گرامر پایه: افعال کمکی

افعال کمکی زبان انگلیسی

افعال کمکی به افعالی گفته می‌شود که با بسط دادن معنای آن به فعل اصلی در جمله کمک می‌کنند. آن‌ها جزئیات را به فعل اصلی اضافه می‌کنند و برای تکمیل ساختار یک جمله مورد نیاز هستند. آن‌ها همچنین می‌توانند چگونگی انتقال زمان در یک جمله را روشن کنند. در نتیجه، از افعال کمکی برای ایجاد زمان‌های فعل پیشرفته و کامل استفاده می‌شود.

افعال کمکی در زبان انگلیسی شامل ۳ فعل می باشند: “be”، “do” و “have”. این افعال به صورت کمکی با سایر افعال به کار برده می‌شوند تا زمان، شکل و مفهوم جمله را بهبود بخشند.

 1. فعل کمکی “be”: فعل “be” به شکل کمکی برای ساختن افعال گذشته، حال، آینده، استمراری و همچنین برای سوالی کردن در سه زمان گذشته، حال و آینده به کار می‌رود. به عنوان مثال:
 • من به دانشگاه می‌روم. (I go to university.)
 • من به دانشگاه می‌رفتم. (I was going to university.)
 • من به دانشگاه خواهم رفت. (I will go to university.)
 1. فعل کمکی “do”: فعل “do” به شکل کمکی برای شکل گرفتن سؤال و منفی کردن جملات به کار می‌رود. به عنوان مثال:
 • آیا شما به دانشگاه می‌روید؟ (Do you go to university?)
 • من به دانشگاه نمی‌روم. (I don’t go to university.)
 1. فعل کمکی “have”: فعل “have” به شکل کمکی برای ساختن افعال گذشته، حال، آینده و همچنین برای تشخیص عملیات انجام شده در گذشته به کار می‌رود. به عنوان مثال:
 • من کتاب را خواندم. (I read the book.)
 • من کتاب را خوانده‌ام. (I have read the book.)
 • من کتاب را خواهم خواند. (I will have read the book.)

به طور کلی، فعل کمکی باعث تغییر زمان، سوالی کردن جمله و همچنین تأکید بر یک عمل می‌شود. لازم به ذکر است که قواعد کاربرد فعل کمکی بسیار پیچیده است و ممکن است در موارد خاص، ترکیبی از چند فعل کمکی به کار برود.

افعال کمکی

نمونه افعال کمکی

همه جملات حداقل به یک فعل اصلی نیاز دارند. با این حال، زمان‌های خاص، ساختار جمله‌ها و ایده‌ها به یک فعل کمکی (که فعل کمکی نیز نامیده می‌شود) نیاز دارند، که به فعل اصلی کمک می‌کند تا یک فکر کامل را شکل دهد. بدون افعال کمکی، بیان برخی ایده‌ها غیرممکن خواهد بود و گفتار و نوشتار ما کسل کننده و ناقص خواهد بود. فعل کمک کننده را حذف کنید، و ممکن است در نهایت مانند یک غارنشین (یا زن) به نظر برسید! سعی کنید فعل کمکی را از هر یک از مثال‌های این درس حذف کنید و به این ایده خواهید رسید.

عبارات فعلی

افعال کمکی و افعال اصلی با هم ترکیب می‌شوند و عبارات فعل را تشکیل می‌دهند. فعل اصلی همیشه آخرین فعل در عبارت است.

Helping Verb + Main Verb = Verb Phrase

افعال کمکی رایج

در زیر با رایج‌ترین افعال کمکی و نحوه استفاده از آن‌ها آشنا خواهید شد. متوجه خواهید شد که بسیاری از افعال کمکی در زمان‌های فعل خاصی استفاده می‌شوند. زمان یک فعل به ما می‌گوید دوره زمانی که یک عمل رخ می‌دهد، مانند زمان حال، گذشته یا آینده. در درس 8 درباره این مفهوم بیشتر خواهید آموخت.

