آموزش رایگان زبان

کتاب 504 واژه – درس 41 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
complacent pleased with oneself; self-satisfiedاز خود راضی
wasp an insect with a slender body and powerful stingزنبور
rehabilitate restore to good condition; make over in a new form; restore to former standing, rank, reputation, etc.توان بخشی
parole word of honor; conditional freedom; to free (a prisoner) under certain conditionsآزادی مشروط
vertical straight up and down with reference to the horizon, for example, a vertical lineعمودی
multitude a great number; a crowdتعداد زیاد، انبوه جمعیت
nominate name as a candidate for office; appoint to an officeنامزد کردن
potential possibility as opposed to actuality; capability of com- ing into being or action; possible as opposed to actual; capable of coming into being or actionپتانسیل
morgue place where bodies of unknown persons found dead are kept; the reference library of a newspaper officeسردخانه
preoccupied took up all the attentionگرفتار
upholstery coverings and cushions for furnitureتودوزی
indifferencelack of interest, care or attentionبی تفاوتی