نحوه استفاده برخی قیود در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی

آیا تفاوت قیدهای ‘just’, ‘yet’, ‘still’ و ‘already’ را می‌دانید و از طریقه استفاده از آن‌ها در جملات present perfect آگاهی دارید؟ در ادامه به نحوه استفاده برخی قیود در زبان انگلیسی می پردازیم.

به مثال‌های زیر در این مورد نگاه کنید:

I’ve just seen Sai. He’s really enjoying his new job.
We haven’t decided what to do yet.
I still haven’t called Yumi to see how she is.
I’ve already had lunch but I’ll join you for coffee.

توضیحات گرامر

اغلب از justyetstill and already درجملات present perfect به علت اینکه آنها مربوط به زمان حال هستند استفاده می‌شود.در این درس به معانی و طریقه استفاده از این کلمات در زمان present perfect می پردازیم.

just

JustJust در جملات present perfect به معنی “کمی قبلتر” است

 • I’ve just seen Susan coming out of the cinema.
 • Mike’s just called. Can you ring him back, please?
 • Have you just taken my pen?!

Just بین افعال کمکی (have/has) و قسمت سوم فعل ( past participle) می‌آید.

قید “just” یکی از قوی‌ترین و پرکاربردترین قواعد زبان انگلیسی است. این قید برای بیان کوتاهی زمانی استفاده می‌شود و به معنای “تازه”، “همین الان” یا “فقط” است.

استفاده دقیق از زمان

قید just برای بیان یک فاعلیت کوتاه یا کنار گذاشتن چیزی جدید یا ناگهانی استفاده می‌شود. علاوه بر این، “just” معمولاً با زمان حال ساده استفاده می‌شود، اما ممکن است با دیگر زمان ها نیز به کار رود. مثال:

 • I just finished my homework. (تازه کار خودم را تموم کردم.)
 • She has just arrived home. (او تازه به خانه رسیده است.)

استفاده در صحبت کردن درباره زمان

قید just برای بیان زمان کوتاهی که پیش از حال رخ داده است، استفاده می‌شود. مثلاً:

 • I saw him just a minute ago. (من او را فقط یک دقیقه قبل دیدم.)
 • They left just before you arrived. (آنها قبل از ورود شما ترک کردند.)

خواص دیگر

قید just همچنین برای بیان محدودیت و مقایسه استفاده می‌شود. به عنوان مثال، شما می‌توانید بگویید “It’s just too expensive” به معنای “خیلی گرون است.” همچنین گاهی اوقات قید just برای نشان دادن خستگی، عدم صبر یا عصبانیت نیز به کار می‌رود. مثلاً:

 • I’m just so tired today. (امروز بسیار خسته‌ام.)

جایگاه قید just در جمله

عموماً قید just در انتهای جمله قرار می‌گیرد. با این حال، در برخی موارد می‌توان آن را قبل از فعل قرار داد. به عنوان مثال، شما می‌توانید بگویید:

 • Just be careful while you’re driving. (همین الان وقتی رانندگی می‌کنی، با احتیاط می‌ران.)
 • He just called me a few minutes ago. (او تازه چند دقیقه پیش به من زنگ زده است.)
 1. قواعد گرامری: قید just همچنین می‌تواند جزء عبارات فعلی باشد، به عنوان مثال، “just do it” یا “just talk to him.” همچنین، اگر از قید just در جملات منفی استفاده می‌کنید، باید آن را بعد از فعل کمکی قرار دهید؛ به عنوان مث

yet

yetYet زمانی که با فعل present perfect استفاده شود به معنی “هر زمانی تا الان” است.ما از آن برای تاکید بر اینکه انتظار داریم اتفاقی به زودی رخ دهد استفاده می‌کنیم.Yet (در این مورد) فقط برای جملات سوالی و منفی آورده می‌شود.

 • Have you finished your homework yet?
 • I haven’t finished it yet. I’ll do it after dinner.
 • A. Where’s Sam? B: He hasn’t arrived yet.

قید “yet” در زبان انگلیسی برای بیان عدم انجام یا رخ دادن چیزی تا کنون استفاده می‌شود. این قید به معنای “هنوز”، “تاکنون” و “به هیچ وجه” نیز به کار می‌رود. در زیر توضیحات بیشتری درباره قید yet آورده شده است:

استفاده در جملات سؤالی

قید yet معمولاً در انتهای جملات سؤالی برای بیان عدم انجام یا رخ دادن چیزی تا کنون استفاده می‌شود. مثلاً:

 • Have you finished your homework yet? (منظور این است که آیا شما تاکنون کار خود را تمام کرده‌اید؟)
 • Has the mail arrived yet? (منظور این است که آیا پست تاکنون رسیده است؟)

استفاده در جملات منفی

قید yet نیز می‌تواند در جملات منفی استفاده شود. با این حال، قید yet در این حالت بیانگر عدم امکان اتفاقی در آینده نیست و به معنای “هنوز” است. مثلاً:

 • I haven’t finished my homework yet. (هنوز کار خود را تمام نکرده‌ام.)

