گرامر پایه: انواع مختلف صفت

انواع مختلف صفت

انواع مختلف صفت صفت‌ها کلماتی هستند که کلمات دیگر را توصیف یا تغییر می‌دهند و نوشتن و صحبت کردن شما را بسیار خاص‌تر و بسیار جالب‌تر می‌کنند. کلماتی مانند small, blue, و sharp توصیفی هستند و همگی مصداق صفت هستند. از آنجایی که از صفت‌ها برای شناسایی یا تعیین کمیت افراد و چیزهای منحصر به فرد استفاده می‌شود، معمولاً قبل از اسم یا ضمیری که تغییر می‌دهند قرار می‌گیرند. برخی از جملات دارای صفت‌های متعدد هستند.

در زبان انگلیسی، صفت (Adjective) به کلماتی گفته می‌شود که برای توصیف و صفت‌بندی اسامی و ضمیرها استفاده می‌شوند. این کلمات به شکل مستقیم به معنی جمله اضافه نمی‌شوند، بلکه به کار رفتار یا خصیصه‌ای را که دربارهٔ فاعل، مفعول یا سایر عناصر جمله بیان می‌کنند.

انواع مختلف صفت در زبان انگلیسی عبارتند از:

1- صفت توصیفی (Descriptive Adjective): صفتی که به منظور توصیف یک صفت یا نام استفاده می‌شود؛ مثلاً “A tall man” (مرد قد بلند)

2- صفت مقایسه‌ای (Comparative Adjective): صفتی که برای مقایسه دو چیز با یکدیگر استفاده می‌شود؛ مثلاً “The blue car is faster than the red car” (ماشین آبی سریع‌تر از ماشین قرمز است)

3- صفت تفضیلی (Superlative Adjective): صفتی که برای نشان دادن بالاترین درجهٔ چیزی از بین دو یا چند چیز به کار می‌رود؛ مثلاً “She is the smartest girl in the class” (او با هوش ترین دختر کلاس است)

4- صفت موقعیتی (Demonstrative Adjective): صفتی که برای مشخص کردن چیزی در محل آن به کار می‌رود؛ مثلاً “This book is mine” (این کتاب مال من است)

5- صفت ملکی (Possessive Adjective): صفتی که برای نشان دادن مالکیت یا پرورش خوردگی استفاده می‌شود؛ مثلاً “My car is parked in the garage” (ماشین من در گاراژ پارک شده است)

6- صفت سوالی (Interrogative Adjective): صفتی که برای پرسش در مورد چیزی به کار می‌رود؛ مثلاً “Which book do you want to borrow?” (کدام کتاب را می‌خواهید قرض بگیرید؟)

7- صفت تعدادی (Numeral Adjective): صفتی که برای بیان تعداد چیزها استفاده می‌شود؛ مثلاً “I have three pens” (من سه خودکار دارم)

8- صفت نقش‌آفرین (Predicate Adjective): صفتی که برای توصیف فاعل در جمله به کار می‌رود؛ مثلاً “The cake smells delicious” (کیک بوی خوش‌بویی دارد)

انواع مختلف صفت

صفت کلمه‌ای است که یک اسم را تغییر می‌دهد یا تغییر می‌دهد.

A cat walked past my window

هرکسی که این جمله را می‌خواند احتمالا گربه متفاوتی را به تصویر می‌کشد.

A large orange striped cat walked past my window

اکنون تصویر را در ذهن شما تغییر داده‌ام تا با تصویر من مطابقت داشته باشد.

صفت‌ها به این سؤالات پاسخ می‌دهند که کدام، چه نوع، و چقدر/چند.

Which one:  That car has been in a crash
What kind:  We have black squirrels in our neighborhood
How much:  I ate too much sugar for breakfast
How many:  I saw five swans in our pond

انواع مختلف صفت حروف تعریف رایج‌ترین صفت‌ها هستند.

سه مورد از آن‌ها وجود دارد: a، a و an.
Definite article: (شما می‌دانید که در مورد کدام یک صحبت می‌کنید.)
حروف تعریف نامعین: a، an (نمی‌دانید در مورد کدام یک صحبت می‌کنید.)
قبل از کلمه‌ای که با صدای همخوان شروع می‌شود (نه حرف همخوان) از یک استفاده کنید. قبل از کلمه‌ای که با صدای مصوت (نه حرف مصوت) شروع می‌شود، از یک حرف استفاده کنید. An به این دلیل ایجاد شد که گفتن a قبل از کلمه‌ای که با صدای مصوت شروع می‌شود دشوار است. گفتن ساده‌تر است. بنابراین صدای ابتدای کلمه مهم است نه خود حرف.

a carrot, a unicorn, a yellow apple  (Yes, u is a vowel, but the sound is a consonant y sound)
an apple, an umbrella, an honor  (Yes, h is a consonant, but the sound is a vowel o sound)

نکته: بیشتر صفت‌هایی که در این درس با آن‌ها می‌پردازیم، صفت‌های توصیفی هستند. آن‌ها معمولاً قبل از اسم‌هایی که در حال تغییر هستند می‌آیند. سایر صفت‌ها در جمله‌ها ممکن است به عنوان مکمل موضوع (صفت محمول) یا به عنوان مکمل مفعول عمل کنند.

هنگام نگاه کردن به کلمات و نحوه استفاده از آن‌ها در جملات، گاهی اوقات یک کلمه می‌تواند به عنوان بخش‌های مختلف گفتار در جملات مختلف استفاده شود. کلماتی که معمولاً اسم یا ضمیر هستند، گاهی اوقات به عنوان صفت عمل می‌کنند.

