گذشته ساده و گذشته استمراری

گذشته ساده و گذشته استمراری

در این درس آموزش زبان انگلیسی به یادگیری  گرامر گذشته ساده و گذشته استمراری می‌پردازیم.

آیا طریقه استفاده از simple past و continuous past را می‌دانید؟

wake up

When I woke up this morning, it was snowing.
I was sleeping when you called me.

توضیحات گرامر

گذشته استمراری و گذشته ساده به ما کمک می‌کنند تا نشان دهیم که چگونه دو عمل یا موقعیت که در گذشته اتفاق افتاده اند به هم متصل شده‌‌اند.

Simple past

گذشته ساده simple past

simple past به ما نشان می‌دهد که یک عمل در گذشته اتفاق افتاده است ، نه در زمان حال. افعال با قاعده در زمان استفاده برای زمان گذشته در انتهای کلمه-ed می‌گیرند ( calledplayedarrived) افعال بی قاعده شکل متفاوتی دارند ، و برای استفاده در زمان گذشته تغییر پیدا می‌کنند.(wake → wokebreak → brokefeel → felt)

My parents called me yesterday.
I woke up early this morning.
Sam played basketball when he was at university.

برای منفی کردن از didn’t و فعل به صورت ساده استفاده می‌کنیم.

My parents didn’t call me yesterday.
I didn’t wake up early this morning.

برای سوالی کردن از did به همراه فاعل و فعل به صورت ساده استفاده می‌کنیم.

Did you wake up early this morning?
Did Sam play basketball when he was at university?

Continuous past

گذشته استمراری

گذشته استمراری به ما نشان می‌دهد که یک عمل قبلاً در یک زمان مشخص در گذشته در حال انجام بوده است.

What were you doing at 8 p.m. last night? I was studying.

این جمله به این معنی است که من قبل از ساعت 8 شب شروع به مطالعه کردم و تا بعد از ساعت 8 شب ادامه دادم.

گذشته استمراری همچنین می تواند نشان دهد که یک فعالیت مدتی در حال انجام بوده است ، نه فقط برای یک لحظه.

We were cleaning the house all morning.

برای ساخت گذشته استمراری از was یا were و فعل به شکل ing دار استفاده می‌شود.

She couldn’t come to the party. She was working.
Three years ago, we were living in my home town.
I tried to give him some advice, but he wasn’t listening.
What were you doing this time last year?

گذشته ساده و گذشته استمراری

وقتی از این دو زمان با هم استفاده می‌کنیم به این معنی است که فعل ساده گذشته در میانه فعل استمراری که در حال انجام بوده است اتفاق افتاده است.

While I was studying, I suddenly felt sleepy.

ما غالبا از این زمان‌ها برای نشان دادن فعلی که فعالیت دیگری را قطع کرده باشد استفاده می‌کنیم.

 broke my leg when I was skiing.
As I was going to work, I saw an old friend.
We were watching television when the power went off.

متوجه تفاوت میان این دو جمله می‌شوید؟

When the guests arrived, Jane was cooking dinner.
When the guests arrived, Jane cooked dinner.

در جمله اول ، جین قبل از رسیدن مهمانان شروع به پختن شام کرد. ما این را می‌دانیم زیرا از گذشته به شکل استمراری استفاده می‌کند. در جمله دوم ، ابتدا مهمانان رسیدند و سپس جین شروع به آشپزی کرد.