آموزش رایگان زبان

استفاده صحیح از افعال به صورت Infinitive و Gerund

در این درس به آموزش گرامر استفاده صحیح از افعال به صورت Infinitive و Gerund در آموزش زبان انگلیسی می‌پردازیم.

ایا تفاوت بین دو جمله زیر را می‌دانید؟
stop doing something و stop to do something

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

The bus stopped picking up the children.
The bus stopped to pick up the children. 

I want to try studying with a friend to see if it helps us stay more motivated.
I’m trying to study but it’s impossible with all this noise.

توضیحات گرامر

در توضیح گرامر استفاده صحیح از افعال به صورت Infinitive و Gerund باید گفت: بعضی از افعال بسته به اینکه با شکل -ing دنبال می‌شوند یا به + مصدر ، معنای متفاوتی دارند.

stop

Stop + -ing به این معنی است که این عمل دیگر اتفاق نمی‌افتد.

I’ve stopped buying the newspaper because now I read the news online.

Stop + to + infinitive به این معنی است که کسی یا چیزی فعالیتی را متوقف می‌کند تا بتواند کار دیگری انجام دهد.

try

Try + -ing به این معنی است که شما چیزی را امتحان می‌کنید ، به ویژه به عنوان یک راه حل احتمالی برای یک مسئله ، می‌بینید کار می کند یا خیر.

Have you tried turning the computer off and on again?

Try + to + infinitive به این معنی است که کاری دشوار است اما شما برای انجام آن تلاش می‌کنید.

I’m trying to learn Japanese but it’s very difficult.

remember/forget

Remember + -ing and forget + -ing اشاره به داشتن (یا نداشتن) خاطره ای از چیزی در گذشته است

remember watching this film before.
I’ll never forget meeting you for the first time in this café.

Remember + to + infinitive و forget + to + infinitive  اشاره می‌کند به یاداوری کردن(یا یادآوری نکردن) چیزی که لازم داریم قبل از کار دیگر انجام شود.

Please remember to buy some milk on the way home.
He forgot to lock the door when he went out.