آموزش رایگان زبان

کاربرد 'used to' و 'get used to' در زبان انگلیسی

used to get used to

در این ساختار می‌خواهیم کاربرد ‘used to’ و ‘get used to’ در زبان انگلیسی را توضیح دهیم. آیا تفاوت بین دو جمله I used to drive on the left و I’m used to driving on the left را می‌دانید؟ در ادامه با ما باشید تا تفاوت بین این دو جمله را متوجه شوید. به مثال‌های زیر نگاه کنید تا ببینید این ساختارها به چه شکل در جمله می‌آیند.

I used to want to be a lawyer but then I realised how hard they work!
How’s Boston? Are you used to the cold weather yet?
No matter how many times I fly, I’ll never get used to take-off and landing!

توضیحات گرامر 'used to' و 'get used to'

ساختار Used to + infinitive and be/get used to + –ing اما موارد استفاده متفاوتی دارند

used to

زمانی که بخواهیم درمورد یک واقعیت و عادت درگذشته که تمام شده صحبت کنیم از used to + infinitive استفاده می‌کنیم.این به ما می‌گوید عملی یا حالتی در گذشته بصورت متناوب انجام شده که الان تغییر یافته است.

She used to be a long-distance runner when she was younger.
I didn’t use to sleep very well, but then I started doing yoga and it really helps.
Did you use to come here as a child?

be used to and get used to

Be used to به معنی آشنا بودن یا عادت داشتن است.

She’s used to the city now and doesn’t get lost any more.
He wasn’t used to walking so much and his legs hurt after the hike.
I’m a teacher so I’m used to speaking in public.

get used to در مورد فرایند آشنا شدن با چیزی صحبت می‌کند.

I’m finding this new job hard but I’m sure I’ll get used to it soon.
It took my mother years to get used to living in London after moving from Pakistan.
I’m getting used to the noise now. I found it really stressful when I first moved in.

Be used to and get used to به همراه اسم، ضمیریا فعل بصورت ing دار می‌آیند و می‌توانند در همه زمان ها استفاده شوند.

Used to + infinitive

ما از این عبارت برای صحبت در مورد عادات یا اعمال تکراری در گذشته استفاده می کنیم که در زمان حال انجام نمی دهیم. ما همچنین از آن برای صحبت در مورد وضعیت های گذشته استفاده می کنیم که دیگر درست نیستند. مثلا:

  • I used to have long hair (but now I have short hair).
  • He used to smoke (but now he doesn’t smoke).
  • They used to live in India (but now they live in Germany).

مواظب باش! برای منفی و سوال از “use” استفاده می‌شود و نه “used”:

  • Did you use to be a teacher?
  • Did he use to study French?
  • She didn’t use to like chocolate, but she does now.
  • I didn’t use to want to have a nice house.

توجه داشته باشید! با “used to” هیچ فعل “be” وجود ندارد. ما نمی توانیم بگوییم “‘I am used to have long hair”.