گرامر پایه: مفعول مستقیم

مفعول مستقیم

در دستور زبان انگلیسی، مفعول مستقیم کلمه یا عبارتی است که عمل فعل را دریافت می‌کند. در جمله The students eat cake، مفعول مستقیم cake است. کلمه eat فعل است و cake چیزی است که خورده می‌شود.

مفعول مستقیم در زبان انگلیسی (Direct Object)، کلمه‌ای است که به فعل جمله شیء را اضافه می کند و نشان می دهد که فعل چه کاری با آن شیء می کند. مفعول مستقیم معمولاً یک اسم یا یک عبارت اسمی هستند و بعضی از افعال مثل “eat”، “drink”، “buy” و “see” برای خودشان نیاز به مفعول مستقیم دارند.

برای تشخیص مفعول مستقیم، سوال What? یا Whom? را پس از فعل مطرح کنید. پاسخ به این سوالات مفعول مستقیم است. به عنوان مثال:

 • John is eating an apple. (جان یک سیب را می‌خورد.)
 • فعل: is eating
 • مفعول‌مستقیم: an apple
 • پاسخ به سوال What? : an apple
 • She bought a new dress. (او یک لباس جدید خرید.)
 • فعل: bought
 • مفعول‌مستقیم: a new dress
 • پاسخ به سوال What? : a new dress
 • He saw the movie last night. (او فیلم را دیشب دید.)
 • فعل: saw
 • مفعول مستقیم: the movie
 • پاسخ به سوال What? : the movie

لازم به ذکر است که در برخی جملات، این مفعول ممکن است حذف شود ولی در این حالت، فعل نیاز به چنین مفعول خود را حفظ می‌کند. به عنوان مثال:

 • I read books. (من کتاب‌ها را می‌خوانم.)
 • I read. (من می‌خوانم.)
 • فعل: read
 • حذف مفعول مستقیم: books

همچنان فعل نیاز به چنین مفعولی دارد، ولی در این حالت به صورت ضمنی مورد استفاده قرار نگرفته است.

در نهایت، این نوع مفعول در زبان انگلیسی برای تأکید بر شیءی که فعل به آن اشاره دارد، بسیار مهم است.

مفعول مستقیم

نکات گرامری

فعل متعدی

مفعول مستقیم اسم یا ضمیری است که مستقیماً عمل فعل را دریافت می‌کند.
Dante threw the ball (او توپ را گرفت و پرتاب کرد. توپ هدف مستقیم است.)
نکته: ابتدا فاعل و فعل را پیدا کنید. سپس از خود بپرسید: “فعل فاعل چیست؟ ” قرار دادن فاعل و فعل در سوال

“Dante threw what?”  (Answer: the ball = the direct object.)

 فعل غیر متعدی

Christopher Columbus sailed across the Atlantic

نکته: گاهی اوقات چیزی که شبیه یک مفعول مستقیم است در واقع یک اسم قید است. اگر پاسخ به “چی؟ ” کجا، چگونه، یا وقتی است، یک اسم قید است.
کریستف کلمب اقیانوس اطلس را دریانوردی کرد. (او با یک کشتی از اقیانوس اطلس عبور کرد. آتلانتیک جایی است که او دریانوردی کرد.)
پنج مایل در امتداد خط الراس کوه پیمودیم. (ما مسیر را پنج مایل پیاده‌روی کردیم. پنج مایل مدتی است که پیاده‌روی کرده‌ایم، نه آنچه را که پیاده‌روی کرده‌ایم.)
نکته: یک فعل بسته به نحوه استفاده از آن می‌تواند گذرا یا غیر گذرا باشد.

Jerome ran the marathon.   (Jerome took the marathon and ran it.)
Jerome ran around the track.   (around the track just tells where he ran.)

چالش 1: Compound Direct Objects

یک فعل ممکن است دو مفعول مستقیم داشته باشد.

Bob hit the trash can and the mail box on his way out of the driveway.

چالش 2: Direct Objects در سوالات

در یک سؤال، مفعول مستقیم ممکن است ضمیر سؤالی what، which یا whom باشد. نمی‌تواند کجا، چگونه و چه زمانی باشد. آن‌ها قید هستند. گاهی اوقات کمک می‌کند تا تمام کلمات جمله را نگه دارید و آن را به یک جمله‌ی بیانی تبدیل کنید.

What did you buy?  (You did buy what.)
Whom did you see at the mall?  (You did see whom at the mall.)
Which is mine?  (Mine is which.)

با این حال، ضمیر پرسشی می‌تواند به عنوان صفتی عمل کند که مفعول را تغییر می‌دهد.

What color do you like best?  (You do like what color best.)
Whose books do you read?  (You do read whose books.)
Which figurine did you buy in Japan?  (You did buy which figurine in Japan.)

مفعول مستقیم نیز ممکن است یک اسم در جمله باشد، اما ممکن است اسم در جایی که شما انتظار دارید نباشد.

Where will you spend your summer?  (You will spend your summer where.)
How many books have you read?  (You have read how many books.)

نمونه سوالات مفعول مستقیم

 1. Which of the following is an example of an indirect object in a sentence?

a) I am eating pizza.

b) The cat is sleeping on the couch.

c) She gave the book to her friend.

d) The flowers are blooming.

Answer: c) She gave the book to her friend.

 1. What is an indirect object?

a) A noun or pronoun that receives the action of the verb

b) A noun or pronoun that directly follows the verb

c) A noun or pronoun that indirectly receives the action of the verb

d) A verb that expresses an action

Answer: c) A noun or pronoun that indirectly receives the action of the verb.

 1. In which of the following sentences is the word “to” used as an indicator of an indirect object?

a) He gave me a present.

b) She wrote the letter quickly.

c) They went to the store.

d) We played in the park.

Answer: a) He gave me a present.

 1. What is the difference between a direct object and an indirect object?

a) A direct object follows the verb, while an indirect object comes before the verb.

b) A direct object receives the action of the verb, while an indirect object indicates to whom or for whom the action is done.+

c) A direct object is a pronoun, while an indirect object is always a noun.

d) A direct object is always in the accusative case, while an indirect object is always in the dative case.

Answer: b) A direct object receives the action of the verb, while an indirect object indicates to whom or for whom the action is done.

 1. Which of the following sentences contains both a direct object and an indirect object?

a) She gave him a present.

b) He slept peacefully.

c) They ran quickly.

d) I am happy.

Answer: a) She gave him a present.

 1. What is the order of a sentence that contains both a direct and an indirect object?

a) Subject, verb, indirect object, direct object

b) Subject, indirect object, direct object, verb

c) Subject, direct object, indirect object, verb

d) Subject, verb, direct object, indirect object

Answer: b) Subject, indirect object, direct object, verb.

 1. Which of the following pronouns can be used as an indirect object?

a) Me

b) You

c) Him

d) All of the above

Answer: d) All of the above.

 1. In which of the following sentences is “to” not used to indicate an indirect object?

a) She gave her friend a book.

b) He sent a message to his boss.

c) They showed us their vacation photos.

d) We made cookies for our neighbors.

Answer: c) They showed us their vacation photos.

 1. Which of the following is an example of an indirect object pronoun?

a) I

b) She

c) Them

d) It

Answer: c) Them.

 1. What is the purpose of using an indirect object in a sentence?

a) To indicate the subject of the verb

b) To indicate the direct object of the verb

c) To show the relationship between the action of the verb and the person or thing affected by the action

d) To provide additional information about the subject

Answer: c) To show the relationship between the action of the verb and the person or thing affected by the action.