افعال با پیشوند to و پسوند ing

افعال در زبان انگلیسی

افعال با پیشوند to و پسوند ing طیف وسعی را دربر می‌گیرند. این نوع از افعال معمولاً به عنوان Infinitive Verb شناخته می‌شوند. این افعال بعد از فعل کمکی مثل “to be”، “to have” و “to do” به کار می‌روند و در جملات شرطی نوع اول و دوم نیز استفاده می‌شوند. همچنین این افعال معمولاً به عنوان فعل اصلی در جملات رسمی و با فرمالیته بالا به کار می‌روند.

مثال‌هایی از افعال با پیشوند to:

 • to study
 • to read
 • to write
 • to eat
 • to sleep

با این حال، افعال با پسوند ing یا Gerund Verb قابلیت انجام وظایف گوناگون را دارند و می‌توانند به عنوان فاعل، مفعول، شرطی، صفت و قید به کار روند. این افعال معمولاً بعد از حروف اضافه مثل “by”، “after” و “before” به کار می‌روند.

مثال‌هایی از افعال با پسوند ing:

 • studying
 • reading
 • writing
 • eating
 • sleeping

در مواردی هم افعالی وجود دارند که می‌توانند به عنوان فعل با to یا Gerund Verb استفاده شوند. برخی از این افعال عبارتند از:

 • start: to start the car / starting the car
 • like: to like ice cream / liking ice cream
 • love: to love playing soccer / loving playing soccer
 • hate: to hate cooking / hating cooking
 • continue: to continue working / continuing to work

آیا می‌دانید برای استفاده افعال در زبان انگلیسی چه زمانی از فعل به شکل ing دار استفاده می‌شود و چه زمانی به شکل مصدر با to؟

به مثال‌های زیر نگاه کنید تا ببینید چگونه از فعل استفاده شده است:

enjoy learning languages.
want to learn a new language.

مصدر (infinitive) در زبان انگلیسی مفهوم اصلی فعل را می‌رساند ولی فرقش با فعل این است که فعل علاوه بر مفهوم، به زمان، شخص و شمار نیز اشاره می‌کند، ولی در مصدر زمان و شخص و شمار معلوم نیست و به همین دلیل مصدر یکی از اقسام اسم به شمار می‌آید. یکی از راه‌های ساختن اسم مصدر یا اسم فعل در زبان انگلیسی اضافه کردن ing به شکل اصلی فعل است که به آن gerund نیز می‌گویند.

افعال در زبان انگلیسی می‌توانند در دو فرم ing و مصدر to بیایند. هر کدام از این دو فرم، کاربرد و معنای خاص خود را دارند.

فعل با فرم ing معمولاً برای اشاره به فعالیتی که در حال انجام آن هستیم استفاده می‌شود، به عنوان مثال:

 • I am swimming. (در حال شنا کردن هستم)
 • She is studying for her exam. (در حال مطالعه برای آزمون است)

همچنین، فعل با فرم ing معمولاً برای ساختن افعال مجهول نیز به کار می‌رود، به عنوان مثال:

 • The book is being read by her. (این کتاب توسط او خوانده می‌شود)

فعل با مصدر to معمولاً برای بیان هدف یا قصدی که داریم استفاده می‌شود، به عنوان مثال:

 • I want to learn English. (من می‌خواهم انگلیسی یاد بگیرم)
 • She needs to finish her work. (او باید کار خود را تمام کند)

همچنین، فعل با مصدر to معمولاً در افعال مدال مانند can، should و must به کار می‌رود، به عنوان مثال:

 • He can speak French. (او می‌تواند فرانسه صحبت کند)
 • You should eat more vegetables. (تو باید بیشتر سبزیجات بخوری)
 • I must finish this project by Friday. (من باید تا جمعه این پروژه را تمام کنم)

افعالی که با فرم ing دنبال می‌شوند عبارتند از: avoid، be used to, delay, dislike, escape, finish, forgive, give up, go on, imagine.

 • I usually avoid going into town late at night.
 • Miriam hates peeling potatoes.
 • Have you finished reading that book yet?

برخی از عبارات مجموعه با -ing دنبال می‌شوند. این موارد عبارتند از: it’s not worth  و it’s no fun.

 • It’s no fun going out alone.
 • It’s no use phoning him; he’s gone away.
 • It’s worth trying one more time.

توضیحات گرامر

نکات گرامری

یک فعل در جمله می تواند توسط فعل دیگر دنبال شود.اینکه فعل دوم به چه شکلی آورده شود(به شکل ing فرم یا to+ مصدر فعل) بستگی به فعل اول دارد.

Verbs followed by the -ing form

زمانی که از فعل‌های  enjoyadmit و mind استفاده می‌شود، فعل دوم به شکل ing دار آورده می‌شود.

I enjoy travelling.
He admitted stealing the necklace.
I don’t mind waiting if you’re busy.

فعل های دیگری که در این گروه هستند عبارتند از avoidcan’t helpconsiderdislikefeel likefinishgive uplikelovemisspractice و suggest.

