زمان حال کامل present perfect در زبان انگلیسی

در این درس می‌خواهیم به توضیح زمان حال کامل present perfect در زبان انگلیسی بپردازیم. می‌دانید چه زمانی‌هایی از عباراتی مثل زیر استفاده می‌شود؟

زمان حال کامل (Present Perfect) یکی از زمان‌های پیچیده در زبان انگلیسی است و برای بیان اتفاقاتی که در گذشته شروع شده‌اند ولی باعث ایجاد تأثیراتی در حال حاضر هستند، استفاده می‌شود.

فرمول این زمان به صورت زیر است: Subject + have/has + past participle verb

برای شکل‌گیری فعل شکل سوم (past participle)، باید فعل را با ed به پایان برسانید. در برخی از موارد، شکل سوم با قاعده خاصی تشکیل می‌شود. برای مثال:

 • برای فعل‌های با قاعده: played, watched, finished, lived
 • برای فعل‌های بی‌قاعده: eaten, written, seen, gone

در ادامه چند مثال از زمان حال کامل آورده شده است:

 • I have visited London many times. (من چندین بار به لندن سفر کرده‌ام.)
 • She has already eaten breakfast. (او قبلاً صبحانه خورده است.)
 • They have lived in this city for 10 years. (آنها 10 سال است که در این شهر زندگی می‌کنند.)
 • We haven’t finished our homework yet. (ما هنوز تمرینات خانه را تمام نکرده‌ایم.)
 • Have you ever visited Paris? (آیا تا به حال به پاریس سفر کرده‌اید؟)

She’s called every day this week, I’ve broken my leg و Have you ever been to Scotland?

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

 • He’s been to ten different countries.
 • I haven’t seen her today.
 • My phone’s run out of battery. Can I use yours?
 • Have you ever dyed your hair a different colour?

توضیحات گرامر

present-perfect-english

زمان حال کامل (have or has + past participle) نشان دهنده‌ی کاری است که در یک زمان نا معین(معمولاً گذشته) اتفاق افتاده است ولی اثر و نتیجه‌اش هنوز تا زمان حال باقی است.

Unfinished time and states

معمولاً برای بیان آنچه در یک دوره زمانی ناتمام انجام داده‌ایم ، مانند امروز ، این هفته ، امسال و غیره و با عباراتی مانند so faruntil nowbefore ، از زمان حال کامل present perfect در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم.

 • They’ve been on holiday twice this year.
 • We haven’t had a lot of positive feedback so far.
 • I’m sure I’ve seen that film before.

همچنین از آن برای گفتن در مورد تجربیات زندگی استفاده می‌کنیم ، زیرا زندگی ما نیز یک دوره زمانی ناتمام است. ما اغلب از never در جملات منفی و ever در جملات سوالی استفاده می‌کنیم.

 • I’ve worked for six different companies.
 • He’s never won a gold medal.
 • Have you ever been to Australia?

ما همچنین از حال کامل برای صحبت در مورد حالتهای ناتمام استفاده می‌کنیم با استفاده از forsince و how long.

 • She’s wanted to be a police officer since she was a child.
 • I haven’t known him for very long.
 • How long have you had that phone?

Finished time and states

اگر بگوییم وقتی اتفاقی افتاده است ، یا احساس کنیم آن قسمت از زندگی ما تمام شده است ، از گذشته ساده استفاده می‌کنیم.

 • We visited Russia for the first time in 1992.
 • I went to three different primary schools.
 • Before she retired, she worked in several different countries.

ما همچنین از حالت های past simple برای حالت های تمام شده استفاده می‌کنیم.

 • We knew all our neighbours when we were children.
 • I didn’t like bananas for a really long time. Now I love them!

Past actions with a result in the present 

می‌توانیم از زمان حال کامل برای صحبت در مورد عملی که در گذشته  اتفاق افتاده استفاده کنیم که نتیجه ای در زمان حال دارد.

 • He’s broken his leg so he can’t go on holiday.
 • There’s been an accident on the main road, so let’s take a different route.
 • They haven’t called me, so I don’t think they need me today.

باز هم ، اگر بگوییم چه زمانی این اتفاق افتاده است ، ما از گذشته ساده استفاده می‌کنیم.

 • He broke his leg last week so he can’t go on holiday.

با این حال ، اغلب از حال کامل با کلماتی شامل justrecentlyalreadyyet و still بکار می‌بریم.

