افعال و حروف اضافه در زبان انگلیسی

افعال و حروف اضافه

در این درس به توضیح افعال و حروف اضافه در زبان انگلیسی می‌پردازیم. آیا شیوه استفاده از حروف اضافه مثل for, from, in, of, on, to و with پس از افعال می‌دانید.به مثال‌های زیر نگاه کنید:

Can you wait for me to finish my lunch?
I’m relying on my co-worker to answer all my emails while I’m on holiday.
Sun cream protects you from getting burnt.

توضیحات گرامر

وقتی یک فعل بخشی از یک جمله طولانی است ، اغلب با یک حرف اضافه خاص دنبال می شود.

agree with Mike.
She listens to the radio a lot.
He thanked me for the flowers.

هیچ قانون دستوری وجود ندارد که به شما کمک کند بدانید کدام حرف اضافه با کدام فعل استفاده می‌شود ، پس بهتر است سعی کنید آنها را با هم یاد بگیرید. می‌توانید، واژگان جدیدی را در دفترچه یادداشت خود با یک جمله یا عبارت بنویسید و هرچند وقت یکبار مرور کنید. در اینجا چند افعال معمول برای هر حرف اضافه آورده شده است.

Verbs with for

 • They’re waiting for a bus.
 • He apologised for being late.
 • applied for the job but I didn’t get it.
 • How do you ask for a coffee in Polish?
 • I can’t go out tonight because I have to prepare for my interview tomorrow.

عبارت “Verbs with for” به مجموعه ای از فعل هایی اشاره دارد که با حرف اضافه “for” به کار می‌روند تا به مفعول خاصی در جمله اشاره کنند. این فعل ها در واقع از دسته فعل های دو بخشی (Phrasal Verbs) هستند که با حرف اضافه “for” ترکیب شده اند.

بعضی از این فعل ها عبارتند از:

 1. Account for: به معنی توضیح دادن چیزی، توجیه کردن چیزی یا نسبت دادن چیزی به چیز دیگری است.
 2. Apply for: به معنی درخواست کردن چیزی (مثل شغل، ویزا، مدرک و غیره) است.
 3. Ask for: به معنی خواستن چیزی است.
 4. Be responsible for: به معنی مسئولیت پذیر بودن چیزی است.
 5. Call for: به معنی خواستن یا نیاز داشتن به چیزی است.
 6. Care for: به معنی اهتمام کردن به چیزی، محافظت کردن از چیزی یا علاقه مند بودن به چیزی است.
 7. Look for: به معنی جستجو کردن برای پیدا کردن چیزی است.
 8. Pay for: به معنی پرداخت هزینه یا قیمت چیزی است.
 9. Qualify for: به معنی واجد شرایط بودن برای دریافت چیزی است.
 10. Thank for: به معنی سپاسگزاری کردن به خاطر چیزی است.

این فعل ها تنها نمونه هایی از فعل هایی هستند که با حرف اضافه “for” به کار می‌روند، و بسیاری دیگر از فعل های دوبخشی وجود دارند که با حرف اضافه های دیگری ترکیب می‌شوند.

Verbs with from

 • This spray should protect you from mosquitoes.
 • Has he recovered from the accident yet?
 • She won an award because she saved someone from drowning.
 • suffer from allergies.

عبارت “Verbs with from” به مجموعه ای از فعل هایی اشاره دارد که با حرف اضافه “from” به کار می‌روند تا به مبدأ یا منبع چیزی در جمله اشاره کنند. این فعل ها نیز از دسته فعل های دو بخشی (Phrasal Verbs) هستند که با حرف اضافه “from” ترکیب شده اند.

بعضی از این فعل ها عبارتند از:

 1. Abstain from: به معنی خودداری کردن از چیزی است.
 2. Arise from: به معنی ناشی شدن از چیزی است.
 3. Benefit from: به معنی سود بردن از چیزی است.
 4. Derive from: به معنی به دست آوردن چیزی از چیز دیگری است.
 5. Differ from: به معنی تفاوت داشتن با چیزی است.
 6. Hail from: به معنی به دنیا آمدن یا محل زادگاه بودن در یک منطقه خاص است.
 7. Result from: به معنی نتیجه گرفتن از چیزی است.
 8. Stem from: به معنی ناشی شدن از چیزی، ریشه گرفتن از چیزی، یا مبتنی بر چیزی است.
 9. Suffer from: به معنی دچار بیماری، درد و رنج شدن از چیزی است.
 10. Vary from: به معنی تغییر کردن یا دارای اختلاف بودن با چیزی است.

Verbs with in

 • She doesn’t believe in coincidences.
 • Our company specialists in computer software.
 • You have to work hard if you want to succeed in life.