اسم: گاهی اوقات اسم به عنوان صفت به کار می‌رود.

Rachelle prefers chocolate cookies

شکلات معمولاً یک اسم است، اما در اینجا نشان می‌دهد که چه نوع کوکی‌هایی.

That tree branch fell through my kitchen window

درخت و آشپزخانه معمولاً اسم هستند، اما اینجا می‌گویند چه نوع شاخه و پنجره‌ای.

اسم‌های ملکی: اسم‌های ملکی در واقع همیشه به عنوان صفت عمل می‌کنند.

The teacher’s desk is in front of the class

معلم یک اسم است، اما شکل ملکی می‌گوید میز کیست.

اسامی خاص: گاهی اوقات از اسم‌های خاص به عنوان صفت استفاده می‌شود.

Her dress was covered in Brussels lace

بروکسل یک شهر است، اما اینجا نشان می‌دهد که یک نوع توری است.

نکته: برخی از صفت‌ها هم اسمی هستند و هم اسمی خاص.

That is Maia’s new laptop

Maia یک اسم خاص است، اما شکل مالکیت نشان می‌دهد که لپ تاپ چه کسی است.

صفت‌های خاص:

گاهی از اسم‌های خاص صفت‌های جدید تشکیل می‌شود. درست مانند اسم‌های خاص، صفت‌های مناسب باید با حروف بزرگ نوشته شوند.

Strangely the Chinese restaurant also served spaghetti, an Italian dish

چین و ایتالیا مکان‌هایی هستند. وقتی به عنوان صفت به کار می‌روند چینی و ایتالیایی می‌شوند.

ضمایر: برخی از ضمایر را می‌توان به عنوان صفت استفاده کرد. اگر ضمیری به خودی خود استفاده شود، ضمیر است. اگر اسمی را تغییر دهد، به عنوان صفت استفاده می‌شود.

Demonstrative pronouns:  this, that, these, those

These toys are for the children’s shelter

Possessive pronouns:  my, your, his, her, our, their

My brother has lost his skateboard

Interrogative pronouns:  which, whose, what

Which car belongs to your sister

Indefinite pronouns:  all, any, both, each, either, few, many, neither, one, several, some

Some people like warm weather

نکته: برای تعیین اینکه ضمیر به عنوان ضمیر استفاده می‌شود یا به عنوان صفت، بپرسید چیست؟ بعد از ضمیر اگر پاسخ منطقی دریافت کردید، به عنوان یک صفت عمل می‌کند.

This is your sundae.   (This what? nothing – it is a pronoun.)
This sundae is yours.   (This what? sundae – it is an adjective)

سوالات چهارگزینه‌ای درباره انواع مختلف صفت

  1. Adjective of quality: What is an adjective of quality?

a) An adjective that shows the quantity or amount of something

b) An adjective that shows the size of something

c) An adjective that describes the nature or quality of something

d) An adjective that expresses a feeling or emotion

Answer: c) An adjective that describes the nature or quality of something

  1. Possessive adjective: What is a possessive adjective?

a) An adjective used to describe a person or thing

b) An adjective used to show ownership or possession

c) An adjective used to compare two things

d) An adjective used to indicate the number of things

Answer: b) An adjective used to show ownership or possession

  1. Demonstrative adjective: What is a demonstrative adjective?

a) An adjective used to indicate the proximity of something

b) An adjective used to describe the texture of something

c) An adjective used to show the origin of something

d) An adjective used to express the emotional state of someone

Answer: a) An adjective used to indicate the proximity of something

  1. Interrogative adjective: What is an interrogative adjective?

a) An adjective used to ask questions about a noun

b) An adjective used to describe the shape of something

c) An adjective used to show the age of something

d) An adjective used to express the taste of something

Answer: a) An adjective used to ask questions about a noun

  1. Comparative adjective: What is a comparative adjective?

a) An adjective used to compare two things

b) An adjective used to show the order of things

c) An adjective used to describe the condition of something

d) An adjective used to express the location of something

Answer: a) An adjective used to compare two things

  1. Superlative adjective: What is a superlative adjective?

a) An adjective used to describe the quality of something

b) An adjective used to indicate the quantity of something

c) An adjective used to compare three or more things

d) An adjective used to express the shape of something

Answer: c) An adjective used to compare three or more things

  1. Indefinite adjective: What is an indefinite adjective?

a) An adjective used to indicate a specific item

b) An adjective used to describe the personality of someone

c) An adjective used to show the origin of something

d) An adjective used to express the taste of something

Answer: a) An adjective used to indicate a specific item

  1. Predicate adjective: What is a predicate adjective?

a) An adjective that describes the subject of a sentence

b) An adjective that describes the object of a sentence

c) An adjective that describes the verb of a sentence

d) An adjective that describes the preposition of a sentence

Answer: a) An adjective that describes the subject of a sentence

  1. Article: What is an article?

a) A type of adjective that shows the size of something

b) A type of adjective that indicates ownership or possession

c) A word used to specify a noun as either definite or indefinite

d) A word used to indicate the proximity of something

Answer: c) A word used to specify a noun as either definite or indefinite

  1. Proper adjective: What is a proper adjective?

a) An adjective used to describe a person’s appearance

b) An adjective used to show the order of things

c) An adjective derived from a proper noun

d) An adjective used to describe the texture of something

Answer: c) An adjective derived from a proper noun