To be: amisarewaswerebebeingbeen

زمان‌های پیشرونده

قبلاً، یاد گرفتید که بودن یک فعل پیوند دهنده است، اما در بسیاری از موقعیت‌ها، یک فعل کمک کننده است. برای مثال، در زمان‌های پیشرونده استفاده می‌شود که شکل‌های to be را با افعالی که به -ing ختم می‌شوند ترکیب می‌کنند.

 • Present Progressive
  am writing this sentence.
  am + writing = verb phrase

Past Progressive
It was raining, so we couldn’t play outside.
was + raining = verb phrase

حالت مجهول

فعل to be در صدای مفعول نیز استفاده می‌شود که فرم‌های to be را با افعالی که به -ed یا -en ختم می‌شوند ترکیب می‌کند. به این افعال مضارع می‌گویند.

Make sure all your assignments are completed by Thursday
are + completed = verb phrase

This sentence was written
was + written = verb phrase

توجه: گاهی اوقات مفعول به جای -ed یا -en پایان متفاوتی دارد، اما در درس بعدی با این مفهوم آشنا خواهید شد.

To have: have, has, had, having

زمان‌های کامل

فعل to have با افعالی که به -ed و -en ختم می‌شوند ترکیب می‌شود تا زمان‌های کامل را تشکیل دهد. (آن‌ها واقعاً زمان‌های “کامل” نیستند، این فقط نام آن‌هاست.)

Present Perfect:

 • It has rained so many days in a row that I can’t remember the last time the sun was out!
  has + rained = verb phrasePast Perfect:
  We didn’t realize the pickpocket had stolen our wallets until she was already long gone.
  had + stolen = verb phrase
To do: do, does, did
 • Questions
 • برخلاف to be و to have، to do به عنوان بخشی از زمان فعل خاصی استفاده نمی‌شود – اما هنوز چندین کار مهم دارد. یکی از آن‌ها تشکیل سوالات است. متوجه خواهید شد که در سؤالات، یک اسم یا ضمیر عبارت فعل را تقسیم می‌کند.
 • Do you know what time it is?
  do + know = verb phrase
  you = pronoun

 • اظهارات منفی
  انجام دادن همچنین به تشکیل عبارات نه کمک می‌کند که به آن‌ها گزاره‌های منفی می‌گویند. در این نوع جمله، کلمه عبارت فعل را جدا نمی‌کند.

do not know what time it is because I lost my cell phone.
do + know = verb phrase
not = adverb

نکته: به یاد داشته باشید که نباید، نمی‌شود و نکرد، انقباضاتی برای نباید، نمی‌کند و نکرد. کلمه not که یک قید است جزء فعل کمکی نیست.
تاکید
در نهایت، می‌توانید از do به‌عنوان یک فعل تأکیدی برای کمک به شفاف‌سازی یا افزودن شدت به فعل اصلی استفاده کنید.

Yes, I do know your Uncle Joe

ممکن است در مورد اینکه عمو جو را می‌شناسید یا نه سردرگمی وجود داشته باشد. از فعل کمکی do استفاده می‌شود تا مشخص شود که او را می‌شناسید.

did buy milk yesterday

در اینجا، to do در زمان گذشته است. شخصی که بیانیه می‌دهد، توضیح می‌دهد که قبلاً شیر خریده است.

توجه: هیچ تاکیدی در آینده وجود ندارد زیرا نمی‌توانید بر چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده است تأکید کنید.

Modals (also called modal auxiliaries): can, could, may, might, shall, will, would, should, must

این افعال توانایی، امکان، جواز، قصد، الزام و وجوب را بیان می‌کنند.

can play basketball

من قادر به انجام آن هستم.

could play basketball

این یک احتمال است که بتوانم.

may play basketball

این می‌تواند به معنای دو چیز باشد: یا من اجازه بازی دارم یا این احتمال وجود دارد که بازی کنم.

might play basketball

یک احتمال است. می‌توانید به جای may از may استفاده کنید تا نشان دهید که احتمال دورتر یا نامطمئن‌تر است.

shall play basketball

Shall در انگلیسی بریتانیایی رایج‌تر است و به جای اراده برای اول شخص (I shall, you will) استفاده می‌شود. برای بیان اعمال آینده استفاده می‌شود.

will play basketall

قصد من در آینده است.

would play basketball

این امکان وجود دارد که تحت شرایط خاصی بازی کنم.

should play basketball

من موظف به انجام آن هستم.

must play basketball

یک ضرورت است.