استفاده در جملات شرطی

قید yet می‌تواند برای بیان یک شرط معکوس در جملات شرطی نوع سوم به کار رود. در این حالت، قید yet بیانگر عدم رخ دادن چیزی در گذشته است. مثلاً:

 • If he had studied harder, he wouldn’t have failed the exam yet. (اگر او بیشتر درس می‌خواند، هنوز نمره خوبی می‌گرفت.)

استفاده در جملات مثبت

قید yet ممکن است در برخی جملات مثبت به کار رود. در این حالت، قید yet به معنای “به زودی” استفاده می‌شود. مثلاً:

 • The train is arriving yet. (قطار به زودی می‌رسد.)

قواعد گرامری

در جملات منفی، قید yet بعد از فعل کمکی (مثل haven’t) قرار می‌گیرد. همچنین در جملات شرطی، قید yet بعد از فعل کمکی (مثل had) قرار می‌گیرد. همچنین، برای تأکید روی عدم رخ دادن چیزی تا کنون، می‌توانید قید yet را به کار ببرید. به عنوان مثال:

 • I still haven’t finished my homework yet. (هنوز کار خود را تمام نکرده‌ام.)
 • They haven’t told us the results of the test yet. (آنها هنوز نتیجه آزمون را به ما نگفته‌اند.)

still

stillStill زمانی که با فعل present perfect بیاید این معنی را می‌دهد که اتفاقی هنوز نیافتاده است. ما از آن برای تاکید بیشتر درمورد مواردی که انتظار داریم زودتر رخ دهد استفاده می‌کنیم. Still (در این مورد) فقط برای جملات منفی آورده می‌شود.

 • I’ve been waiting for an hour and the bus still hasn’t come.
 • They promised me that report yesterday but they still haven’t finished it.
 • She still hasn’t replied to my email. Maybe she’s on holiday.

Still بین فاعل و فعل کمکی (haven’t/hasn’t) قرار می‌گیرد.

قید “still” در زبان انگلیسی برای بیان ادامه یک وضعیت، فعالیت یا عمل به کار می‌رود. این قید به معنای “هنوز”، “باز هم”، “به همان شکل” و “تحت همان شرایط” نیز به کار می‌رود. در زیر توضیحات بیشتری درباره قید still آورده شده است:

استفاده در جملات منفی

قید still معمولاً در جملات منفی برای بیان این نکته استفاده می‌شود که یک فعالیت یا وضعیت تا کنون انجام نشده است. مثلاً:

 • I haven’t finished my homework still. (هنوز کار خودم را تمام نکرده‌ام.)
 • She still hasn’t arrived at the airport. (او هنوز به فرودگاه نرسیده است.)

استفاده در جملات مثبت

قید still می‌تواند در جملات مثبت نیز به کار رود. در این حالت، قید still بیانگر این است که یک وضعیت یا فعالیت همچنان ادامه دارد. مثلاً:

 • I’m still studying for the exam. (هنوز برای آزمون درس می‌خوانم.)
 • She’s still working on the project. (او هنوز به پروژه کار می‌کند.)

استفاده در جملات سؤالی

قید still معمولاً در انتهای جملات سؤالی برای بیان این نکته استفاده می‌شود که یک فعالیت یا وضعیت هنوز ادامه دارد. مثلاً:

 • Are you still working on that report? (آیا هنوز به آن گزارش کار می‌کنید؟)
 • Has she still not arrived? (آیا او هنوز نرسیده است؟)

قواعد گرامری

در جملات منفی، قید still بعد از فعل کمکی (مثل haven’t) قرار می‌گیرد. همچنین، در جملات مثبت، قید still بیشترین تأثیر خود را با قرار گرفتن در محل قید در جمله دارد. برای تأکید بیشتر بر اینکه یک وضعیت یا فعالیت هنوز ادامه دارد، می‌توانید قید still را به کار ببرید. به عنوان مثال:

 • I’m still not sure about this decision. (هنوز درباره این تصمیم مطمئن نیستم.)
 • She still has a lot of work to do. (او هنوز بسیاری از کارها را برای انجام دادن دارد.)

already

Already اگر در جملات present perfect بیاید به معنی “پیش از الان” است.ما از آن استفاده می‌کنیم تا تأکید کنیم که اتفاقی قبل از اتفاق دیگری یا زودتر از زمان مورد نظر افتاده است.

