آموزش رایگان زبان

Future continuous و Future perfect در زبان انگلیسی

طریقه استفاده از Future continuous و Future perfect در زبان انگلیسی را می‌دانید؟ به مثال‌های زیر نگاه کنید:

In three years’ time, I’ll be studying medicine.
In five years’ time, I’ll have finished studying medicine.

توضیحات گرامر

Future continuous

از Future continuous و Future perfect در زبان انگلیسی در موارد متفاوی استفاده می‌شود.از آینده استمراری (will/won’t be + –ing form) برای صحبت در مورد اقداماتی که می‌خواهیم در آینده انجام شود استفاده می‌کنیم.

  • برای بیان فعل یا رویدادی که از پیش برنامه‌‌ریزی شده باشد و در زمان معینی قرارباشد اتفاق بیافتد

When you come out of school tomorrow, I’ll be boarding a plane.
Try to call before 8 o’clock. After that, we’ll be watching the match.
You can visit us during the first week of July. I won’t be working then.

  • برای بیان اعمالی ادامه دار، جدیدو موقتی از آینده استمراری استفاده می‌شود.

Today we’re taking the bus but next week we’ll be taking the train.
He’ll be staying with his parents for several months while his father is in recovery.
Will you be starting work earlier with your new job?

Future perfect

از آینده کامل (will/won’t have + past participle) زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم بگوییم اتفاقی در زمان آینده قبل از یک زمان معین رخ می‌دهد.

The guests are coming at 8 p.m. I’ll have finished cooking by then.
On 9 October we’ll have been married for 50 years.
Will you have gone to bed when I get back?

برای زمان آینده کامل می‌توانیم از عباراتی مثل by یا by the time (به معنی’at some point before’) و in یا in a day’s time / in two months’ time / in five years’ time برای تعیین دوره زمانی که عمل به پایان می‌رسد استفاده کنیم.

I won’t have written all the reports by next week.
By the time we arrive, the kids will have gone to bed.
I’ll have finished in an hour and then we can watch a film.
In three years’ time, I’ll have graduated from university.