آموزش رایگان زبان

تفاوت so و such در زبان انگلیسی

تفاوت so و such در زبان انگلیسی

در این مطلب می‌خواهیم تفاوت so و such در زبان انگلیسی و کاربردهایشان را یاد بگیریم. کلمه such یک وابسته پیشرو (Determiner) هست و so نیز یک قید می‌باشد. این دو کلمه اغلب به معنای خیلی یا آنقدر استفاده می‌شوند، ولی کاربرد و نحوه استفاده از اونها کمی متفاوت است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • She’s so interesting!
 • This is such an interesting book.
 • A new phone costs so much money these days.
 • Traffic in the city centre is such a nightmare!

تفاوت so و such در زبان انگلیسی

“So” و “such” هر دو صفت‌های اشاره‌ای هستند که برای تاکید بیشتر بر یک صفت یا مقدار استفاده می‌شوند. با این حال، کاربرد آنها در جملات متفاوت است.

“So” به عنوان قید استفاده می‌شود و به معنی “بسیار” یا “خیلی” است. به عنوان مثال:

 • It is so hot today. (امروز خیلی گرم است.)
 • I am so tired. (خیلی خسته‌ام.)

در این مثال‌ها، “so” قطعه‌ای است که توجه ما را به شدت یا درجه بالایی که یک وضعیت دارد، جلب می‌کند.

“Such” در جملات توصیفی بعد از فعل استفاده می‌شود و به معنی “چنین” یا “این‌گونه” است. به عنوان مثال:

 • She is such a talented singer. (او خواننده‌ای با استعداد است.)
 • He has such a kind heart. (او قلبی مهربان دارد.)

در این مثال‌ها، “such” وقتی استفاده می‌شود که بخواهیم نوع یا نحوه ویژگی یا صفتی را که به فرد یا شیء اشاره داریم توصیف کنیم. در واقع، “such” با یک اسم همراه است تا صفت یا ویژگی را توصیف کند.

توضیحات گرامر

تفاوت so و such در زبان انگلیسی

ما می‌توانیم از so and such برای تاکید بیشتر قیود، صفات و اسامی استفاده کنیم.

Adjectives and adverbs

ما می توانیم از so برای صفات و قیود جهت تاکید بیشتر استفاده کنیم.

It’s so hot today!
She looks so young in that photo.
He walks so slowly. It’s so annoying!

اگر حالت مقایسه‌ای صفات یا قیود را به کار ببریم، از so much برای تاکید بیشتر استفاده می‌کنیم

They were so much more innocent when they were younger.
I work so much more quickly when I can concentrate.

Nouns

به همراه اسم یا صفت+اسم از such برای تاکید بیشتر استفاده می‌کنیم.

You’re such an angel!
It’s such a hot day today!
They’re such lovely trousers. Where did you buy them?

زمانی که از much, many, little و few به همراه اسم استفاده می‌‌کنیم برای تاکید بیشتر so را می‌آوریم.

There are so many people here!
I’ve had so little time to myself this week.

Saying the result

با وجود تفاوت so و such در زبان انگلیسی معمولا از so و such در ساختارهایی به همراهthat استفاده می‌‌کنیم تا در آخر عبارت نتیجه گیری کنیم.

It was so cold that the water in the lake froze.
He was such a good teacher that we all passed the exam.
There’s so much noise that I can’t think!

تفاوت so و such در زبان انگلیسی با مثال

So-vs-SuchSo و such هر دو صفت‌های است که برای تاکید بیشتر در جمله به کار می‌روند، با این حال کاربرد آنها کاملاً متفاوت است.

کاربردهای So

“So” به عنوان صفت، به معنی “تا چند حد” است. به عنوان مثال، فرض کنید که شخصی تعجب کرده است که پیتزایی که تازه خورده، بسیار خوب است؛ او می‌تواند بگوید:

“The pizza is so good!”

در این جمله، “so” به معنی “تا چند حد” است و می‌کند که شخصی بسیار راضی از پیتزا است.

کاربردهای Such

“Such” به عنوان صفت، به معنی “چنین” یا “چنان” است. به عنوان مثال، فرض کنید که شخصی بسیار تعجب کرده است که پیتزایی که تازه خورده، دلیلی برای اشتباهاتش نبوده است؛ او می‌تواند بگوید:

“I have never seen such a good pizza before!”

در این جمله، “such” به معنی “چنین” است و می‌کند که شخصی بسیار تعجب کرده است که پیتزا به این خوبی سرو شده است.

ترجمه فارسی جملات:

“The pizza is so good!” : پیتزا خیلی خوب است!

“I have never seen such a good pizza before!” : من هیچگاه پیتزایی به این خوبی ندیده‌ام!

نکات گرامری

 • So و Such هر دو صفت هستند، اما با استفاده از “so” ، اشاره به درجه یک صفت انجام می شود؛ و با استفاده از “such” ، اشاره به نوع یک صفت انجام می شود.
 • So بعد از صفت به کار می رود، اما Such بعد از اسم.
 • در زبان انگلیسی، وقتی می خواهید بعد از فعلی مثبت از So استفاده کنید، باید از “that” استفاده کنید. به عنوان مثال: She is so beautiful that everyone loves her (او خیلی زیباست که همه او را دوست دارند).

