آموزش رایگان زبان

آموزش وجه وصفی در زبان انگلیسی

آموزش وجه وصفی در زبان انگلیسی

در این درس به آموزش وجه وصفی در زبان انگلیسی می‌پردازیم.وجه وصفی یا (Participle clauses)برای توصیف اسم، عبارت اسمی، فعل و یا عبارت فعلی به کار می‌روند و می‌توانند نقش قید یا صفت داشته باشند.وجه‌های وصفی به ما کمک می‌کنند تا با استفاده از کلمات کمتر، منظورمان را بیان کنیم.

وجه وصفی یا adjective، به کلماتی گفته می‌شود که به صفت های اسم و ضمیر اشاره دارد و ویژگی های اسم را توصیف می‌کند. برای مثال، کلمات beautiful، happy، tall، big و small، همه از نوع وجه وصفی هستند.

در زبان انگلیسی، وجه وصفی بعد از اسم قرار می‌گیرد و به آن ویژگی‌های اسم را توصیف می‌کند. برای مثال، در عبارت “a beautiful flower”، کلمه beautiful وجه وصفی است که به اسم flower اشاره دارد و ویژگی زیبایی آن را توصیف می‌کند.

وجه وصفی می‌تواند به عنوان صفت تکی به کار رود یا با افعال کمکی مثل be، seem، become و feel به کار رود تا ویژگی های اسم را بیان کند. برای مثال:

 • She is beautiful. (وجه وصفی به صورت تکی به کار رفته است)
 • The flower seems beautiful. (وجه وصفی با فعل seem به کار رفته است)
 • He became happy. (وجه وصفی با فعل become به کار رفته است)

همچنین، برخی وجوه وصفی مانند good، bad، beautiful و ugly، می‌توانند به عنوان اسم نیز به کار روند. برای مثال، در عبارت “the good, the bad, and the ugly”، کلمات good، bad و ugly به عنوان اسم به کار رفته‌اند و به مفهوم خوبی، بدی و زشتی اشاره می‌کنند.

به مثال‌های زیر که از وجه وصفی استفاده کرده‌اند نگاه کنید:

 • Looked after carefully, these boots will last for many years.
 • Not wanting to hurt his feelings, I avoided the question.
 • Having lived through difficult times together, they were very close friends.

توضیحات گرامر

وجه وصفی به ما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از کلمات کمتر، منظور خود را برسانیم . وجه‌های وصفی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

وجه وصفی حال (present participle) (goingreadingseeingwalking, etc)

وجه وصفی گذشته (past participle) (gonereadseenwalked, etc)

وجه وصفی کامل (perfect participle) (having gonehaving readhaving seenhaving walked, etc)

با استفاده از وجه وصفی در جملاتی که عبارت وصفی و فعل در جمله اصلی وجود دارند فاعل های مختلف داشت.

Waiting for Ellie, I made some tea. (While was waiting for Ellie, made some tea.)

وجه وصفی زمان مشخصی ندارند. زمان با فعل در بند اصلی نشان داده می‌‌شود.

وجه وصفی عمدتاً در متن‌های مکتوب ، به ویژه در سبک ادبی ، دانشگاهی یا روزنامه نگاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وجه وصفی حال (Present participle clauses)

در اینجا چند روش متداول برای استفاده از present participle clauses وجود دارد. توجه داشته باشید که present participle معنای مشابه افعال معلوم دارند.

 • برای دادن نتیجه یک عمل
 • The bomb exploded, destroying the building.

 • برای دادن دلیل یک عمل
 • Knowing she loved reading, Richard bought her a book.

 • صحبت در مورد عملی که همزمان با یک اقدام دیگر اتفاق افتاده است
 • Standing in the queue, I realised I didn’t have any money.

 • برای افزودن اطلاعات در مورد موضوع بند اصلی
 • Starting in the new year, the new policy bans cars in the city centre.

وجه وصفی گذشته (past participle)

در اینجا چند روش معمول وجود دارد که ما از past participle clauses استفاده می‌‌کنیم. توجه داشته باشید که past participles به طور معمول معنای مجهول دارند.

 • با معنای مشابه جمله شرطی if
 • Used in this way, participles can make your writing more concise. (If you use participles in this way, … )

 • برای دادن دلیل یک فعالیت
 • Worried by the news, she called the hospital.

 • برای افزودن اطلاعات در مورد موضوع بند اصلی
 • Filled with pride, he walked towards the stage.

وجه وصفی کامل (perfect participle)

Perfect participle clauses نشان می‌دهد عملی که توصیف می‌کند قبل از عملی که در بند اصلی آمده است به پایان رسیده است. می‌توان Perfect participles را به گونه‌ای ساخت که معنایی معلوم یا مجهول داشته باشد.

Having got dressed, he slowly went downstairs.
Having finished their training, they will be fully qualified doctors.
Having been made redundant, she started looking for a new job.

Participle clauses after conjunctions and prepositions

وجه وصفی بخصوص زمانی که به همراه ing می‌آید، با حروف ربط و اضافه‌ای مثل beforeafterinstead ofonsincewhenwhile و in spite of همراه می‌‌‌شود.

Before cooking, you should wash your hands.
Instead of complaining about it, they should try doing something positive.
On arriving at the hotel, he went to get changed.
While packing her things, she thought about the last two years.
In spite of having read the instructions twice, I still couldn’t understand how to use it.