گرامر پایه: ترتیب صفت‌ها

ترتیب صفت‌ها

در بسیاری از زبان‌ها، صفت‌هایی که نشان‌دهنده ویژگی‌ها هستند، معمولاً به ترتیب خاصی رخ می‌دهند. به طور کلی، ترتیب صفت در انگلیسی به این صورت است:

مقدار یا تعداد،کیفیت یا نظر، اندازه، سن، شکل، رنگ، صفت مناسب (اغلب ملیت، محل مبدأ دیگر، یا ماده) …

مثال‌هایی از ترتیب صفت‌ها

در زبان انگلیسی، ترتیب صفات قبل از اسم به گونه‌ای مشخص شده است که باید به ترتیب خاصی رعایت شود. این ترتیب به صورت زیر است:

1- Opinion: صفتی که دیدگاه و احساس نویسنده درباره مفهوم را بیان می‌کند، مثلاً beautiful، ugly، nice

2- Size: صفتی که اندازه مفهوم را بیان می‌کند، مثلاً big، small، tiny

3- Age: صفتی که سن مفهوم را بیان می‌کند، مثلاً old، young، new

4- Shape: صفتی که شکل مفهوم را بیان می‌کند، مثلاً round، square، flat

5- Color: صفتی که رنگ مفهوم را بیان می‌کند، مثلاً green، blue، red

6- Origin: صفتی که منشأ مفهوم را بیان می‌کند، مثلاً American، Canadian، Japanese

7- Material: صفتی که جنس مفهوم را بیان می‌کند، مثلاً wooden، metal، plastic

8- Purpose: صفتی که هدف مفهوم را بیان می‌کند، مثلاً cooking، cleaning، writing

برای نمونه، در جمله “I bought a beautiful small French book for my new library”، ترتیب صحیح صفات به شکل زیر است: Opinion (beautiful) – Size (small) – Origin (French) – Purpose (book) – Age (new)

در این جمله ابتدا دیدگاه و خصوصیت زیبایی بیان شده، سپس اندازه کوچک، منشأ فرانسوی، هدف کتاب و در آخر سن جدید کتاب بیان شده است. رعایت ترتیب صحیح صفات در جملات، به گونه‌ای است که باعث روانی‌تر شدن و گفتار قابل درک‌تر می‌شود.

برای مثال:

  • A beautiful old house (Opinion – Age)
  • A big round table (Size – Shape)
  • A small red car (Size – Color)
  • An Italian leather jacket (Origin – Material)

لازم به ذکر است که در برخی موارد ممکن است از ترتیب معکوس نیز استفاده شود، به عنوان مثال:

  • Red delicious apples (Color – Opinion)
  • Big scary dogs (Size – Opinion)

ترتیب صفت‌ها

در جمله‌ها، Adjectives معمولاً قبل از اسم‌هایی که اصلاح می‌کنند یافت می‌شوند، اما اگر با کاما از هم جدا شوند، ممکن است بعد از اسم بیایند یا ممکن است بعد از یک فعل پیوند دهنده بیایند.

صفت قبل از اسم:

The fluffy white clouds floated across the sky

صفت بعد از اسم:

اگر در اطراف آنها کاما قرار داده شود، می توان صفت‌ها را بلافاصله به بعد از اسم منتقل کرد. این می‌تواند بسیار موثر باشد.

The clouds, white and fluffy, floated across the sky

صفت بعد از فعل:

متمم‌های موضوعی که صفت هستند، صفت‌های محمول هستند. صفت‌های محمول بعد از فعل پیوند دهنده آمده‌اند.

The clouds were fluffy and white.

در نحو انگلیسی، صفت‌ها به ترتیب خاصی تعلق دارند:

Determiners Quantifiers Opinions Facts
Physical Traits
articles possessives demonstratives numbers amounts sequence opinions
evaluation
size length / shape condition age color pattern origin material purpose / kind noun as adjective
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
The two comfortable old blue recliner chairs
My many faithful, friendly big black spotted Labrador retrievers

نکته: بیشتر افرادی که بومی انگلیسی زبان هستند تشخیص می‌دهند که چه زمانی صفت‌ها نامرتب هستند.
نکته: به طور کلی دو یا سه صفت بعد از نشانگر تعیین کننده یا اسم کافی است. بسیاری از صفت‌ها، مانند مثال‌های بالا، عجیب به نظر می‌رسند.

مختصات در مقابل تجمعی

صفت‌های مختص اسم‌ها را به همین صورت تغییر می‌دهند. آن‌ها همین ویژگی را توصیف می‌کنند. آن‌ها اغلب “صفت‌های برابر” نامیده می‌شوند. اکثر صفت‌های مختصات صفت‌های نظر یا ارزیابی هستند. ما معمولاً بیش از یک صفت از هر یک از دسته‌های دیگر را با هم استفاده نمی‌کنیم، زیرا آن‌ها زائد به نظر می‌رسند.

