افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی

افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی

در این درس به توضیحاتی در مورد افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی می‌پردازیم. شیوه استفاده از افعال عبارتی مثل عبارات زیر را می‌دانید؟

pick the kids upturn the music down یا look after my cat?

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

This is the form. Please can you fill it in?
Why are you bringing that argument up now?
Police are looking into connections between the two crimes.
We need to come up with a solution.

توضیحات گرامر افعال عبارتی (Phrasal Verbs)

افعال عبارتی به ویژه در زمینه‌های غیررسمی در انگلیسی بسیار رایج است. آنها از یک فعل و یک کلمه یا گاهی اوقات از دو کلمه تشکیل شده‌اند که این کلمه اغلب معنی فعل را تغییر می‌دهد.

I called Jen to see how she was. (call = to telephone)
They’ve called off the meeting. (call off = to cancel)

از نظر ترتیب کلمات، دو نوع فعل اصلی وجود دارد: تفکیک‌پذیر و تفکیک ناپذیر.

Separable

با افعال عبارتی قابل تفکیک، فعل و کلمه می‌توانند از هم جدا یا با هم باشند.

They’ve called the meeting off.
OR
They’ve called off the meeting.

زمانی که ز ضمایر استفاده شود باید فعل و ضمیر جدا از هم باشند.

The meeting? They’ve called it off.

در اینجا برخی از افعال عبارتی متمایز قابل تفکیک آورده شده‌اند:

I didn’t want to bring the situation up at the meeting.
(bring up = start talking about a particular subject)

Please can you fill this form in?
(fill in = write information in a form or document)

I’ll pick you up from the station at 8 p.m.
(pick up = collect someone in a car or other vehicle to take them somewhere)

She turned the job down because she didn’t want to move to Glasgow.
(turn down = to not accept an offer)

Non-separable

برخی از افعال عبارتی را نمی‌توان جدا کرد.

Who looks after the baby when you’re at work?

حتی وقتی ضمیر وجود دارد، فعل و کلمه با هم می‌مانند.

Who looks after her when you’re at work?

در اینجا چند افعال عبارتی غیر قابل تفکیک رایج آورده شده است:

came across your email when I was clearing my inbox.
(come across = to find something by chance)

The caterpillar turned into a beautiful butterfly.
(turn into = become)

It was quite a major operation. It took months to get over it and feel normal again.
(get over = recover from something)

We are aware of the problem and we are looking into it.
(look into = investigate)

With two particles

افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی با دو کلمه نیز قابل تفکیک نیستند. حتی اگر از ضمیر استفاده کنید، آن را بعد از کلمه قرار می‌دهید.

Who came up with that idea?
(come up with = think of an idea or plan)

Let’s get rid of these old magazines to make more space.
(get rid of = remove or become free of something that you don’t want)

I didn’t really get on with my stepbrother when I was a teenager.
(get on with = like and be friendly towards someone)

Can you hear that noise all the time? I don’t know how you put up with it.
(put up with = tolerate something difficult or annoying)

The concert’s on Friday. I’m really looking forward to it.
(look forward to = be happy and excited about something that is going to happen)

Pharsal verbs with talk

نکات گرامری افعال عبارتی (Phrasal Verbs)

در ادامه ده نکته گرامری درباره افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی برای شما آورده شده است:

  1. ترکیب فعل و حرف اضافه در افعال عبارتی، معنی کلمات تشکیل دهنده را تغییر می‌دهد.
  2. بسیاری از افعال عبارتی رایج در زبان انگلیسی هستند و برای صحبت کردن به طور طبیعی با این زبان، باید آن‌ها را بلد باشید.
  3. بسیاری از افعال عبارتی در زبان انگلیسی، شامل یک فعل عملیاتی و یک حرف اضافه هستند که با هم ترکیب شده‌اند.
  4. بعضی از افعال عبارتی در زبان انگلیسی همراه با حرف اضافه قبل از فعل می‌آیند، و بعضی هم بعد از فعل قرار می‌گیرند.
  5. چندین حرف اضافه ممکن است در ترکیب فعل عبارتی باشند، و به دلیل تفاوت معنایی با یکدیگر، برای صحیح استفاده کردن از آن‌ها، باید به خوبی بدانید کدام حرف اضافه را باید با فعل استفاده کنید.
  6. برخی افعال عبارتی دارای چندین معنی هستند و ممکن است در جمله‌های مختلف به کار روند.
  7. برای برخی افعال عبارتی، معنای نهفته آن‌ها را نمی‌توان با ترجمه کلمه به کلمه تفسیر کرد، بلکه باید معنای کلی جمله را بفهمید.
  8. برای استفاده صحیح از افعال عبارتی، باید به ترتیب حروف قواعد گرامری زبان انگلیسی توجه کنید.
  9. برای یادگیری افعال عبارتی، بهتر است آن‌ها را در متن‌های مختلف و در دستورهای مختلف زبان انگلیسی دنبال کنید تا به کاربرد صحیح آن‌ها در جمله‌های واقعی آشنا شوید.
  10. برای تقویت یادگیری، می‌توانید با استفاده از کتاب‌های آموزشی یا منابع آنلاین، فعل عبارتی را به همراه جمله مثال یادداشت کرده و سپس خود را با معنی آن آشنا کنید.