فعل هایی که به انتهای آنها “ing” می‌آید، به عنوان فعل ing شناخته می‌شوند. این نوع از فعل‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1- فعل + ing به عنوان فعل اصلی

بسیاری از فعل های انگلیسی را می‌توان به صورت فعل + ing استفاده کرد. برای مثال، فعل run به صورت runnig به معنی دویدن و فعل swim به صورت swimming به معنی شنا کردن قابل استفاده هستند. این نوع از فعل ها در جملات پیچیده و بلند برای توضیح صحیح موقعیت و بیان یک عمل مشخص کاربرد دارند.

2- فعل + ing به عنوان فعل مفعولی

در برخی از موارد، فعل هایی که به آنها ing اضافه می‌شود، به عنوان فعل مفعولی استفاده می‌شوند. برای مثال، فعل enjoy به صورت enjoying به معنی لذت بردن و فعل avoid به صورت avoiding به معنی اجتناب کردن استفاده می‌شود.

لازم به ذکر است که در برخی موارد، این نوع از فعل ها برای بیان عملی که با یک شخص دیگر انجام شده است (مثل: seeing, hearing) استفاده می‌شوند که به عنوان فعل مفعولی شناخته می‌شوند.

همچنین باید توجه داشت که برخی از فعل هایی که به ing می‌انجامند به عنوان فعل عادی نیز قابل استفاده هستند. برای مثال، فعل write می‌تواند به صورت writing و یا write استفاده شود.

Verbs followed by to + infinitive form

زمانی که فعل اول wantlearn و offer باشد، فعل دوم به شکل مصدر با to می‌آید.

 • I want to speak to the manager.
 • She’s learning to play the piano.
 • He offered to help us wash up.

افعالی که با to + صورت بنیادی همراه می‌شوند، معمولاً بعد از خیلی از افعال فعلی و حتی اسم‌ها، بکار می‌روند. مثلاً:

 • I want to go to the cinema. (من می‌خواهم به سینما بروم.)
 • She needs to finish her work. (او نیاز دارد که کار خود را تمام کند.)
 • They decided to buy a new car. (آن‌ها تصمیم گرفتند که یک ماشین جدید بخرند.)

این افعال اغلب بعد از فعل modal مانند can, could, may, might, will, would, shall, should نیز به کار می‌روند. مثلاً:

 • She can’t wait to see her family again. (او نمی‌تواند منتظر بازدید از خانواده‌اش باشد.)
 • We should try to exercise more often. (ما باید سعی کنیم بیشتر ورزش کنیم.)
 • They might decide to postpone the meeting. (آن‌ها ممکن است تصمیم بگیرند که جلسه را به تعویق بیندازند.)

در بعضی از موارد، فعل در حالت ing بعد از to نیز به کار می‌رود. مثلاً:

 • I’m looking forward to seeing you soon. (من منتظر دیدار با شما هستم.)
 • She admitted to cheating on the exam. (او اعتراف کرد که در آزمون کلاهبرداری کرده است.)

جدول انواع افعال با پیشوند to و پسوند ing

حالت فعل با to فعل با ing
حال ساده to + فعل ساده فعل با ing
حال استمراری to be + فعل با ing to be + فعل با ing
گذشته ساده to + فعل گذشته ساده فعل با ing
گذشته استمراری to be + فعل به صورت گذشته با ing to be + فعل به صورت گذشته با ing
اکنون کامل to have + فعل سوم having + فعل سوم
گذشته کامل to have + فعل سوم گذشته having + فعل سوم گذشته
آینده ساده to + فعل ساده فعل با ing
آینده استمراری to be + فعل با ing to be + فعل با ing
شرطی نوع اول if + حال ساده، فعل با to if + حال ساده، فعل با ing
شرطی نوع دوم if + گذشته ساده، فعل با to if + گذشته ساده، فعل با ing
شرطی نوع سوم if + گذشته کامل، فعل سوم if + شرطی نوع دوم

نمونه سوالات افعال با پیشوند to و پسوند ing

۱. Which of the following words is a verb with the prefix “to”?

a) helping b) to help c) helped d) helps

Answer: b) to help

۲. Which of the following words is a verb with the suffix “ing”?

a) waited b) waits c) waiting d) wait

Answer: c) waiting

۳. Which of the following words is a verb with the prefix “to”?

a) dancing b) dances c) danced d) to dance

Answer: d) to dance

۴. Which of the following words is a verb with the suffix “ing”?

a) cooking b) cooked c) cooks d) cook

Answer: a) cooking

۵. Which of the following words is a verb with the prefix “to”?

a) walking b) walked c) walks d) to walk

Answer: d) to walk

۶. Which of the following words is a verb with the suffix “ing”?

a) singing b) sang c) sings d) sing

Answer: a) singing

۷. Which of the following words is a verb with the prefix “to”?

a) swimming b) swam c) swims d) to swim

Answer: d) to swim

۸. Which of the following words is a verb with the suffix “ing”?

a) listening b) listened c) listens d) listen

Answer: a) listening

۹. Which of the following words is a verb with the prefix “to”?

a) eating b) ate c) eats d) to eat

Answer: d) to eat

۱۰. Which of the following words is a verb with the suffix “ing”?

a) running b) ran c) runs d) run

Answer: a) running