The elegant, wealthy lady looks like a model.

صفت‌های تجمعی بر روی یکدیگر ساخته می‌شوند و باید به ترتیب خاصی باشند. آن‌ها به همان‌اندازه مهم هستند و انواع مختلفی از اطلاعات را ارائه می‌دهند

The big old black bull followed the young Brahma cow.

توضیح سنتی:

روش بررسی قرار دادن و بین صفت‌ها یا دیدن اینکه آیا می‌توان آن‌ها را تغییر داد یا خیر. اگر و می‌توان اضافه کرد، یا می‌توان آن‌ها را تغییر داد و همچنان طبیعی به نظر می‌رسید، یک کاما اضافه کنید.

The elegant and wealthy lady looks like a model.   (sounds fine)
The wealthy, elegant lady looks like a model.   (sounds fine)

اما نه:

The big and old and black bull followed the young and Brahma cow.   (doesn’t work)
The black old big bull followed the Brahma young cow.   (doesn’t work)

شاید یک توضیح ساده تر: اگر دو صفت در نمودار بالا عدد یکسانی داشته باشند، به کاما نیاز دارند.

he elegant (#7) , wealthy (#7)  lady looks like a model

(صفت مختصات)

The big (#8) old (#11) black (#12)  bull followed the young (#11) Brahma (#14)  cow

(صفت‌های تجمعی)

معانی زوجی: گاهی اوقات صفت تجمعی با اسم کار می‌کند تا معنای زوجی تقریباً مانند یک اسم مرکب ایجاد کند. کاما نمی‌گیرند.

the cute [little boy] = a little boy who is cute
a frosted [chocolate cake] = a chocolate cake that is frosted
a delicious {frosted [chocolate cake]} = a frosted chocolate cake that is delicious

وضوح: گاهی اوقات یک کاما درج می‌شود تا مشخص شود که دو صفت به جای اینکه همه صفت‌ها اسم واحد را تغییر دهند، یک ترکیب صفت-اسم را تغییر می‌دهند.

the cunning, sneaky red foxes (red foxes are cunning and sneaky)
the cunning sneaky red foxes (the sneaky red foxes are cunning)

جدول ترتیب صفت‌ها

لازم به ذکر است که جدول زیر فقط یک راهنمای کلی است و ممکن است در برخی موارد ترتیب صفات تغییر کند.

Opinion Size Age Shape Color Origin Material Purpose
nice big old square red French wooden cooking
terrible small young round blue Italian metal cleaning
beautiful tall ancient triangular green Chinese glass decorative
interesting short new rectangular yellow American plastic educational

در این جدول، ستون‌ها به ترتیب از چپ به راست، صفات مختلف برای توصیف یک اسم هستند. هر سطر نیز می‌تواند یک مثال از ترکیب مناسبی از صفات باشد. به عنوان مثال، “a nice big old square French wooden cooking table”، “a terrible small young round Italian metal cleaning pot” و “an interesting short new rectangular American plastic educational bookshelf”.

مثال ترتیب صفت‌ها در قالب یک داستان

داستان انگلیسیStory

An old, rundown house sat on a quiet, dusty street in the middle of nowhere. The faded, peeling paint and broken windows gave it a spooky vibe. Inside, however, the cozy, warm atmosphere made it feel like home. A small, furry cat roamed around, meowing for attention. Despite the house’s flaws, it was perfect for the young couple who were looking for a fixer-upper project.

ترجمه داستان

یک خانهٔ کهنه و ویران، در خیابانی ساکت و غبارآلود واقع در میان هیچ کجا، قرار داشت. رنگ پوسیده و جدا شده و پنجره‌های شکسته، به دلیل وحشتناکی به آن می‌بخشید. با این حال، در داخل، فضای دنج و گرمش، همانند خانه‌ای نشاط‌بخش، به نظر می‌رسید. یک گربهٔ کوچک و پرپشت برای جذب توجه به دور می‌رفت و می‌نواخت. علیرغم نقص‌های خانه، برای زوج جوانی که در جستجوی یک پروژهٔ تعمیر و نوسازی بودند، کامل بود.

نکات گرامری

  • در این داستان از ترتیب صفات برای توصیف خانه استفاده شده است.
  • توصیف خانه با استفاده از زبانی شدید و واضح صورت گرفته است.
  • صفات در جملات اول به ترتیب Age – Condition مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در جملهٔ سوم، صفت “cozy” برای توصیف فضای داخلی خانه، مورد استفاده قرار گرفته است.
  • صفت “small” برای توصیف گربه به عنوان یک صفت اندک‌تر، بعد از صفت‌های “old” و “rundown” قرار داده شده است.