آموزش رایگان زبان

گرامر Stative verbs در زبان انگلیسی

در این درس به توضیح گرامر Stative verbs در زبان انگلیسی می‌‌پردازیم. آیا می‌دانید افعال حالتی مثل thinklovesmell و have در چه زمانی استفاده می‌شوند؟

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

I think that’s a good idea.
I love this song!
That coffee smells good.
Do you have a pen?

توضیحات گرامر

در توضیح گرامر Stative verbs در زبان انگلیسی باید گفت، افعال حالتی (Stative verbs) افعالی هستند که صرفا یک حالت یا وضعیت را توصیف می‌کنند. این افعال معمولا نمی توانند به فرم present continuous استفاده شوند.

I don’t know the answer. I’m not knowing the answer.
She really likes you. She’s really liking you.
He seems happy at the moment. He’s seeming happy at the moment.

افعال حالتی اغلب مربوط به موارد زیر است:

  • افعال افکار و نظرات: agreebelievedoubtguessimagineknowmeanrecogniseremembersuspectthink,
  •  understand
  • افعال عواطف و احساسات:

dislikehatelikelovepreferwantwish

Verbs that are sometimes stative

بعضی از افعال با توجه به محتوا می توانند جز افعال پویا یا حالتی باشند.

I think it’s a good idea.
Wait a moment! I’m thinking.

جمله اول بیانگر یک نظر است و یک حالت ذهنی است ، بنابراین ما از حال ساده استفاده می‌کنیم. در مثال دوم گوینده به طور فعال در حال فکر کردن درباره چیزی است. این یک عمل در حال انجام است ، بنابراین ما حال استمراری را بکار می‌بریم.

چند مثال دیگر عبارتند از:

have

I have an old car. (state – possession)
I’m having a quick break. (action – having a break is an activity)

see

Do you see any problems with that? (state – opinion)
We’re seeing Tadanari tomorrow afternoon. (action – we’re meeting him)

be

He’s so interesting! (state – his permanent quality)
He’s being very unhelpful. (action – he is temporarily behaving this way)

taste

This coffee tastes delicious. (state – our perception of the coffee)
Look! The chef is tasting the soup. (action – tasting the soup is an activity)

افعال دیگری از این دست عبارتند از:

agreeappeardoubtfeelguesshearimaginelookmeasureremembersmellweighwish.