آموزش رایگان زبان

Modals (اجازه و اجبار)

Modals (نتیجه گیری در زمان حال)

آیا می‌دانید چطور از افعال مودال در زمان اجازه گرفتن و اجبار باید استفاده کرد؟ در این درس می‌خواهیم درمورد Modals (اجازه و اجبار) در زبان انگلیسی صحبت کنیم.

به مثال‌های زیر که از افعال مودال (can, can’t, must, mustn’t, have to ,don’t have to ) استفاده کرده نگاه کنید:

You can put your shoes and coat over there.
You can’t leave your bike there.
I must call the electrician and get that light fixed.
You mustn’t worry about me. I’ll be fine.
You have to have a licence to drive a car.
You don’t have to have a licence to cycle on the roads.

توضیحات گرامر

ما غالباً از افعال با معنی مودال استفاده می‌کنیم تا در مورد اجازه و تعهد صحبت کنیم

Permission

can

ما اغلب برای درخواست و اجازه دادن از can استفاده می‌کنیم.

Can I sit here?
You can use my car if you like.
Can I make a suggestion?

could

ما همچنین می‌توانیم برای اجازه خواستن (اما نه اجازه دادن) از Could استفاده می‌کنیم. Could رسمی تر و مودبانه‌تر از can است.

Could I ask you something?
Could I interrupt?
Could I borrow your pen for a moment, please?

may

May رسمی‌ترین راه درخواست و اجازه است.

May I see your passport, please?
Customers may request a refund within a period of 30 days.
These pages may be photocopied for classroom use.

Prohibition

ما can’t و mustn’t را برای نشان دادن اینکه چیزی ممنوع است و اجازه استفاده نداریم بکار می‌بریم.

can’t

از can’t برای بیان چیزی که برخلاف قوانین است ، به ویژه هنگامی که ما این قوانین را وضع نکرده‌ایم استفاده می‌کنیم.

What does this sign say? Oh, we can’t park here.
You can’t take photos in the museum. They’re really strict about it.
Sorry, we can’t sell knives to under-18s.

must not/mustn’t

از must not  برای صحبت در مورد چیزهایی که مجاز به استفاده نیستیم استفاده می‌کنیم.بخصوص برای آگاهی مردم از علامت‌های عمومی و اعلامیه‌ها که در مورد قوانین و دستورات بکار برده می‌شود.

Visitors must not park in the staff car park.
Baggage must not be left unattended.
Guests must not make noise after 10 p.m.

از must not  وقتی این ممنوعیت از طرف گوینده انجام می‌شود استفاده می‌کنیم.

(Parent to child) You mustn’t say things like that to your sister.
(Teacher to student) You mustn’t be late to class.
I mustn’t let that happen again.

Obligation

ما از have to و must to برای بیان اجبار و الزام استفاده می‌کنیم.تفاوت کمی در نحوه استفاده از آن‌ها وجود دارد.

have to

Have to به ما نشان می‌دهد که الزام ایجاد شده از طرف شخص گوینده نیست و عامل بیرونی دارد.

We have to wear a uniform when we’re working in reception.
(Student to teacher) When do we have to hand in our homework?
Al has to work tomorrow so he can’t come.

گاهی اوقات این را “الزام خارجی” می‌نامیم.

must

Must بیانگر یک تعهد یا ضرورت شدید می‌باشد. این اغلب به ما نشان می‌دهد که این تعهد از طرف گوینده (یا مرجعی که حکم را نوشته است) ناشی می‌شود.

I must phone my dad. It’s his birthday today.
(Teacher to student) You must hand in your homework on Tuesday or you will lose ten per cent of your mark.
(Sign on a plane) Seat belts must be worn by all passengers.

توجه داشته باشید که ما برای ابراز تعهد در گذشته از Must استفاده نمی‌کردیم. ما به جای آن از have to استفاده می‌کردیم.

I had to pay £85 to renew my passport last week.

No obligation

don’t have to

از don’t have استفاده می‌کنیم که نشان دهیم هیچ تعهدی وجود ندارد. اگر بخواهید می‌توانید کاری انجام دهید اما اجباری نیست.

You don’t have to wear a tie in our office but some people like to dress more formally.
You don’t have to go to the bank to do a transfer. You can do it online.
You don’t have to come with me, honestly. I’ll be fine!