ساختار گرامر زبان انگلیسی

ساختار گرامر زبان انگلیسی

ساختار گرامر زبان انگلیسی شامل ساختارها و قواعد مختلف است که به همراه دستور زبان، یکی از مهمترین جنبه‌های یادگیری زبان انگلیسی را تشکیل می‌دهد.

زیرمجموعه‌های گرامر زبان انگلیسی

ساختار گرامر زبان انگلیسی

برای یادگیری گرامر انگلیسی، می‌توان آن را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

 1. دستور زبان: دستور زبان شامل قواعد مختلف مانند حروف اضافه، فعل‌های مدال، صفات و صفت‌های مقایسه‌ای، ضمایر و غیره است. در عین حال، دستور زبان نیز شامل مفاهیمی مانند توافق فاعل و فعل و ترتیب کلمات در جملات است.
 2. ساختارها: در ساختارهای زبانی، قواعد مختلفی برای ساختن جملات و استفاده از فعل‌ها، اسامی، صفات و غیره وجود دارد. برخی از ساختارهای معروف در زبان انگلیسی شامل جملات شرطی، زمان‌ها، جملات وصفی، فعل مجهول، ساختارهای بدون فعل و جملات ناقص هستند.

علاوه بر این تقسیم‌بندی، گرامر انگلیسی می‌تواند به دو دسته کلی دیگر تقسیم شود:

 1. دستور زبان ساده: دستور زبان ساده شامل قواعد پایه مانند حروف اضافه، صفات و صفت‌های مقایسه‌ای، ضمایر، فعل‌های مدال و غیره است. این دستور زبان برای زبان آموزان مبتدی و حتی متوسط به عنوان یک پایه مهم برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی محسوب می‌شود.
 2. دستور زبان پیچیده: دستور زبان پیچیده شامل ساختارهای پیچیده‌تری مانند جملات شرطی، فعل مجهول، ترتیب کلمات، جملات ناقص و غیره است. این قسمت از گرامر انگلیسی برای زبان آموزان پیشرفته و حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زبان انگلیسی دارای زیرمجموعه‌های مختلف گرامری است که شامل موارد زیر می‌شود:

Parts of speech

Nouns (اسم‌ها)

  • Verbs (فعل‌ها)
  • Adjectives (صفت‌ها)
  • Adverbs (قیدها)
  • Pronouns (ضمایر)
  • Prepositions (حروف اضافه)
  • Conjunctions (حروف ربط)
  • Interjections (حرف تعجب)

Tenses

  • Present tense (حال ساده)
  • Present continuous tense (حال استمراری)
  • Present perfect tense (حال کامل)
  • Past tense (گذشته ساده)
  • Past continuous tense (گذشته استمراری)
  • Past perfect tense (گذشته کامل)
  • Future tense (آینده ساده)
  • Future continuous tense (آینده استمراری)
  • Future perfect tense (آینده کامل)

Sentence structure

  • Subject-verb agreement (توافق فاعل و فعل)
  • Word order (ترتیب کلمات)
  • Direct and indirect objects (مفعول مستقیم و غیر مستقیم)
  • Active and passive voice (فعل معلوم و مجهول)
  • Conditional sentences (جملات شرطی)
  • Relative clauses (جملات وصفی)

Other grammar topics

  • Articles (حروف تعریف)
  • Gerunds and infinitives (استمراری و مصدری)
  • Modal verbs (فعل‌های مدال)
  • Reported speech (گفتار مستقیم و غیرمستقیم)
  • Question formation (سوال‌سازی)

این تقسیم‌بندی به عنوان یک چارچوب کلی برای گرامر زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما هنوز تعدادی موضوع دیگر در زمینه گرامر وجود دارد که در اینجا به آن‌ها اشاره نشده است.