Common Challenges with Helping Verbs

Challenge 1: Questions

مراقب سوالات باشید غالباً موضوع سؤال بین فعل کمک کننده و فعل اصلی قرار می‌گیرد.

Are you coming to my party
are + coming = verb phrase
you = pronoun

Do you prefer chocolate cake or white cake
do + prefer = verb phrase
you = pronoun

نکته: اغلب، اگر همه کلمات یک سوال را دوباره مرتب کنید تا یک جمله اعلانی تشکیل دهید، پیدا کردن عبارت فعل آسان‌تر است.

Are you coming to my party
You are coming to my party

نکته: اغلب، اگر همه کلمات یک سوال را دوباره مرتب کنید تا یک جمله اعلانی تشکیل دهید، پیدا کردن عبارت فعل آسان‌تر است.

You are not coming to my party
are + coming = verb phrase
not = adverb

can definitely go to your party
can + go = verb phrase
definitely = adverb

Approved List of Helping Verbs
to be to have to do Modals
am
are
is
was
were
be
being
been
have
has
had
having
do
does
did
can
could
may
might
shall
will
would
should
must

جدول نکات گرامری افعال ToBe

لطفاً جدول داده شده را برای توضیح بهتر حدول گرامری افعال To be ملاحظه کنید:

زمان/فرم حال ساده گذشته ساده آینده ساده حال کامل گذشته کامل آینده کامل
I, He, She am was will be have been had been will have been
You, We, They are were will be have been had been will have been

به عنوان مثال:

 • I am a student. (زمان حال ساده)
 • She was happy yesterday. (زمان گذشته ساده)
 • We will be there on time. (زمان آینده ساده)
 • They have been working hard. (زمان حال کامل)
 • He had been studying for hours before the exam. (زمان گذشته کامل)
 • By next year, she will have been living in France for five years. (زمان آینده کامل)

نمونه سوالات افعال کمکی

 1. Which of the following is a modal auxiliary verb?

a) be b) have c) can d) do

Answer: c) can

 1. Which of the following is the negative form of “can” in the present tense?

a) cannot b) could not c) can’t d) didn’t

Answer: c) can’t

 1. What is the past tense form of “must”?

a) musted b) musts c) mustn’t d) had to

Answer: d) had to

 1. Which of the following is the contracted negative form of “should” in the present tense?

a) shouldn’t b) should not c) shouldn’t have d) should’ve

Answer: a) shouldn’t

 1. Which of the following is the correct interrogative sentence using “may” in the present tense?

a) May I can help you? b) Can I may help you? c) May I help you? d) Should I may help you?

Answer: c) May I help you?

 1. Which of the following is the future tense form of “might”?

a) mought b) mighting c) mights d) will might

Answer: d) will might

 1. Which of the following is a correct statement using “could” in the past tense?

a) I can swim when I was six. b) She could speak French fluently. c) He can’t lift the weight yesterday. d) They could run faster than him.

Answer: b) She could speak French fluently.

 1. Which of the following is the negative form of “will” in the present continuous tense?

a) will be b) won’t c) will not d) will have

Answer: b) won’t

 1. Which of the following is the past participle form of “shall”?

a) shallen b) shalled c) shall d) should

Answer: c) shall

 1. Which of the following is a correct negative sentence using “might” in the present perfect tense?

a) He might have gone to the store. b) They might have finished their homework. c) You might not have seen the movie yet. d) We might have eaten at that restaurant before.

Answer: c) You might not have seen the movie yet.