تفاوت so و such در زبان انگلیسی بر اساس یک داستان کوتاه

Samantha Story

Samantha was planning a dinner party for her friends. She wanted everything to be perfect, so she spent all day cooking, cleaning, and decorating. When her guests arrived, they were amazed at how beautiful everything looked. They complimented Samantha on her cooking and decorations, and said that the food was so delicious and the house was so lovely. Samantha was very happy to hear such kind words from her friends.

ترجمه فارسی داستان

“سامانتا” می‌خواست یک مهمانی شام برای دوستانش برگزار می‌کرد. او می‌خواست همه چیز بسیار عالی باشد، بنابراین تمام روز آشپزی، تمیز کردن و تزئین را انجام داد. وقتی مهمانانش رسیدند، تحسین کردند که همه چیز چقدر زیبا به نظر می‌رسداستان انگلیسید. آن‌ها غذا و تزئینات سامانتا را تحسین کردند و گفتند که غذا خیلی خوشمزه است و خانه خیلی دل‌نشین است. سامانتا از شنیدن این حرف‌های خوب دوستانش بسیار خوشحال بود.

نکات گرامری داستان

 1. ساختار استفاده از “so” به صورت “so + صفت / قید” است. به عنوان مثال، “غذا خیلی خوشمزه بود.”
 2. ساختار استفاده از “such” به صورت “such + (a/an) + صفت + اسم” است. به عنوان مثال، “حرف‌های خیلی مهربانانه”
 3. وقتی از “such” استفاده می‌شود، حضور مقاله “a” یا “an” پیش از صفت در صورتی که اسم یکتا باشد، ضروری است. در صورتی که اسم جمع باشد، مقاله نیازی ندارد.
 4. هر دو “so” و “such” می‌توانند به جای “very” برای بیان تأکید استفاده شوند. به عنوان مثال، “غذا خیلی خوشمزه بود” را می‌توان به صورت “غذا خیلی خوشمزه بود” یا “غذایی بسیار خوشمزه بود” نوشت.

تفاوت‌های So و Such

SoSuch
معنیتغییر صفت یا قیدتغییر نام
ساختارso + adjective/adverbsuch + (a/an) + adjective + noun
مثالThe food was so delicious.Such a beautiful house.
استفاده از مقالهندارد در صورتی که اسم جمع باشد، وجود داشته باشد در صورتی که اسم مفرد باشدضروری
مثال با مقالهThey had such a lovely time.He has such an amazing voice.
مقابله با "very"بلهبله
مثال با "very"The food was very delicious.The house was very beautiful.
توضیحات"So" برای بیان شدت یا میزان چیزی که از پیش معلوم است، به کار می‌رود."Such" برای تأکید بیشتر بر روی مفهوم و جزئیات این مفهوم استفاده می‌شود.

نمونه سوالات تفاوت so و such در زبان انگلیسی

۱. Which of the following is true about “so” and “such” in English?

a) They can be used interchangeably. b) “So” is an adverb, while “such” is an adjective. c) “Such” is an adverb, while “so” is an adjective. d) Both are prepositions.

پاسخ صحیح: b) “So” is an adverb, while “such” is an adjective.

۲. What is the difference between “so” and “such” in English?

a) “So” is used to indicate a degree or extent, while “such” is used to introduce a noun phrase. b) “So” is used to introduce a clause, while “such” is used to modify a noun or noun phrase. c) “So” is used before adjectives, while “such” is used before adverbs. d) There is no difference between these two words.

پاسخ صحیح: a) “So” is used to indicate a degree or extent, while “such” is used to introduce a noun phrase.

۳. Which of the following sentences is correct?

a) I have never seen such a beautiful sunset like this before. b) I have never seen so beautiful a sunset like this before. c) I have never seen a sunset as beautiful as this before. d) Both b and c are correct.

پاسخ صحیح: c) I have never seen a sunset as beautiful as this before.

۴. In which sentence is “such” being used correctly?

a) The weather is so nice today, I think I’ll go for a walk. b) She had so a great time at the party last night. c) He was such a good cook that we asked him to cater our wedding. d) They were so many people at the concert that we could barely see the stage.

پاسخ صحیح: c) He was such a good cook that we asked him to cater our wedding.

۵. What is the function of “so” in the following sentence? “I am so tired today.”

a) Adverb b) Adjective c) Preposition d) Conjunction

پاسخ صحیح: a) Adverb

۶. What is the function of “such” in the following sentence? “She has such a kind heart.”

a) Adverb b) Adjective c) Preposition d) Conjunction

پاسخ صحیح: b) Adjective

۷. Which sentence uses “so” correctly?

a) He was so late that he missed the entire meeting. b) She was such tired that she fell asleep at her desk. c) The cake was so delicious that everyone wanted the recipe. d) Both a and c are correct.

پاسخ صحیح: d) Both a and c are correct.

۸. Which sentence uses “such” correctly?

a) I have never seen so a beautiful garden before. b) The movie was so long that we left early. c) She has such a lovely voice that she should be a singer. d) He is so intelligent that he could solve any problem.

پاسخ صحیح: c) She has such a lovely voice that she should be a singer.

۹. Which word is an adverb?

a) So b) Such c) Both d) Neither

پاسخ صحیح: a) So

۱۰. Which word is an adjective?

a) So b) Such c) Both d) Neither

پاسخ صحیح: b) Such