کاربرد ‘used to’ و ‘get used to’ در زبان انگلیسی

کاربرد used to
used to get used to

در این ساختار می‌خواهیم کاربرد ‘used to’ و ‘get used to’ در زبان انگلیسی را توضیح دهیم. آیا تفاوت بین دو جمله I used to drive on the left و I’m used to driving on the left را می‌دانید؟ در ادامه با ما باشید تا تفاوت بین این دو جمله را متوجه شوید. به مثال‌های زیر نگاه کنید تا ببینید این ساختارها به چه شکل در جمله می‌آیند.

I used to want to be a lawyer but then I realised how hard they work!
How’s Boston? Are you used to the cold weather yet?
No matter how many times I fly, I’ll never get used to take-off and landing!

“Used to” یک ساختار زمان گذشته است که برای توصیف فعالیت‌ها، عادت‌ها، شرایط و وضعیت‌هایی که در گذشته انجام می‌شدند ولی در حال حاضر دیگر نه، استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • I used to smoke, but I quit. (من قبلاً سیگار می‌کشیدم اما کنونی دیگر سیگار نمی‌کشم)
 • She used to live in New York, but now she lives in London. (او قبلاً در نیویورک زندگی می‌کرد اما حالا در لندن زندگی می‌کند)

“Get used to” یک عبارت فعلی است که برای توصیف فرایند تطبیق با چیزی و تسلط بر آن، استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • It took me a while to get used to the new job. (به من کمی زمان برده تا با شغل جدیدم آشنا شوم)
 • She is trying to get used to the cold weather. (او سعی دارد با هوای سرد آشنا شود)

بنابراین، “used to” بیشتر برای توصیف وضعیت‌های گذشته استفاده می‌شود در حالی که “get used to” برای توصیف فرایند تطبیق با چیزی در زمان حال استفاده می‌شود.

توضیحات گرامر 'used to' و 'get used to'

نکات گرامری

ساختار Used to + infinitive and be/get used to + –ing اما موارد استفاده متفاوتی دارند

used to

زمانی که بخواهیم درمورد یک واقعیت و عادت درگذشته که تمام شده صحبت کنیم از used to + infinitive استفاده می‌کنیم.این به ما می‌گوید عملی یا حالتی در گذشته بصورت متناوب انجام شده که الان تغییر یافته است.

She used to be a long-distance runner when she was younger.
I didn’t use to sleep very well, but then I started doing yoga and it really helps.
Did you use to come here as a child?

be used to and get used to

Be used to به معنی آشنا بودن یا عادت داشتن است.

She’s used to the city now and doesn’t get lost any more.
He wasn’t used to walking so much and his legs hurt after the hike.
I’m a teacher so I’m used to speaking in public.

get used to در مورد فرایند آشنا شدن با چیزی صحبت می‌کند.

I’m finding this new job hard but I’m sure I’ll get used to it soon.
It took my mother years to get used to living in London after moving from Pakistan.
I’m getting used to the noise now. I found it really stressful when I first moved in.

Be used to and get used to به همراه اسم، ضمیریا فعل بصورت ing دار می‌آیند و می‌توانند در همه زمان ها استفاده شوند.

Used to + infinitive

ما از این عبارت برای صحبت در مورد عادات یا اعمال تکراری در گذشته استفاده می کنیم که در زمان حال انجام نمی دهیم. ما همچنین از آن برای صحبت در مورد وضعیت های گذشته استفاده می کنیم که دیگر درست نیستند. مثلا:

 • I used to have long hair (but now I have short hair).
 • He used to smoke (but now he doesn’t smoke).
 • They used to live in India (but now they live in Germany).

مواظب باش! برای منفی و سوال از “use” استفاده می‌شود و نه “used”:

 • Did you use to be a teacher?
 • Did he use to study French?
 • She didn’t use to like chocolate, but she does now.
 • I didn’t use to want to have a nice house.

توجه داشته باشید! با “used to” هیچ فعل “be” وجود ندارد. ما نمی توانیم بگوییم “‘I am used to have long hair”.

خلاصه کاربرد ‘used to’ و ‘get used to’ در قالب داستان

در زبان انگلیسی، عبارت “used to” برای بیان فعالیت‌ها یا وضعیت‌هایی استفاده می‌شود که در گذشته مدت طولانی‌ای ادامه داشته‌اند و حالا دیگر ادامه نمی‌یابند. به عبارت دیگر، “used to” برای بیان عادت‌هایی استفاده می‌شود که در گذشته وجود داشته‌اند ولی در حال حاضر نیستند.داستان انگلیسی

همچنین، عبارت “get used to” برای بیان فرآیندی استفاده می‌شود که در آن شخص به تدریج با یک وضعیت یا فعالیت آشنا می‌شود و استفاده روزمره از آن را یاد می‌گیرد.

