استفاده صحیح از افعال به صورت Infinitive و Gerund

استفاده صحیح از افعال

در این درس به آموزش گرامر استفاده صحیح از افعال به صورت Infinitive و Gerund در آموزش زبان انگلیسی می‌پردازیم.

ایا تفاوت بین دو جمله زیر را می‌دانید؟
stop doing something و stop to do something

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

The bus stopped picking up the children.
The bus stopped to pick up the children. 

I want to try studying with a friend to see if it helps us stay more motivated.
I’m trying to study but it’s impossible with all this noise.

توضیحات گرامر

در توضیح گرامر استفاده صحیح از افعال به صورت Infinitive و Gerund باید گفت: بعضی از افعال بسته به اینکه با شکل -ing دنبال می‌شوند یا به + مصدر ، معنای متفاوتی دارند.

stop

Stop + -ing به این معنی است که این عمل دیگر اتفاق نمی‌افتد.

I’ve stopped buying the newspaper because now I read the news online.

Stop + to + infinitive به این معنی است که کسی یا چیزی فعالیتی را متوقف می‌کند تا بتواند کار دیگری انجام دهد.

try

Try + -ing به این معنی است که شما چیزی را امتحان می‌کنید ، به ویژه به عنوان یک راه حل احتمالی برای یک مسئله ، می‌بینید کار می کند یا خیر.

Have you tried turning the computer off and on again?

Try + to + infinitive به این معنی است که کاری دشوار است اما شما برای انجام آن تلاش می‌کنید.

I’m trying to learn Japanese but it’s very difficult.

remember/forget

Remember + -ing and forget + -ing اشاره به داشتن (یا نداشتن) خاطره ای از چیزی در گذشته است

remember watching this film before.
I’ll never forget meeting you for the first time in this café.

Remember + to + infinitive و forget + to + infinitive  اشاره می‌کند به یاداوری کردن(یا یادآوری نکردن) چیزی که لازم داریم قبل از کار دیگر انجام شود.

Please remember to buy some milk on the way home.
He forgot to lock the door when he went out.

نکات گرامری استفاده صحیح از افعال به صورت Infinitive و Gerund

  • استفاده Infinitive: از Infinitive برای بیان اهداف، علاقه‌ها، نقطه شروع یا پایان یک فعل و یا برای نشان دادن دلایل یا قصد استفاده می‌شود. به عنوان مثال: “I want to go to the beach.” (من می‌خواهم به ساحل بروم.)
  • استفاده Gerund: از Gerund برای بیان عملکرد، فعالیت‌هایی که در حال انجام هستند و یا تجربیات استفاده می‌شود. به عنوان مثال: “I love swimming in the ocean.” (من عاشق شنا کردن در اقیانوس هستم.)
  • افعالی که توانایی استفاده به صورت Gerund و یا Infinitive را دارند: برخی از افعال می‌توانند به صورت Gerund و یا Infinitive استفاده شوند، مثل “start”, “begin”, “like” و “love”.
  • فعل هایی که فقط میتوانند به صورت Infinitive استفاده شوند: بعضی از فعل ها فقط در قالب Infinitive معنی می‌دهند مانند “to remember,” “to forget,” “to try,” “to want” و “to need”.
  • فعل هایی که فقط میتوانند به صورت Gerund استفاده شوند: برخی از فعل‌ها فقط به صورت Gerund معنی می‌دهند، مانند “enjoy”, “mind”, “avoid”, “admit” و “consider”.
  • توجه به فعل بعدی: در برخی از جملات، ممکن است بعد از فعل اول Infinitive و یا Gerund بیاید. در این حالت، باید به فعل بعدی توجه شود که باید به صورت Infinitive یا Gerund باشد.
  • حروف اضافه: برخی از حروف اضافه مانند “to”, “for” و “about” این دو حالت را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. به عنوان مثال: “I am thinking about going to the beach.” (من در حال فکر کردن به رفتن به ساحل هستم.)
  • افعال پیوسته: برخی از افعال می‌توانند به صورت پیوسته با یکدیگر استفاده شوند. به عنوان مثال: “I enjoy playing and watching football.” (من از بازی و تماشای فوتبال لذت می‌برم.)

نمونه سوالات درباره استفاده صحیح از افعال به صورت Infinitive و Gerund

۱. She enjoys ___ (to read / reading) books in her free time.

پاسخ صحیح: reading

۲. Would you like ___ (to come / coming) to the party with me?

پاسخ صحیح: to come

۳. I prefer ___ (driving / to drive) rather than taking public transportation.

پاسخ صحیح: driving

۴. She decided ___ (to study / studying) abroad next year.

پاسخ صحیح: to study

۵. They can’t help ___ (laughing / to laugh) at his jokes.

پاسخ صحیح: laughing

۶. The teacher asked her ___ (to answer / answering) the question again.

پاسخ صحیح: to answer

۷. He suggested ___ (going / to go) to the beach for the weekend.

پاسخ صحیح: going

۸. I tried ___ (to fix / fixing) my bike, but I couldn’t do it.

پاسخ صحیح: to fix

۹. We need ___ (to buy / buying) some milk from the store.

پاسخ صحیح: to buy

۱۰. After finishing work, he went home and started ___ (watching / to watch) TV.

پاسخ صحیح: watching