سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی

سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی

در این درس می‌خواهیم با شیوه سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی آشنا شویم.

با طریقه سوالی کردن جمله‌ها آشنایی دارید؟

به مثال‌های زیر دقت کنید تا با نحوه ساخت سوال آشنا شوید:

 • Is he a teacher?
 • Does she eat meat?
 • When did you get here?
 • How much does a train ticket cost?

سوال در زبان انگلیسی

توضیحات گرامر

برای سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی ، فعل را به اول جمله می‌آوریم و قبل از فاعل می‌گذاریم.

Affirmative Question
I am late. Am I late?
I can help. Can I help?
She is sleeping. Is she sleeping?
We have met before. Have we met before?

اگر کلمه پرسشی (why, what, where, how, etc) داشته باشیم ، قبل از فعل این کلمه را می‌آوریم.جملات سوالی

Question Question with question word
Are you late? Why are you late?
Was she there? When was she there?
Can I help? How can I help?
Have we met before? Where have we met before?

این قانون سوالی کردن جملات، برای جملاتی که با افعال کمکی هستند (.They are waiting. She has finished) و جملاتی که از افعال modal استفاده کرده‌اند(.can, will, should, might, etc) نیز کاربرد دارد.

سوالی کردن جملات در زمان حال ساده و گذشته ساده

سوالی کردن do does

برای سوالی کردن جملات در زمان حال ساده از do /does استفاده می‌کنیم:

Affirmative Question Question with question word
You work at home.  Do you work at home? Where do you work?
It costs £10.  Does it cost £10? How much does it cost?

برای سوالی کردن جملات در زمان گذشته ساده از did استفاده می‌کنیم.

Affirmative Question Question with question word
She went home.  Did she go home? Where did she go?
They went to the cinema.  Did they go to the cinema? Where did they go?

سوالات موضوعی

فرم سوال انگلیسی

در سوالاتی که با کلمه پرسشی who یا what پرسیده می‌شود و در مورد فاعل جمله است، جای فاعل و فعل عوض نمی‌شود.

 • Who broke the window?
 • Who is knocking on the door?
سوالی کردن جمله

انواع جملات پرسشی در زبان انگلیسی

1. Yes/No Questions

سوالات Yes/No ابتدایی‌ترین نوع سوال هستند. می‌توانید از آنها برای درخواست پاسخ ساده بله یا خیر استفاده کنید.

آنها معمولاً با یک فعل شروع می شوند، از جمله افعال کمکی (فعل کمکی که قبل از فعل اصلی می آید) یا افعال وجهی (مانند can یا would).

ساختار اصلی سوالات Yes/Noبه این صورت است:

Auxiliary Verb + Subject + Main Verb + Object/Other Information?

فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی + مفعول / اطلاعات دیگر؟

بیایید به این جمله نگاه کنیم:

It is windy today.

برای تبدیل این جمله به سوال، کافی است فعل را به ابتدا منتقل کنید. اگر جمله دارای فعل کمکی یا وجهی است، این همان چیزی است که باید جابجا کنید.

Is it windy today?

بیایید به چند وارونگی دیگر نگاه کنیم تا سوالات Yes/Noرا تشکیل دهیم:

She is sad. → Is she sad?

The boat is sinking. → Is the boat sinking?

He can bake. → Can he bake?

اگر جمله هیچ فعل کمکی نداشته باشد و فعل اصلی آن نباشد، اوضاع کمی متفاوت است. شما باید در ابتدای سوال قرار دهید یا انجام دهید.

حتماً از زمان و فرم صحیح استفاده کنید، به عنوان مثال، اگر جمله در زمان گذشته باشد.

Nina plays the violin. → Does Nina play the violin?

(به شکل جدید «to play» برای تطبیق با ساختار جدید توجه کنید.)

Nina played the violin. → Did Nina play the violin?

Nina and Thomas play the violin. → Do Nina and Thomas play the violin?

هنگامی که تمرین بیشتری برای تبدیل جملات اصلی به سؤال داشتید، می توانید از مرحله اول شروع با یک جمله صرفنظر کنید و مستقیماً به تشکیل سؤال بروید.

در اینجا نمونه های بیشتری وجود دارد:

 • Are you ready?
 • Have you seen my car keys?
 • Did you say my name?
 • Was Jeremy at the group dinner last Thursday?
 • Were you talking to me?
 • Had you been to Canada before you moved there?
 • Will you call me tomorrow?

2. Wh Questions

اینها پرسش‌هایی هستند که چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا، چگونه و چرا. به اینها “سوالات باز” نیز گفته می‌شود زیرا پاسخ اساساً می‌تواند هر چیزی باشد.

در اینجا لیستی از کلمات سؤالی رایج در این دسته و موارد استفاده از هر کدام آمده است:

What? Which? (پرسیدن در مورد چیزها)

Where? (برای پرسیدن مکان ها)

Who? (برای پرسیدن در مورد مردم)

When? (برای پرسیدن زمان)

Why? (برای جویا شدن دلیل)

How? (برای پرسیدن نحوه اتفاق یا انجام کارها)

How many? How much? How often? (برای پرسیدن تعداد یا مبلغ)

برای این سؤالات، باید بخشی از جمله را با کلمه wh جایگزین کنیم. معمولاً باید ترتیب کلمات را نیز معکوس کنیم، اما نه همیشه.

توجه داشته باشید که برخی از «کلمات» سؤالی در واقع عباراتی با چند کلمه هستند. برای مثال، می‌توانم یک سؤال را با «Where» شروع کنم، اما می‌توانم عبارتی مانند «Where in Germany.» اضافه کنم.

ساختار یک سؤال wh معمولاً به این صورت است:

Wh Question Word/Phrase + Auxiliary Verb + Subject + Main Verb + Object or Other Information?

کلمه/عبارت سوالی + فعل کمکی + موضوع + فعل اصلی + مفعول یا اطلاعات دیگر؟

بیایید این جمله را به یک سؤال تبدیل کنیم:

Nathan is playing basketball in the park.

وقتی در مورد موضوع می‌پرسید (در این مورد، ناتان)، فقط موضوع را با یک کلمه wh جایگزین می‌کنید. از آنجایی که ناتان یک شخص است، کلمه wh ما who است.

Who is playing basketball in the park?

فرض کنید می خواستیم در مورد مفعول در این جمله بپرسیم. ما آن را با کلمه wh جایگزین می‌کنیم. شی “بسکتبال” است، یک چیز، بنابراین کلمه wh ما what است.

Nathan is playing what in the park?

حال باید جمله را به این شکل بازسازی کنیم:

What is Nathan playing in the park?

توجه کنید که چگونه فاعل باید بین فعل کمکی و فعل اصلی برای این نوع جمله جابجا شود.

ما همچنین می‌توانیم از کجا برای پرسیدن مکان استفاده کنیم. «در پارک» را با «where» جایگزین می‌کنیم، سپس «where» را به ابتدای جمله منتقل می‌کنیم:

Where is Nathan playing basketball?

در اینجا چند نمونه سؤال دیگر آمده است:

How has your dog learned to sit on command?

Why have you been studying for so long? You need a break!

When were you at work?

Where were your children walking to yesterday?

How many times had you been to Canada before you moved there?

What had the dog been eating before he got sick?

Where will the city government build a new parking lot?