عبارت “Verbs with in” به مجموعه ای از فعل هایی اشاره دارد که با حرف اضافه “in” به کار می‌روند تا به مکان یا زمان مشخصی در جمله اشاره کنند. این فعل ها نیز از دسته فعل های دو بخشی (Phrasal Verbs) هستند که با حرف اضافه “in” ترکیب شده اند.

بعضی از این فعل ها عبارتند از:

 1. Check in: به معنی ورود به هتل، فرودگاه یا بیمارستان است.
 2. Drop in: به معنی سر زدن به جایی بدون قبلی بودن و یا با دعوت کسی است.
 3. Fill in: به معنی تکمیل کردن فرم، جای خالی یا اطلاعاتی است.
 4. Join in: به معنی شرکت کردن در فعالیت، بازی، یا گفتگو است.
 5. Log in: به معنی ورود به سیستم رایانه ای با نام کاربری و رمز عبور است.
 6. Move in: به معنی ورود به خانه یا مسکن جدید است.
 7. Result in: به معنی منجر شدن به نتیجه یا پایانی است.
 8. Send in: به معنی ارسال کردن چیزی با هدف دریافت نظرات، فیدبک ها و یا بررسی های دیگر است.
 9. Take in: به معنی پذیرفتن، فهمیدن یا درآوردن (در مورد اطلاعات) است.
 10. Zero in: به معنی تمرکز کردن بر چیزی خاص است.

Verbs with of

 • I don’t approve of hunting animals for their fur.
 • Our dog died of old age.
 • This shampoo smells of bananas.

عبارت “Verbs with of” به مجموعه ای از فعل هایی اشاره دارد که با حرف اضافه “of” به کار می‌روند تا به مفعول خاصی در جمله اشاره کنند. این فعل ها نیز از دسته فعل های دو بخشی (Phrasal Verbs) هستند که با حرف اضافه “of” ترکیب شده اند.

بعضی از این فعل ها عبارتند از:

 1. Accuse of: به معنی اتهام کردن شخصی از یک جرم و یا خطا است.
 2. Approve of: به معنی تأیید و قبول کردن یک ایده، رفتار، یا عمل است.
 3. Convince of: به معنی متقاعد کردن شخصی از صحت یا درستی چیزی است.
 4. Get rid of: به معنی رهایی کردن از چیزی است.
 5. Hear of: به معنی شنیدن اخبار یا اطلاعاتی در مورد چیزی یا شخصی است.
 6. Inform of: به معنی آگاه کردن از چیزی است.
 7. Speak of: به معنی صحبت کردن در مورد چیزی یا شخصی است.
 8. Take advantage of: به معنی بهره برداری از چیزی است.
 9. Think of: به معنی فکر کردن به چیزی یا شخصی است.
 10. Warn of: به معنی هشدار دادن در مورد خطر، تهدید و یا احتمالی است.

Verbs with on

 • Their decision will depend on the test results.
 • The film is based on the novel by Boris Pasternak.
 • If you make so much noise, I can’t concentrate on my work.
 • Come on! We’re relying on you!
 • We don’t agree on anything but we’re still good friends.

عبارت “Verbs with on” به مجموعه ای از فعل هایی اشاره دارد که با حرف اضافه “on” به کار می‌روند تا به مکان یا زمان مشخصی در جمله اشاره کنند. این فعل ها نیز از دسته فعل های دو بخشی (Phrasal Verbs) هستند که با حرف اضافه “on” ترکیب شده اند.

بعضی از این فعل ها عبارتند از:

 1. Carry on: به معنی ادامه دادن به کار، یا رفتار نامناسب و بی احترامانه است.
 2. Count on: به معنی اعتماد کردن به شخصی یا چیزی است.
 3. Depend on: به معنی وابسته بودن به چیزی یا شخصی است.
 4. Focus on: به معنی تمرکز کردن بر چیزی خاص است.
 5. Go on: به معنی ادامه دادن به کاری یا وقوع چیزی است.
 6. Hold on: به معنی صبر کردن یا نگه داشتن چیزی یا شخصی است.
 7. Rely on: به معنی وابسته بودن به چیزی یا شخصی است.
 8. Run on: به معنی ادامه دادن به کار یا پیشرفت کردن با توجه به موجودیت چیزی یا شخصی است.
 9. Take on: به معنی قبول کردن مسئولیت، کار یا تعهدات جدید است.
 10. Turn on: به معنی روشن کردن چیزی (مثل تلویزیون یا رادیو) است.

Verbs with to

 • What kind of music do you like listening to?
 • Can I introduce you to my grandfather?
 • Please refer to the notes at the end for more information.
 • Nobody responded to my complaint.
 • She apologized to me the next day.

عبارت “Verbs with to” به مجموعه ای از فعل هایی اشاره دارد که با حرف اضافه “to” به کار می‌روند تا به هدف، نتیجه و یا فردی در جمله اشاره کنند. این فعل ها نیز از دسته فعل های دو بخشی (Phrasal Verbs) هستند که با حرف اضافه “to” ترکیب شده اند.

