گرامر wish و if only در زبان انگلیسی

گرامر wish و if only در زبان انگلیسی

آیا می‌دانید چطور از wish و if only برای بیان چیزهایی که دوست داشتید تغییر کند استفاده کنید؟ با درس گرامر wish و if only در زبان انگلیسی همراه باشید تا متوجه طریقه استفاده این ساختار شوید.

به مثال‌های زیر که از این ساختار استفاده کرده‌اند نگاه کنید:

That guy is so annoying! I wish he’d stop talking.
I wish I lived closer to my family.
If only I hadn’t lost her phone number. She must think I’m so rude for not calling her.
I wish they wouldn’t park their car in front of my house.

توضیحات گرامر

ما از wish و if only برای صحبت در مورد چیزهایی که دوست داشتیم جور دیگری باشد نسبت به چیزی که الان است استفاده می‌شود، این دو هم در زمان گذشته و هم در زمان حال بکار می‌روند. If only مقداری از wish قوی‌تر است.

In the present

ما از  wish/if only+ حالت گذشته زمانی استفاده می‌کنیم که در زمان حال دوست داشتیم شرایط تغییری داشته باشد.

I wish you didn’t live so far away.
If only we knew what to do.
He wishes he could afford a holiday.

In the past

ما می‌توانیم از wish/if only + a past perfect در مورد چیزهایی که می‌توانستیم در گذشته تغییر دهیم صحبت کنیم

They wish they hadn’t eaten so much chocolate. They’re feeling very sick now.
If only I’d studied harder when I was at school. 

Expressing annoyance

ما می‌توانیم wish + would(n’t) زمانی که می‌خواهیم ناراحتی خود را از کاری که کسی یا چیزی آن را انجام داده یا انجام نداده است بیان کنیم، استفاده نماییم.و اغلب این احساس را داریم که تمایلی به تغییر ندارد یا تغییر ناپذیر هستند.

I wish you wouldn’t borrow my clothes without asking.
I wish it would rain. The garden really needs some water.
She wishes he’d work less. They never spend any time together.