 • I’ve already spent my salary and it’s two weeks before payday.
 • He wanted to see Sudden Risk but I’ve already seen it.
 • The train’s left already!

Already بین فعل کمکی و فعل اصلی یا در انتهای عبارت می‌آید.

قید “already” در زبان انگلیسی برای بیان این نکته به کار می‌رود که یک عمل یا وضعیت قبلاً در گذشته انجام شده است. این قید به معنای “قبلاً”، “پیش از این” و “از پیش” نیز به کار می‌رود. در زیر توضیحات بیشتری درباره قید already آورده شده است:

استفاده در جملات مثبت

قید already معمولاً در جملات مثبت برای بیان این نکته استفاده می‌شود که یک فعالیت یا وضعیت در گذشته انجام شده است. مثلاً:

 • I have already finished my breakfast. (صبحانه خود را پیش از این تمام کرده‌ام.)
 • They have already booked their tickets. (آنها پیش از این بلیت‌هایشان را خریده‌اند.)

استفاده در جملات سؤالی

قید already معمولاً در انتهای جملات سؤالی برای بیان این نکته استفاده می‌شود که یک فعالیت یا وضعیت در گذشته انجام شده است. مثلاً:

 • Have you already finished your homework? (آیا شما پیش از این کار خود را تمام کرده‌اید؟)
 • Has he already left the office? (آیا او پیش از این از دفتر خارج شده است؟)

قواعد گرامری

قید already به عنوان قید زمان در حالت حال کامل (present perfect) به کار می‌رود. در جملات منفی، قید not قبل از already قرار می‌گیرد. همچنین، در جملات سؤالی، قید already بعد از فعل کمکی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

 • I haven’t already eaten breakfast. (صبحانه‌ام را هنوز نخورده‌ام.)
 • Hasn’t she already finished her work? (آیا او پیش از این کار خود را تمام نکرده است؟)

استفاده در جملات شرطی

قید already می‌تواند برای بیان یک شرط در جملات شرطی (if clauses) به کار رود. در این حالت، قید already بیانگر این است که شرط در گذشته برآورده شده است. مثلاً:

 • If she had already finished her work, she would have gone home. (اگر او پیش از این کار خود را تمام کرده بود، به خانه می‌رفت.)

تفاوت چهار قید به صورت خلاصه

1- just: قید just برای بیان عملی استفاده می شود که لحظاتی پیش انجام شده است. به عنوان مثال: I have just finished my homework. (من تازه تمرین خود را تمام کرده‌ام)

2- yet: قید yet برای بیان اینکه یک اتفاق هنوز رخ نداده است یا عملی تمام نشده است استفاده می شود. به عنوان مثال: He hasn’t finished his homework yet. (او تمرین خود را هنوز تمام نکرده است)

3- still: قید still برای بیان اینکه عملی همچنان در حال ادامه دارد استفاده می شود. به عنوان مثال: She is still working on her project. (او هنوز به پروژه‌اش کار می‌کند)

4- already: قید already برای بیان اینکه عملی پیش از زمان انتظار انجام شده است استفاده می شود. به عنوان مثال: We have already finished our dinner. (ما تازه شام خود را خورده‌ایم)

نمونه سوالات نحوه استفاده برخی قیود در زبان انگلیسی

 1. Have you finished your homework ____? a) just b) yet c) still d) already

Answer: b) yet

 1. She has ____ left for work. a) just b) yet c) still d) already

Answer: c) still

 1. He has ____ eaten breakfast. a) just b) yet c) still d) already

Answer: d) already

 1. Have they ____ arrived? a) just b) yet c) still d) already

Answer: d) already

 1. I ____ can’t find my keys. a) just b) yet c) still d) already

Answer: c) still

 1. He has ____ finished writing the report. a) just b) yet c) still d) already

Answer: a) just

 1. They haven’t ____ decided where to go on vacation. a) just b) yet c) still d) already

Answer: b) yet

 1. I have ____ sent the email. a) just b) yet c) still d) already

Answer: d) already

 1. The train ____ hasn’t arrived. a) just b) yet c) still d) already

Answer: c) still

 1. She has ____ completed the project. a) just b) yet c) still d) already

Answer: d) already