آموزش رایگان زبان

تفاوت so و such در زبان انگلیسی

در این مطلب می‌خواهیم تفاوت so و such در زبان انگلیسی و کاربردهایشان را یاد بگیریم. کلمه such یک وابسته پیشرو (Determiner) هست و so نیز یک قید می‌باشد. این دو کلمه اغلب به معنای خیلی یا آنقدر استفاده می‌شوند، ولی کاربرد و نحوه استفاده از اونها کمی متفاوت است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

She’s so interesting!
This is such an interesting book.
A new phone costs so much money these days.
Traffic in the city centre is such a nightmare!

توضیحات گرامر

ما می‌توانیم از so and such برای تاکید بیشتر قیود، صفات و اسامی استفاده کنیم.

Adjectives and adverbs

ما می توانیم از so برای صفات و قیود جهت تاکید بیشتر استفاده کنیم.

It’s so hot today!
She looks so young in that photo.
He walks so slowly. It’s so annoying!

اگر حالت مقایسه‌ای صفات یا قیود را به کار ببریم، از so much برای تاکید بیشتر استفاده می‌کنیم

They were so much more innocent when they were younger.
I work so much more quickly when I can concentrate.

Nouns

به همراه اسم یا صفت+اسم از such برای تاکید بیشتر استفاده می‌کنیم.

You’re such an angel!
It’s such a hot day today!
They’re such lovely trousers. Where did you buy them?

زمانی که از much, many, little و few به همراه اسم استفاده می‌‌کنیم برای تاکید بیشتر so را می‌آوریم.

There are so many people here!
I’ve had so little time to myself this week.

Saying the result

با وجود تفاوت so و such در زبان انگلیسی معمولا از so و such در ساختارهایی به همراهthat استفاده می‌‌کنیم تا در آخر عبارت نتیجه گیری کنیم.

It was so cold that the water in the lake froze.
He was such a good teacher that we all passed the exam.
There’s so much noise that I can’t think!