آموزش رایگان زبان

بیان برنامه‌‌های آینده در زبان انگلیسی

بیان برنامه‌‌های آینده در زبان انگلیسی

آیا می‌دانید چطور در مورد بیان برنامه‌‌های آینده در زبان انگلیسی با استفاده از willgoing to و حال استمراری صحبت کنید؟

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

Oh great! That meeting after work’s been cancelled. I’ll go to that yoga class instead. 
I’m going to try to visit my relatives in Australia this year.
The restaurant is reserved for 8. We’re having a drink at Beale’s first.

توضیحات گرامر

برای بیان برنامه‌‌های آینده در زبان انگلیسی داریم ، بسته به نوع برنامه‌‌ای که داریم ، از اشکال مختلف فعل برای صحبت در مورد برنامه‌های آینده استفاده می‌کنیم:مثلا یک برنامه خود به خودی ، یک برنامه از پیش تعیین شده یا برنامه منظم.

will

زمانی از will استفاده می‌کنیم که برنامه‌ای را به صورت یک دفعه و بدون برنامه‌ریزی در زمانی که صحبت می‌کنیم بچینیم.

Oops, I forgot to phone Mum! I’ll do it after dinner. 
I can’t decide what to wear tonight. I know! I’ll wear my green shirt.
There’s no milk. I’ll buy some when I go to the shops.

going to

از going to برای صحبت در مورد برنامه‌هایی که از قبل برنامه‌ریزی شده‌اند استفاده می‌شود.

I’m going to phone Mum after dinner. I told her I’d call at 8 o’clock.
I’m going to wear my black dress tonight. 
I’m going to go to the supermarket after work. What do we need? 

Present continuous

از present continuous زمانی استفاده می شود که برنامه ای تنظیم شده باشد و حداقل با یک نفر هماهنگ شده و از مکان و زمان اتفاق با خبر هستیم.

I’m meeting Jane at 8 o’clock on Saturday. 
We’re having a party next Saturday. Would you like to come?

present continuous برای سوال در مورد برنامه‌های آینده افراد بکار می‌رود.

Are you doing anything interesting this weekend?