برای مثال، فرض کنید جیم همیشه در شهر زندگی می‌کرده است و حالا قصد دارد به روستا نقل مکان کند. در این صورت می‌توانیم بگوییم:

جیم در گذشته در شهر زندگی می کرد. الان در حال نقل مکان به روستا است و به تدریج در حال عادت کردن به زندگی در روستا است.

Jim used to live in the city. He is now moving to the countryside and getting used to living there gradually.

در این جمله، “used to” برای بیان وضعیت گذشته جیم در شهر استفاده شده است. همچنین، “getting used to” برای بیان فرآیند آشنا شدن جیم با زندگی در روستا استفاده شده است.

جدول تفاوت‌های “used to” و “get used to

در زیر جدولی از تفاوت‌های بین “used to” و “get used to” در زبان انگلیسی آمده است:

“Used to” “Get used to”
معنی بیان یک عادت یا فعالیت در گذشته بیان فرآیند آشنا شدن با چیزی جدید
فعل بعد از “used to” فعل به صورت ساده می‌آید بعد از “get used to” از یک اسم یا فعل با “-ing” استفاده می‌شود
زمان گذشته حال
منفی “didn’t use to” “not used to”
مثال I used to play the piano when I was a child. It took me a while to get used to the new job.
ترجمه فارسی من قبلاً پیانو می‌نواختم وقتی کودک بودم. مدتی طول کشید تا به شغل جدیدم عادت کنم.

از این جدول می‌توان نکات مهمی را در مورد کاربرد “used to” و “get used to” در زبان انگلیسی استخراج کرد.

نمونه سوالات زبان انگلیسی

نمونه سوالات کاربرد ‘used to’ و ‘get used to’

 1. Which sentence uses “used to” correctly?

a) I’m getting used to eat spicy food.

b) I used to living in New York.

c) She used to play the piano when she was younger.

d) He is used to not drink coffee.

Answer: c) She used to play the piano when she was younger.

 1. Which sentence uses “get used to” correctly?

a) I’m used to drive on the left side of the road.

b) She’s used to not eat breakfast.

c) They got used to live in a big city.

d) We need time to get used to the new job.

Answer: d) We need time to get used to the new job.

 1. What is the difference between “used to” and “get used to”?

a) “Used to” refers to an action that happened regularly or habitually in the past, while “get used to” refers to the process of becoming accustomed to something.

b) “Used to” refers to the present and future, while “get used to” refers to the past.

c) “Used to” refers to the process of becoming accustomed to something, while “get used to” refers to an action that happened regularly or habitually in the past.

d) There is no difference between the two phrases.

Answer: a) “Used to” refers to an action that happened regularly or habitually in the past, while “get used to” refers to the process of becoming accustomed to something.

 1. Which sentence uses “used to” correctly?

a) I’m used to go to the gym every day.

b) She didn’t use to like sushi, but now she loves it.

c) He is used to not having any free time.

d) I get used to drive on the right side of the road.

Answer: b) She didn’t use to like sushi, but now she loves it.

 1. Which sentence uses “get used to” correctly?

a) I used to watch TV all day long.

b) They’re used to live in a small apartment.

c) We need to get used to the cold weather here.

d) She’s used to speak three languages fluently.

Answer: c) We need to get used to the cold weather here.

 1. Which sentence uses “used to” correctly?

a) He’s used to wake up early every day.

b) They’re getting used to not see each other as often.

c) She used to be afraid of heights, but she’s not anymore.

d) I get used to eat dinner very late at night.

Answer: c) She used to be afraid of heights, but she’s not anymore.

 1. Which sentence uses “get used to” correctly?

a) I used to visit my grandparents every summer when I was a kid.

b) It’s hard to get used to the noise of the city when you’ve lived in the country your whole life.

c) They’re used to work long hours, so they don’t mind staying late.

d) She doesn’t like spicy food, but she’s used to eat it anyway.

Answer: b) It’s hard to get used to the noise of the city when you’ve lived in the country your whole life.

 1. Which sentence uses “used to” correctly?

a) She got used to not checking her phone all the time after she went on vacation.

b) I used to hate running, but now I love it.

c) They’re used to not have any free time during the week.

d) We need to get used to study for exams every week.

Answer: b) I used to hate running, but now I love it.

 1. Which sentence uses “get used to” correctly?

a) He’s used to spend his weekends alone.

b) She didn’t use to wear glasses, but now she can’t see without them.

c) We need to get used to waking up early for work.

d) I used to drive a sports car, but now I drive a minivan.

Answer: c) We need to get used to waking up early for work.

 1. Which sentence uses “used to” correctly?

a) I’m used to listen to music when I study.

b) He used to be an amazing cook, but now he never cooks anymore.

c) They’re getting used to live far away from their families.

d) She doesn’t like horror movies, but she’s used to watch them with her friends.

Answer: b)