 • We’ve recently started going to the gym.
 • She’s already finished season one and now she’s watching season two.
 • Have you checked your emails yet?
Present-Perfect-HiEnglish

ده نکته گرامری زمان حال کامل (Present Perfect)

۱. این زمان بیانگر عملی است که در گذشته شروع شده و تا حالا همچنان ادامه دارد یا تاثیرات آن در حال حاضر قابل مشاهده است.

۲. در این زمان، از فعل have/has به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شود.

۳. بعد از have/has، باید فعل سوم یا Past Participle بکار برده شود.

۴. Past Participle برای بسیاری از فعل‌ها با اضافه کردن ed به فعل ساده حاصل می‌شود. به عنوان مثال: play – played، watch – watched، work – worked و غیره.

۵. هنگام استفاده از این زمان، زمان دقیق انجام عمل مشخص نیست و فقط می‌دانیم که آن در گذشته شروع شده است و تا حالا ادامه دارد.

۶. برخی از فعل‌ها برای ساخت Past Participle از قاعده اصطلاحی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال: go – gone، do – done، eat – eaten و غیره.

۷. فعل‌هایی که Past Participle آن‌ها با تغییر صوتی ساخته می‌شود، به عنوان irregular verbs شناخته می‌شوند. به عنوان مثال: eat – eaten، run – run، swim – swum و غیره.

۸. برای افراد سوم شخص مفرد (he/she/it)، از has به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شود. برای سایر افراد، از have به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شود.

۹. برای اسم‌های جمع، از have به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شود، مگر اینکه اسم جمع به مفرد تغییر کند. به عنوان مثال: The children have finished their homework. (بچه‌ها تکالیفشان را تمام کرده‌اند.)

زمان حال کامل present perfect در قالب یک داستان

Story

I have always loved traveling. Over the past five years, I have visited many countries and experienced different cultures. I have hiked in the mountains of Nepal, swam in the clear waters of Thailand, and tasted delicious food in Italy. Each trip has taught me something new about myself and the world.

ترجمه داستان

من همیشه عاشق سفر کردن بوده‌ام. در طول پنج سال گذشته، به خیلی از کشورها سفر کرده‌ام و فرهنگ‌های مختلف را تجربه کرده‌ام. من در کوهستان‌های نپال کوه‌نوردی کرده‌ام، در آب‌های شفاف تایلند شنا کرده‌ام و غذاهای خوشمزه ایتالیا را ذوق کرده‌ام. هر سفر، چیزی جدیدی را درباره خودم و دنیا به من آموخته است.

نکات گرامری داستان

 • فعل اصلی در زمان حال کامل با استفاده از صفت سوم (past participle) فعل ساخته می‌شود. برای فعل‌های منظم، فعل ساده با پسوند -ed ساخته می‌شود، اما برای فعل‌های نامنظم، شکل سوم فعل به صورت متفاوت است.
 • فعل کمکی در زمان حال کامل، برای شخص سوم مفرد (he/she/it) از “has” و برای سایر شخص‌ها از “have” استفاده می‌شود.
 • برای تشکیل سؤال در این زمان، فعل کمکی به عنوان شروع جمله قرار می‌گیرد و پس از آن فاعل و فعل اصلی به صورت سوم شخص مفرد یا جمع درج می‌شود.

جدول زمان حال کامل present perfect

زمان حال کامل (Present Perfect) در زبان انگلیسی برای بیان اتفاقات و وقایعی استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده‌اند و تا به حال ادامه دارند یا به تازگی پایان یافته‌اند. در ادامه، ساختار و مثال‌های زمان حال کامل در قالب یک جدول برای شما آورده شده است:

ساختار مثال
(+) Subject + have/has + past participle + object. I have eaten dinner.
فاعل + have / has + افعال نهان + مفعول. من شام خورده‌ام.
(-) Subject + have/has + not + past participle + object. She hasn’t watched the movie yet.
فاعل + have / has +not+ افعال نهان + مفعول. او هنوز فیلم را ندیده است.
(?) Have/Has + subject + past participle + object? Have you ever been to Japan?
آیا + فاعل + افعال نهان + مفعول؟ آیا شما تا به حال به ژاپن رفته‌اید؟

در جدول فوق، فعل نهان (Past Participle) به صورت V3 بعد از have/has آمده است. با توجه به ساختار زمان حال کامل، شما می‌توانید با ترکیب have یا has با فعل نهان، جملاتی را برای بیان اتفاقات و وقایع در گذشته و تاثیرات آنها در حال حاضر بسازید.