
He‘s certain that he‘ll get here on time.
There’s no chance that we‘ll ever win the lottery.
There’s no way that my boss will give me the day off. 

Sure

I‘m sure that you‘ll do well in the interview.
Are you sure that you won’t be available?

Almost sure

The government‘s likely to call an election soon.
Ali‘s unlikely to be invited to the party.
There’s a good chance that it‘ll snow this week.
There’s not much chance that I‘ll finish this essay tonight.
She thinks he‘ll be able to help.
don’t think we‘ll have petrol-based cars in the future.
doubt they‘ll have any trouble finding the address.
What do you expect mobile phones will be like in ten years’ time?

Not sure

There’s a chance that she‘ll be back at work tomorrow.
There’s a chance that he might come and visit us next week.
think we might see more of these problems in the next few years.
I‘m not sure that I‘ll be able to finish this pizza!