آموزش رایگان زبان

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

ضمایر انعکاسی و فشرده

در این درس به توضیح ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی می‌پردازیم. آیا می دانید چطور از ضمایر انعکاسی مثل myselfyourself یا themselves در زبان انگلیسی استفاده کنید.

She looked at herself in the mirror.
I’m trying to teach myself Italian with an app.
Our children walk to school by themselves.

توضیحات گرامر

ضمایر انعکاسی عبارتند از:

معنی فارسی ضمیر انعکاسی
خودم myself
خودت yourself
خودش (مذکر) himself
خودش (مونث) herself
خودش (غیر انسان) itself
خودمان ourselves
خودتان yourselves
خودشان themselves

که به خود شخص یا شی برمی‌گردند.

از ضمایر انعکاسی هنگامی استفاده می‌کنیم که فاعل و مفعول جمله، یک شخص باشد.

I cut myself when I was making dinner last night.
I hope you enjoy yourselves at the party tonight!
My phone isn’t working properly. It turns itself off for no reason.
We need to believe in ourselves more.

Adding emphasis

از ضمایر انعکاسی برای تاکید وقتی چیزی غیرمعمول و متفاوت باشد استفاده می‌‌شود.

He wants to pass his driving test so that he can drive himself to work.
She broke her arm, so she couldn’t wash herself very easily.

می‌توانیم از ضمایر انعکاسی استفاده کنیم تا تأکید کنیم شخصی خود این کار را انجام می‌دهد ، نه شخص دیگری.

The door was definitely locked. I locked it myself.
Are you redecorating your flat yourselves?

همچنین می‌توانیم از یک ضمیر انعکاسی به همراه اسمی که به آن اشاره می‌شود استفاده کنیم تا بر آن تأکید کنیم.

We talked to the manager herself, and she agreed to give us our money back.
Parents themselves need to take more responsibility for their children’s learning.

By + reflexive pronoun

از ساختار by + reflexive pronoun برای نشان دادن تنها بودن استفاده می‌شود.

He usually goes on holiday by himself.
Do you enjoy being by yourself?

Reciprocal pronouns

به تفاوت بین ضمایر انعکاسی جمع و ضمایر متقابل توجه کنید(each otherone another).

They‘re buying themselves a new television.
They‘re buying each other small gifts.
We looked at ourselves in the mirror.
We looked at each other in surprise.

با ضمایر متقابل (به عنوان مثال each other) ، هر شخص کاری را با شخص / افراد دیگر انجام می‌دهد، نه با خود.

نکات گرامری ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی به صورت reflexive pronouns شناخته می‌شوند. در زیر ده نکته گرامری مربوط به استفاده از ضمایر انعکاسی را بیان خواهیم کرد:

  1. ضمایر انعکاسی با اضافه کردن “-self” و “-selves” به پایان ضمایر شخصی تشکیل می‌شوند.
  2. ضمایر انعکاسی معمولاً بعد از فعل قرار می‌گیرند.
  3. ضمایر انعکاسی برای اشاره به فاعل جمله هستند. به عنوان مثال: “I cut myself while chopping vegetables.” (من هنگام خرد کردن سبزیجات خودم را بریدم.)
  4. ضمایر انعکاسی برای بیان این استفاده می‌شوند که فاعل جمله کاری برای خود انجام داده است. به عنوان مثال: “She dressed herself for the party.” (او برای مهمانی خودش را لباس‌آرایی کرد.)
  5. ضمایر انعکاسی به صورت مفعول خود با خودشان همراه می‌شوند. به عنوان مثال: “He enjoyed himself at the concert.” (او در کنسرت خودش را خوشحال کرد.)
  6. برای اشاره به فاعل و شیء جمله، ضمیر انعکاسی را با شخص مفعول جمله ترکیب می‌کنیم. به عنوان مثال: “I hurt myself with the knife.” (من خودم را با چاقو زخمی کردم.)
  7. ضمایر انعکاسی در جملات پاسیو به عنوان مفعول استفاده می‌شوند. به عنوان مثال: “The cat cleaned itself.” (گربه خودش را تمیز کرد.)
  8. به جای استفاده از ضمیر انعکاسی، می‌توان از ضمایر شخصی همراه با “by” استفاده کرد. به عنوان مثال: “She dressed herself for the party” vs. “She was dressed by her sister for the party.”
  9. در برخی موارد، ضمایر انعکاسی برای نشان دادن تفاوت بین دو شخص یا چیز استفاده می‌شوند. به عنوان مثال: “I bought myself a gift and my sister a gift too.” (من به خودم هدیه دادم و برای خواهرم هم هدیه خریدم.)
  10. ضمایر انعکاسی در جملات مشابه این نوع ساختار، به کار نمی‌روند: “The car drove by itself.” (ماشین خودش راننده بود.)