آموزش رایگان زبان

استفاده از کلمه enough در زبان انگلیسی

آیا می‌دانید استفاده از کلمه enough در زبان انگلیسی به چه صورتی است؟

به مثال‌های زیر که از کلمه enough در جملاتشان استفاده کرده‌اند نگاه کنید:

She’s not old enough to walk yet.
We are not acting fast enough to stop climate change.
I don’t read enough.
Is there enough coffee for everyone?
We’ve had enough of their lies.

توضیحات گرامر

enough به معنای “هر اندازه لازم باشد”است. این کلمه می‌تواند با صفت ، قید ، فعل یا اسم بیاید. همچنین می‌تواند به عنوان ضمیر عمل کند.

With adjectives and adverbs

enough بعد از صفت و قید می‌آید.

I’m not tall enough to reach the top shelf.
Your marks are good enough to study engineering at university.
I couldn’t write quickly enough and I ran out of time.
I’ve helped at conferences often enough to know what can go wrong.

With verbs

enough بعد از فعل‌ها می‌آید.

I make sure I drink enough during the day.
I don’t read enough but I’m going to start downloading books to my phone. 

With nouns

enough قبل از اسامی آورده می‌شود.

There isn’t enough bread to make sandwiches.
Have you got enough money?

As a pronoun

از enough می‌توان بدون بکار بردن اسم استفاده کرد.

I’ll get some more chairs. There aren’t enough.
A: Do you want more coffee? B: No, I’ve had enough, thanks.

با توجه به محتوای جمله می‌دانیم اسم چه بوده است.

With an adjective and a noun

استفاده از کلمه enough در زبان انگلیسی به همراه صفت و اسم استفاده شود، در دو جایگاه امکان استفاده دارد،اما معنی جمله متفاوت خواهد بود.

We haven’t got big enough envelopes.
We haven’t got enough big envelopes.

enough of

معمولا از enough of زمانی استفاده می‌شود که همراه با ضمیر یا حرف تعریف باشد. (a/an/thethis/thatmy/your/hisyou/them, etc)

There isn’t enough of that bread to make sandwiches for everyone.
I’ve seen enough of his work to be able to recommend him.
There’s enough of us to make a difference.