بعضی از این فعل ها عبارتند از:

 1. Come to: به معنی بیدار شدن از بیهوشی یا به هوش آمدن است.
 2. Get used to: به معنی عادت کردن به چیزی یا شخصی است.
 3. Look forward to: به معنی شوق و گرفتاری برای اتفاقی در آینده است.
 4. Object to: به معنی مخالفت کردن با چیزی یا شخصی است.
 5. Refer to: به معنی اشاره کردن به چیزی یا شخصی است.
 6. Respond to: به معنی پاسخ دادن به چیزی یا شخصی است.
 7. Speak to: به معنی صحبت کردن با شخصی است.
 8. Subscribe to: به معنی عضو شدن در یک خدمات یا مجله است.
 9. Talk to: به معنی صحبت کردن با شخصی است.
 10. Turn to: به معنی روی آوردن به چیزی یا شخصی به دنبال کمک، پشتیبانی و یا راهنمایی است.

Verbs with with

 • agree with everything you’ve said.
 • My assistant will provide you with more information if you need it.
 • We’re finding it difficult to deal with the stress.

عبارت “Verbs with with” به مجموعه ای از فعل هایی اشاره دارد که با حرف اضافه “with” به کار می‌روند تا به فرد یا چیزی که در عمل به آن کمک می‌کنند، اشاره کنند. این فعل ها نیز از دسته فعل های دو بخشی (Phrasal Verbs) هستند که با حرف اضافه “with” ترکیب شده اند.

بعضی از این فعل ها عبارتند از:

 1. Agree with: به معنی موافقت کردن با شخصی یا چیزی است.
 2. Catch up with: به معنی رسیدگی کردن به کارهای عقب افتاده و پیگیری آنها است.
 3. Dealing with: به معنی برخورد کردن با مسئله، تصمیم گیری در مورد آن و یا کنترلش کردن است.
 4. Help with: به معنی کمک کردن به شخصی یا چیزی است.
 5. Meet with: به معنی دیدار کردن با شخصی یا روبرو شدن با مشکلی است.
 6. Put up with: به معنی تحمل کردن چیزی یا شخصی است.
 7. Side with: به معنی پشتیبانی کردن از شخصی یا چیزی است.
 8. Stick with: به معنی پایبندی و وفاداری به چیزی یا شخصی است.
 9. Take issue with: به معنی اعتراض کردن به شخصی یا چیزی است.
 10. Worry about/with: به معنی نگران بودن در مورد چیزی یا شخصی است.

نکات گرامری افعال و حروف اضافه در زبان انگلیسی

افعال و حروف اضافه در زبان انگلیسی بخشی مهم از گرامر زبان هستند. در زیر ده نکته درباره افعال و حروف اضافه را بیان می‌کنم:

 1. هر فعل در زبان انگلیسی دارای سه شکل است: فعل ساده، گذشته ساده و شکل سوم (Past Participle).
 2. برای تشکیل زمان گذشته ساده، به فعل ساده اضافه “-ed” می‌شود. برای مثال، “walk” به “walked” تبدیل می‌شود.
 3. برخی افعال ناقص هستند و برای تشکیل زمان گذشته و شکل سوم خود، تغییر شکل می‌دهند. برای مثال، “go” به “went” تغییر شکل می‌دهد.
 4. برخی افعال همچنین در زمان گذشته و شکل سوم خود تغییر معنی می‌کنند. برای مثال، “lie” به معنای “اکتساب چاره نداشتن” و “lay” به معنای “ریختن” در زمان گذشته استفاده می‌شوند.
 5. حروف اضافه در زبان انگلیسی برای تأکید بر مکان، زمان، شرایط و نحوه ارتباط کلمات استفاده می‌شوند.
 6. برخی حروف اضافه از خود فعل هستند. برای مثال، “to” در “I want to eat” (من می‌خواهم بخورم) از خود فعل “want” است.
 7. برخی حروف اضافه دو قسمتی هستند، مانند “according to” و “in addition to”.
 8. حروف اضافه ممکن است تغییر معنای جمله را به همراه داشته باشند. برای مثال، “He hit the ball with the bat” (او توپ را با چوب زد) و “He hit the ball on the bat” (او توپ را به چوب زد).
 9. حروف اضافه می‌توانند باعث تأخیر در یادگیری زبان شوند؛ بنابراین، مطالعه و تمرین زیاد برای یادگیری صحیح آن‌ها الزامی است.
 10. همچنین حفظ افعال و حروف اضافه درباره موقعیت‌های مختلف بکارگیری آن‌ها، پایه‌ای برای یادگیری زبان انگلیسی است.