آموزش رایگان زبان

استفاده از 'used to'و 'would' در زبان انگلیسی

در این درس می‌خواهیم به دلایل استفاده از ‘used to’و ‘would’ در زبان انگلیسی بپردازیم.آیا می‌دانید چطور در مورد عاداتی که در گذشته داشته‌اید با استفاده از used to, would و فعل گذشته ساده صحبت کنید.به مثال‌های زیر نگاه کنید:

They used to live in London.
I didn’t use to like olives.
We would always go to the seaside for our holidays.
But one holiday we went to the mountains instead.

 

توضیحات گرامر

در مورد استفاده از ‘used to’و ‘would’ در زبان انگلیسی باید گفت وقتی درباره چیزهایی در گذشته صحبت می‌کنیم که دیگر واقعیت ندارند ، می‌توانیم آن را به روش‌های مختلف بیان کنیم

Used to + infinitive

می‌توانیم از used toاستفاده کنیم تا در مورد حالات گذشته که دیگر درست نیستند صحبت کنیم

We used to live in New York when I was a kid.
There didn’t use to be a supermarket there. When did it open?
Did you use to have a garden?

ما همچنین می‌توانیم با  used to در مورد عادت‌های گذشته صحبت کنیم (کارهای تکراری گذشته) که دیگر اتفاق نمی‌افتند.

I used to go swimming every Thursday when I was at school.
She used to smoke but she gave up a few years ago.

used to + infinitive نباید با be/get used to + -ing اشتباه گرفته شود زیرا معانی متفاوتی دارند.

Would

می‌توانیم از would استفاده کنیم و در مورد اقدامات مکرر گذشته صحبت کنیم که دیگر اتفاق نمی‌افتند.

Every Saturday I would go on a long bike ride.
My dad would read me amazing stories every night at bedtime.

در بیان عادات گذشته would  مقداری از used to رسمی تر است و همینطور اغلب در داستان ها استفاده می شود.به طور معمول از حالت منفی یا سوالی would برای عادات گذشته استفاده نمی شود.توجه داشته باشید که نمی توانیم از would  برای حالات گذشته استفاده کنیم.

Past simple

معمولا از گذشته ساده برای جایگزینی  used to or would to زمانی که در مورد حالات یا عادات گذشته صحبت می شود ، استفاده می کنیم.

We went to the same beach every summer.
We used to go to the same beach every summer.
We would go to the same beach every summer.

گذشته ساده بر روی تکرار تاکید ندارد و در مورد چیزی است که فقط یکبار در گذشته انجام شده است.

I went to Egypt in 2014.