آموزش رایگان زبان

نحوه استفاده برخی قیود در زبان انگلیسی

آیا تفاوت قیدهای ‘just’, ‘yet’, ‘still’ و ‘already’ را می‌دانید و از طریقه استفاده از آن‌ها در جملات present perfect آگاهی دارید؟ در ادامه به نحوه استفاده برخی قیود در زبان انگلیسی می پردازیم.

به مثال‌های زیر در این مورد نگاه کنید:

I’ve just seen Sai. He’s really enjoying his new job.
We haven’t decided what to do yet.
I still haven’t called Yumi to see how she is.
I’ve already had lunch but I’ll join you for coffee.

توضیحات گرامر

اغلب از justyetstill and already درجملات present perfect به علت اینکه آنها مربوط به زمان حال هستند استفاده می‌شود.در این درس به معانی و طریقه استفاده از این کلمات در زمان present perfect می پردازیم.

just

Just در جملات present perfect به معنی “کمی قبلتر” است

I’ve just seen Susan coming out of the cinema.
Mike’s just called. Can you ring him back, please?
Have you just taken my pen?!

Just بین افعال کمکی (have/has) و قسمت سوم فعل ( past participle) می‌آید.

yet

Yet زمانی که با فعل present perfect استفاده شود به معنی “هر زمانی تا الان” است.ما از آن برای تاکید بر اینکه انتظار داریم اتفاقی به زودی رخ دهد استفاده می‌کنیم.Yet (در این مورد) فقط برای جملات سوالی و منفی آورده می‌شود.

Have you finished your homework yet?
I haven’t finished it yet. I’ll do it after dinner.
A. Where’s Sam? B: He hasn’t arrived yet.

Yet در انتهای جملات یا سوالات آورده می‌شود.

still

Still زمانی که با فعل present perfect بیاید این معنی را می‌دهد که اتفاقی هنوز نیافتاده است. ما از آن برای تاکید بیشتر درمورد مواردی که انتظار داریم زودتر رخ دهد استفاده می‌کنیم. Still (در این مورد) فقط برای جملات منفی آورده می‌شود.

I’ve been waiting for an hour and the bus still hasn’t come.
They promised me that report yesterday but they still haven’t finished it.
She still hasn’t replied to my email. Maybe she’s on holiday.

Still بین فاعل و فعل کمکی (haven’t/hasn’t) قرار می‌گیرد.

already

Already اگر در جملات present perfect بیاید به معنی “پیش از الان” است.ما از آن استفاده می‌کنیم تا تأکید کنیم که اتفاقی قبل از اتفاق دیگری یا زودتر از زمان مورد نظر افتاده است.

I’ve already spent my salary and it’s two weeks before payday.
He wanted to see 
Sudden Risk but I’ve already seen it.
The train’s left already!

Already بین فعل کمکی و فعل اصلی یا در انتهای عبارت می‌آید.