گرامر پایه: فاعل در جمله

فاعل در جمله

یک فاعل در جمله معمولاً به شخص، مکان یا چیزی اشاره دارد که در حال انجام یک عمل است. فاعل ساده یک کلمه واحد است که موضوع را بدون هیچ یک از تعدیل کننده‌ها یا صفت‌های آن نشان می‌دهد، در حالی که یک فاعل کامل، موضوع را همراه با تمام تعدیل کننده‌ها یا صفت‌های آن نشان می‌دهد.

فاعل در جمله

فاعل جمله اسم یا ضمیری است که جمله درباره آن است.

نکته: از خود بپرسید، “چه کسی این کار را انجام داد؟” یا “چیکار کرد؟”
کارلوس نامه ای به عمویش نوشت. (کارلوس نوشتن را انجام داد.)

My neighbor’s dog barked all night.

(سگ پارس کرد.)
نکته: نام خاص یا اسم مرکب یک کلمه واحد در نظر گرفته می شود.

Fred Mosby will be my new tutor.
The police officer explained what had happened.

مسند ساده جمله، عملی است که در جمله انجام می شود.

این می تواند عملی باشد که اتفاق می افتد، وضعیت هستی یا فعل پیوند دهنده.
نکته: از خود بپرسید: “آزمودنی چه کرد؟” اگر ابتدا موضوع را پیدا کنید می تواند کمک کند.

Carlos wrote a letter to his uncle

(کارلوس چه کرد؟ نوشت.)

My neighbor’s dog barked all night

(سگ چه کرد؟ پارس کرد.)
نکته: یک عبارت فعل یک ایده واحد در نظر گرفته می شود. بنابراین، همچنان یک مسند ساده است.

  • Fred Mosby will be my new tutor
  • The police officer had explained what happened

نکته: نه یک فعل نیست. بنابراین نمی تواند جزء Predicate بسیط باشد. هنگام برخورد با انقباضات مراقب باشید.

  • I don’t want spaghetti for dinner again
  • I do not want spaghetti for dinner again

چالش 1: سوالات

در سؤالات، موضوع غالباً یا بعد از فعل است یا بین قسمت هایی از عبارت فعل.

Where are my slippers?
Will we be going to the mall?

نکته: تمام کلمات را نگه دارید و جمله را به یک جمله اظهاری تبدیل کنید.

We will be going to the mall

چالش 2: دستورات

در دستورات، فاعل فعل همیشه عبارت است از شما

Raise your hand. = (YouRaise your hand

چالش 3: ترتیب معکوس

گاهی برای تاکید، نویسندگان قسمت‌های جمله را جابه‌جا می‌کنند. در آن جملات، فاعل معمولاً بعد از فعل است.

Behind the bookcase is the door to the secret room

نکته: ابتدا فعل را پیدا کنید و از خود بپرسید چه کسی این کار را انجام داده است. همچنین می توانید جمله را به ترتیب معمول برگردانید.

What is? The door is
The door to the secret room is behind the bookcase

چالش 4: جملاتی که با اینجا/آنجا شروع می شوند

اگر جمله ای با اینجا یا آنجا شروع شود، اینجا یا آنجا هرگز فاعل وجود ندارد.

نکته: گاهی اوقات قیدهایی وجود دارد که نشان می دهد موضوع کجاست. با این حال، غالباً کلمات اینجا یا آنجا به عنوان ساختارهای توضیحی در نظر گرفته می شوند – کلماتی که عباراتی هستند که ما استفاده می کنیم و معنای واقعی در جمله ندارند.

Here are your missing earrings
There goes the four o’clock train

نکته: ابتدا فعل را پیدا کنید و سپس از خود بپرسید که چه کسی این کار را انجام داده است. همچنین می توانید جمله را به ترتیب معمولی تنظیم کنید.

What are here? Earrings
Your missing earrings are here. (In this case, here works as an adverb.)

What goes there? Train.
The four o’clock train goes there. (In this case, there is an explicative expression.)

چالش 5: موضوعاتی که با عبارات اضافه دنبال می شوند

گاهی اوقات یک اسم با یک عبارت اضافه دنبال می شود که بیشتر در مورد اسم توضیح می دهد. به راحتی می توان فاعل را با مفعول حرف اضافه اشتباه گرفت.

The box of books belongs in the library.
The members of the committee worked hard to come up with a plan.

نکته: به عبارت اضافه داخل پرانتز فکر کنید.

The box (of books) belongs in the library.
The members (of the committee) worked hard to come up with a plan.

جمله ای دارای فاعل مرکب است که بیش از یک موضوع داشته باشد.

زمانی که بیش از یک محمول وجود داشته باشد، یک محمول مرکب دارد.

گاهی جملات می توانند هم موضوع مرکب و هم محمول مرکب داشته باشند.

  • Rachel and Steffi read the same book. (compound subject)
  • Ulysses ranswam, and rode a bicycle in the triathlon. (compound predicate)
  • My dog and ferrets play and sleep together. (compound subject and predicate)

موضوعات و محمول‌های مرکب یا با حروف ربط هماهنگ کننده (و، اما، یا، نه) یا ربط‌های همبستگی (هم/و، هم/یا، نه/نه، نه تنها/بلکه) به هم می‌پیوندند.

نکته: یک عبارت فعل را با یک محمول مرکب اشتباه نگیرید.

تابستان امسال به چین خواهیم رفت. (عبارت فعل – فقط یک فعل اصلی دارد – رفتن)
یک محمول مرکب ممکن است یک فعل کمکی مشترک داشته باشد، یا ممکن است دو (یا بیشتر) عبارت فعل مجزا باشد.

  • Dolphins are swimming and splashing near our dock. (swimming and splashing share the helping verb are.)
  • Dolphins do swim and do splash near our dock. (do swim and do splash have the same helping verb but are two separate verb phrases.)
  • Dolphins do swim and might splash near our dock (do swim and might splash are two separate verb phrases.).

نکته: جمله ساده را با فاعل مرکب و محمول را با جمله مرکب اشتباه نگیرید.
سم و کلارنس همزمان با هم صحبت می کنند و غذا می خورند. (موضوع و محمول مرکب – به الگو توجه کنید: فاعل، فاعل، فعل، فعل. هر دو فاعل هر دو فعل را انجام می دهند.)
سم در حال صحبت کردن است و کلارنس در همان زمان مشغول غذا خوردن است. (جمله مرکب – به الگو توجه کنید: فاعل، فعل، فاعل، فعل. فاعل اول فعل اول را انجام می دهد و فاعل دوم فعل دوم را انجام می دهد.)