آموزش رایگان زبان

زمان حال کامل present perfect در زبان انگلیسی

در این درس می‌خواهیم به توضیح زمان حال کامل present perfect در زبان انگلیسی بپردازیم. می‌دانید چه زمانی‌هایی از عباراتی مثل زیر استفاده می‌شود؟

She’s called every day this week, I’ve broken my leg و Have you ever been to Scotland?

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

He’s been to ten different countries.
I haven’t seen her today.
My phone’s run out of battery. Can I use yours?
Have you ever dyed your hair a different colour?

توضیحات گرامر

زمان حال کامل (have or has + past participle) نشان دهنده‌ی کاری است که در یک زمان نا معین(معمولاً گذشته) اتفاق افتاده است ولی اثر و نتیجه‌اش هنوز تا زمان حال باقی است.

Unfinished time and states

معمولاً برای بیان آنچه در یک دوره زمانی ناتمام انجام داده‌ایم ، مانند امروز ، این هفته ، امسال و غیره و با عباراتی مانند so faruntil nowbefore ، از زمان حال کامل present perfect در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم.

They’ve been on holiday twice this year.
We haven’t had a lot of positive feedback so far.
I’m sure I’ve seen that film before.

همچنین از آن برای گفتن در مورد تجربیات زندگی استفاده می‌کنیم ، زیرا زندگی ما نیز یک دوره زمانی ناتمام است. ما اغلب از never در جملات منفی و ever در جملات سوالی استفاده می‌کنیم.

I’ve worked for six different companies.
He’s never won a gold medal.
Have you ever been to Australia?

ما همچنین از حال کامل برای صحبت در مورد حالتهای ناتمام استفاده می‌کنیم با استفاده از forsince و how long.

She’s wanted to be a police officer since she was a child.
I haven’t known him for very long.
How long have you had that phone?

Finished time and states

اگر بگوییم وقتی اتفاقی افتاده است ، یا احساس کنیم آن قسمت از زندگی ما تمام شده است ، از گذشته ساده استفاده می‌کنیم.

We visited Russia for the first time in 1992.
I went to three different primary schools.
Before she retired, she worked in several different countries.

ما همچنین از حالت های past simple برای حالت های تمام شده استفاده می‌کنیم.

We knew all our neighbours when we were children.
I didn’t like bananas for a really long time. Now I love them!

Past actions with a result in the present 

می‌توانیم از زمان حال کامل برای صحبت در مورد عملی که در گذشته  اتفاق افتاده استفاده کنیم که نتیجه ای در زمان حال دارد.

He’s broken his leg so he can’t go on holiday.
There’s been an accident on the main road, so let’s take a different route.
They haven’t called me, so I don’t think they need me today.

باز هم ، اگر بگوییم چه زمانی این اتفاق افتاده است ، ما از گذشته ساده استفاده می‌کنیم.

He broke his leg last week so he can’t go on holiday.

با این حال ، اغلب از حال کامل با کلماتی شامل justrecentlyalreadyyet و still بکار می‌بریم.

We’ve recently started going to the gym.
She’s already finished season one and now she’s watching season two.
Have you checked your emails yet?